Wyjazdy na praktyki

Jak aplikować

1.       Warunkiem ubiegania się o stypendium w ramach programu jest:

A.dobra znajomość języka obcego kraju, do którego student wyjeżdża na praktykę (najlepiej potwierdzona certyfikatem międzynarodowym, np. IELTS, TOEFL, LCCI) lub języka angielskiego/niemieckiego,

B.uzyskanie średniej ocen z dotychczasowego toku studiów na poziomie min. 3,60.

2.W celu zgłoszenia swej kandydatury do wyjazdu stypendialnego Erasmus+, stypendium, student zobowiązany jest dostarczyć:

A.formularz zgłoszeniowy SMP

B.CV w języku obcym w wersji papierowej (np. według szablonu Europass CV),

C.List motywacyjny w języku obcym (adresowany do zagranicznej firmy goszczącej),

D.zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z dotychczasowego toku studiów (Dziekanat), min. 3.60,

E.Dodatkowo (jeśli dotyczy):

I.ksero posiadanych certyfikatów językowych (np. IELTS, TOEFL, LCCI),

II.zaświadczenia potwierdzające zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni lub działalność w systemie Buddy/Mentor,

3.Wszystkie dokumenty wraz z ksero posiadanych certyfikatów należy złożyć do koordynatora Programu Erasmus+ w Sekcji Rekrutacji i Współpracy Międzynarodowej WSIiZ (pok. RA 227) w ustalonym terminie. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4.Po upływie terminu składania dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna zapoznaje się z zebranym materiałem, a następnie organizuje dwustopniową rekrutację dla kandydatów aplikujących o wyjazd na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+:

A.etap I:egzamin językowy (obejmuje część pisemną oraz ustną):

Kandydaci, którzy uzyskają ocenę końcową z egzaminu językowego na poziomie minimum 3,50, zostają zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, pozostałe osoby zostają nie zakwalifikowane do wyjazdów na praktyki zagraniczne.

Jeśli student który ubiegał się o wyjazd na praktyki zawodowe (SMP) w roku akademickim 2019/2020, brał udział w procesie rekrutacji na wyjazdy studyjne (SMS) to możliwe będzie przepisanie wyników z egzaminu językowego. Pod uwagę brane będą wyniki egzaminu przeprowadzonego nie wcześniej niż w poprzedzającym roku akademickim, chyba że Komisja Rekrutacyjna zadecyduje inaczej.

B.etap II: rozmowa z psychologiem:

Za pomocą odpowiednich testów oraz na podstawie rozmowy z psychologiem badane są m.in. poziom motywacji kandydata do wyjazdu, odporność na stres związany z wyjazdem za granicę oraz umiejętności adaptacyjne.

C.etap III: podliczenie punktów

Na podstawie zebranych dokumentów oraz uzyskanych przez kandydatów punktów, Komisja Rekrutacyjna w ciągu 14 dni od zakończenia postępowania tworzy listę rankingową malejącą oraz listę rezerwową. Prawo wyjazdu na stypendium przyznaje się najlepszym studentom.

5.Ranking kandydatów, lista stypendystów wraz z listą rezerwową stanowią całość Protokołu z prac Komisji Rekrutacyjnej.

6.         Ilość dostępnych miejsc oraz wysokość przyznawanych studentom stypendiów uzależniona jest od ustaleń zawartych w umowach pomiędzy Sekcji Rekrutacji i Współpracy Międzynarodowej WSIiZ a firmami goszczącymi oraz od wysokości grantu przyznawanego Uczelni corocznie przez Komisję Europejską.

Wyjazdy na praktyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020