BIP WSIiZ
Wyjazdy na praktyki

Wyjazdy na praktyki

 1. Warunkiem ubiegania się o stypendium w ramach programu jest uzyskanie średniej ocen z poprzedniego semestru na poziomie min. 3,60.
 2. W celu zgłoszenia swej kandydatury do wyjazdu stypendialnego Erasmus+, stypendium, student zobowiązany jest dostarczyć:

  A. Formularz zgłoszeniowy SMP.

  B. Zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z poprzedniego semestru (Dziekanat), min. 3,60;

  C. Dodatkowo (jeśli dotyczy):
  I. kopie posiadanych certyfikatów językowych (np. IELTS, TOEFL, LCCI);
  II. zaświadczenia potwierdzające zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni lub działalność w systemie Buddy/Mentor.

 3. Wszystkie dokumenty wraz z kopiami posiadanych certyfikatów należy przesłać na adres erasmus@wsiz.edu.pl w ustalonym terminie. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rekrutacja na wakacyjne zagraniczne praktyki zostanie przeprowadzona w marcu 2022. Szczegółowe informacje zostaną przesłane w korespondencji e-mailowej.

 1. Po upływie terminu składania dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna zapoznaje się z zebranym materiałem, a następnie organizuje dwustopniową rekrutację dla kandydatów aplikujących o wyjazd na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+:

  A. Etap I: ustny egzamin językowy:
  Kandydaci, którzy uzyskają ocenę z egzaminu językowego na poziomie minimum 3,50 zostają zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, pozostałe osoby nie zostaną zakwalifikowane do wyjazdów na praktyki zagraniczne.
  Jeśli student ubiegał się o wyjazd na praktyki zawodowe lub studyjne w poprzednim roku akademickim, to możliwe będzie przepisanie wyników z egzaminu językowego.

  B. Etap II: podliczenie punktów
  A. ocena końcowa z egzaminu językowego (waga 0,4);
  B. średnia ocen za poprzedni semestr min. 3,60 (waga 0,3);
  C. zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni – np.: potwierdzona przez opiekuna działalność w kołach naukowych i kołach zainteresowań, uczestnictwo w wykładach otwartych, konferencjach naukowych, itp., po 2 punkty za każdą „działalność”, jednakże nie więcej niż 10 pkt. (waga 0,1);
  D. uczestnictwo w systemie „Buddy”/”Mentor”, po 3 punktów za każdy semestr uczestnictwa, jednakże nie więcej niż 12 pkt. (waga 0,1);
  E. posiadane certyfikaty językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI), po 5 punktów za każdy certyfikat, jednakże nie więcej niż 15 pkt. (waga 0,05);
  F. pierwsze uczestnictwo w wymianie międzynarodowej Erasmus – 2 pkt (waga 0,05).
  Na podstawie zebranych dokumentów oraz uzyskanych przez kandydatów punktów, Komisja Rekrutacyjna w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania tworzy listę rankingową malejącą oraz listę rezerwową. Prawo wyjazdu na stypendium przyznaje się najlepszym studentom.

  2. Ranking kandydatów, lista stypendystów wraz z listą rezerwową stanowią całość Protokołu z prac Komisji Rekrutacyjnej.

  3. Ilość dostępnych miejsc oraz wysokość przyznawanych studentom stypendiów uzależniona jest od wysokości grantu przyznawanego Uczelni corocznie przez Komisję Europejską.

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w €Dodatek socjalny dla osób
z niepełnosprawnościami
oraz pochodzących ze środowiska mniej uprzywilejowanego
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja670 €150 € / miesiąc
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy670 €150 € / miesiąc
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry600 €150 € / miesiąc

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content