Dla studentów

Erasmus+ daje studentom i absolwentom następujące możliwości:

  • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – jeden semestr
  • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – minimum 2, maksymalnie 3 miesiące

Jak aplikować

1. W celu zgłoszenia swojej kandydatury do wyjazdu stypendialnego Erasmus+, student zobowiązany jest uzupełnić formularz zgłoszeniowy – formularze są dostępne w RA207 oraz na stronie internetowej.

2. Wyżej wymieniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć bezpośrednio do uczelnianego Koordynatora ds. programu Erasmus+ (RA207) lub przesłać na adres erasmus@wsiz.edu.pl w ustalonym terminie. Dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie z Dziekanatu o uzyskanej w poprzednim semestrze średniej. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Po upływie terminu składania dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna zapoznaje się z zebranym materiałem, a następnie organizuje wewnętrzny egzamin językowy obowiązkowy dla wszystkich kandydatów. Egzamin składa się wyłącznie z części ustnej (rekrutacja na 2021/2022). Do egzaminu ustnego przystępują studenci, którzy mają średnią powyżej 3,60.

4. Postępowanie rekrutacyjne studentów na wyjazdy na część studiów przebiega w dwóch etapach:

A. Etap I: selekcja kandydatów, którzy uzyskali średnią ocen z wewnętrznego egzaminu językowego na poziomie min. 3,50. Kandydaci, którzy spełnili ten wymóg przechodzą do etapu II, pozostali zostają nie zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego;

B. Etap II: selekcja kandydatów według ustalonych kryteriów (pkt. 5), a następnie ustalenie końcowej listy rankingowej malejącej, oddzielnie na semestr zimowy i na semestr letni oraz listy rezerwowej ogólnej.

5. Kryteria stosowane przy ocenie kandydatów ubiegających się o stypendium w ramach programu Erasmus+:

A. ocena końcowa z egzaminu językowego (waga 0,4);

B. średnia ocen za poprzedni semestr min. 3,60 (waga 0,3);

C. zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni – np.: potwierdzona przez opiekuna działalność w kołach naukowych i kołach zainteresowań, uczestnictwo w wykładach otwartych, konferencjach naukowych, itp., po 2 punkty za każdą „działalność”, jednakże nie więcej niż 10 pkt. (waga 0,1);

D. uczestnictwo w systemie „Buddy”/”Mentor”, po 3 punktów za każdy semestr uczestnictwa, jednakże nie więcej niż 12 pkt. (waga 0,1);

E. posiadane certyfikaty językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI), po 5 punktów za każdy certyfikat, jednakże nie więcej niż 15 pkt. (waga 0,05);

F. pierwsze uczestnictwo w wymianie międzynarodowej Erasmus – 2 pkt (waga 0,05).

Aplikacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2021/2022 kończy się 14 marca 2021!

Jak aplikować

1.       Warunkiem ubiegania się o stypendium w ramach programu jest uzyskanie średniej ocen z poprzedniego semestru na poziomie min. 3,60.

2. W celu zgłoszenia swej kandydatury do wyjazdu stypendialnego Erasmus+, stypendium, student zobowiązany jest dostarczyć:

A. Formularz zgłoszeniowy SMP;

B. Zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z poprzedniego semestru (Dziekanat), min. 3,60;

C. Dodatkowo (jeśli dotyczy):

I.ksero posiadanych certyfikatów językowych (np. IELTS, TOEFL, LCCI);

II.zaświadczenia potwierdzające zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni lub działalność w systemie Buddy/Mentor.

3. Wszystkie dokumenty wraz z ksero posiadanych certyfikatów należy złożyć do koordynatora Programu Erasmus+ w Biurze Spraw Międzynarodowych WSIiZ (pok. RA 207) lub przesłać na adres erasmus@wsiz.edu.pl w ustalonym terminie. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Po upływie terminu składania dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna zapoznaje się z zebranym materiałem, a następnie organizuje dwustopniową rekrutację dla kandydatów aplikujących o wyjazd na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+:

A. Etap I:egzamin językowy (obejmuje tylko część ustną na rok 2021):

Kandydaci, którzy uzyskają ocenę końcową z egzaminu językowego na poziomie minimum 3,50, zostają zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, pozostałe osoby nie zostają zakwalifikowane do wyjazdów na praktyki zagraniczne.

Jeśli student który ubiegał się o wyjazd na praktyki zawodowe (SMP) w roku akademickim 2020/2021, brał udział w procesie rekrutacji na wyjazdy studyjne (SMS) to możliwe będzie przepisanie wyników z egzaminu językowego. Pod uwagę brane będą wyniki egzaminu przeprowadzonego nie wcześniej niż w poprzedzającym roku akademickim, chyba że Komisja Rekrutacyjna zadecyduje inaczej.

B. Etap II: podliczenie punktów

A. ocena końcowa z egzaminu językowego (waga 0,4);

B. średnia ocen za poprzedni semestr min. 3,60 (waga 0,3);

C. zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni – np.: potwierdzona przez opiekuna działalność w kołach naukowych i kołach zainteresowań, uczestnictwo w wykładach otwartych, konferencjach naukowych, itp., po 2 punkty za każdą „działalność”, jednakże nie więcej niż 10 pkt. (waga 0,1);

D. uczestnictwo w systemie „Buddy”/”Mentor”, po 3 punktów za każdy semestr uczestnictwa, jednakże nie więcej niż 12 pkt. (waga 0,1);

E. posiadane certyfikaty językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI), po 5 punktów za każdy certyfikat, jednakże nie więcej niż 15 pkt. (waga 0,05);

F. pierwsze uczestnictwo w wymianie międzynarodowej Erasmus – 2 pkt (waga 0,05).

Na podstawie zebranych dokumentów oraz uzyskanych przez kandydatów punktów, Komisja Rekrutacyjna w ciągu 14 dni od zakończenia postępowania tworzy listę rankingową malejącą oraz listę rezerwową. Prawo wyjazdu na stypendium przyznaje się najlepszym studentom.

5. Ranking kandydatów, lista stypendystów wraz z listą rezerwową stanowią całość Protokołu z prac Komisji Rekrutacyjnej.

6.  Ilość dostępnych miejsc oraz wysokość przyznawanych studentom stypendiów uzależniona jest od ustaleń zawartych w umowach pomiędzy Sekcji Rekrutacji i Współpracy Międzynarodowej WSIiZ a firmami goszczącymi oraz od wysokości grantu przyznawanego Uczelni corocznie przez Komisję Europejską.

Aplikacja na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2020/2021 kończy się 14 marca 2021!

Dla studentów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021