BIP WSIiZ
Oferty dla naukowców / wykładowców

Oferty dla naukowców / wykładowców

OFERTA PRACY

dla pracowników badawczo-dydaktycznych

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie poszukuje – w celu wzmocnienia zespołów badawczych – osób o dużym dorobku i potencjale naukowym w następujących dyscyplinach:

 

 

 • nauki medyczne
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • nauki o zarządzaniu i jakości (w tym naukowców zajmujących się problematyką logistyki)
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

 

 

Zapraszamy osoby z udokumentowanym dorobkiem naukowym posiadające w ostatnich 3 latach publikacje w renomowanych wydawnictwach i czasopismach naukowych zamieszczonych w bazie Scopus lub Web of Science, pożądane jest również doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych i komercyjnych.

Szczególnie aktywni naukowo pracownicy (niezależnie od stopnia naukowego i stanowiska) objęci są systemem motywacyjnym, w którym wynagrodzenie i pensum dydaktyczne silnie zależą od osiągnięć naukowych.


Oferujemy zatrudnienie wyłącznie na PIERWSZYM etacie.


Dla pracowników legitymujących się osiągnięciami naukowym i (publikacje w wysokopunktowanych czasopismach, granty, współpraca z gospodarką) oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie, konkurencyjne wobec oferty innych uczelni (wynagrodzenie za realizację projektów badawczych i komercyjnych wypłacane na podstawie odrębnych umów)
 • pensum roczne dwukrotnie mniejsze niż w uczelniach publicznych
 • dodatki naukowe do pensji podstawowej
 • elastyczny model zatrudnienia corocznie adaptowany do  poziomu osiągnięć pracownika
 • system premii za osiągnięcia naukowe wykraczające poza wymagania etatowe
 • możliwość pozyskania dodatkowych środków na badania (w tym wynagrodzenie) w ramach programu grantów wewnętrznych


Dla najlepszych:

 • możliwe etaty badawcze (bez obowiązku prowadzenia dydaktyki)
 • indywidualnie negocjowane warunki zatrudnienia


Dla młodych naukowców podejmujących pracę w uczelni:

 •  stypendium na START (po uzyskaniu pozytywnej oceny potencjału naukowego oraz planu naukowego). 

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zapewnia przyjazne naukowcom środowisko pracy, na które składają się następujące elementy:

 • finansowanie badań z dotacji statutowej i środków wewnętrznych,
 • finansowanie konferencji krajowych i zagranicznych,
 • finansowanie korekt językowych artykułów,
 • wsparcie procesów awansowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy,
 • wydawanie wartościowych monografii naukowych (dzięki współpracy m.in. z Copernicus Centre Press, Wydawnictwem UW),
 • możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych,
 • pomoc doświadczonego personelu w składaniu aplikacji grantowych (m.in. granty NCN, NCBiR, MNiSW),
 • system wewnętrznych recenzji projektów, który podnosi możliwość osiągnięcia sukcesu,
 • sprawna i szybka obsługę administracyjną, prawną i finansową projektów naukowo-badawczych,
 • dostęp do książek i czasopism, w tym możliwość szybkiego zakupienia potrzebnych materiałów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po otrzymaniu CV wraz z pełną informacją dotyczącą osiągnięć naukowych nawiążemy bezpośredni kontakt
i przekażemy bardziej szczegółowe informacje, jak też ustalimy dalszy sposób postępowania przy uzgadnianiu obszaru potencjalnej współpracy.

Zapewniamy poufność danych osobowych.

 

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest uczelnią zorientowaną na rozwój działalności naukowej
i współpracę z otoczeniem gospodarczo-społecznym. W wyniku parametryzacji działalności naukowej za lata 2013-2016 wszystkie wydziały WSIiZ otrzymały kategorię B.

Przychody z dydaktyki stanowią mniej niż 50% przychodu uczelni, pozostałe przychody generowane są przez działalność komercyjną i związaną z realizacją projektów naukowych i komercjalizacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Uczelnia prowadzi kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych; posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk o mediach. Ponad 2 tys. spośród 6 tys. studentów WSIiZ stanowią obcokrajowcy z Europy, Azji, Afryki i obydwu Ameryk – znaczna część z nich kształci się na ścieżkach anglojęzycznych.

W 2017 r. Komisja Europejska przyznała Uczelni wyróżnienie HR Excellence in Research, co zobowiązuje nas do stałego doskonalenia polityki kadrowej zgodnie z europejskimi standardami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferty tj.:  

CV, LM, listę publikacji naukowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

lub bdp@wsiz.edu.pl

z dopiskiem „Pracownik badawczo – dydaktyczny”

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul: https://wsiz.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/RODO_Klauzule_BDP.pdf

 

 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”)  oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez  Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.edu.pl

 

 …………………………………………………………………                           …………………………………………………………………………………………..

                              data                                                                                                podpis kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) oświadczam, iż  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.edu.pl

  …………………………………………………………………                           …………………………………………………………………………………………..

                              data                                                                                                podpis kandydata

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content