Mgr Łukasz Cywiński

Asystent w Katedrze Przedsiębiorczości, magister ekonomii, absolwent WSIiZ i University of Central Lancashire. Doktorant Uniwersytetu Gdańskiego; bada wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę. Prowadzi zajęcia z ekonomii, finansów międzynarodowych i biznesu międzynarodowego. Entuzjasta środowiska programistycznego R.

Aleksander Hancock

Stażysta w Katedrze Przedsiębiorczości, wykonujący badania na temat przedsiębiorczości studenckiej w Polsce i krajach bałkańskich. Kończący studia I stopnia kierunku Aviation Management na WSIiZ. Pasjonat lotnictwa.

Potencjał przedsiębiorczości studenckiej w wynikach badań Katedry Przedsiębiorczości WSIiZ

Wspieranie przedsiębiorczości studenckiej to ważne zadanie, które ma bezpośrednie przełożenie na rynek pracy. WSIiZ od lat wspiera przedsiębiorczość studencką bazując na licznych badaniach przedsiębiorczości oraz potencjału przedsiębiorczości wśród studentów. Celem tego rodzaju badań jest m.in. pogłębienie wiedzy na temat efektów wsparcia oferowanego przez Uczelnię dla przedsiębiorczych studentów.

Na czym polegały badania przedsiębiorczości studentów

W badaniu potencjału przedsiębiorczości wśród studentów prowadzonym przez Katedrę Przedsiębiorczości WSIiZ wzięło udział ponad półtora tysiąca studentów, co stanowi prawie jedną trzecią wszystkich studentów WSIiZ. Wyniki potwierdziły potrzebę zapewnienia przez WSIiZ wsparcia dla studentów wykazujących się przedsiębiorczością (40,6% wszystkich ankietowanych wyraziło chęć skorzystania z uczelnianego wsparcia).

Badanie obejmowało takie kwestie jak: motywacja, kreatywność, poczucie kontroli i gotowość do podejmowania ryzyka, tj. wymiary stosowane do oceny potencjału przedsiębiorczych osób. Po przeprowadzeniu szczegółowej oceny psychometrycznej pytań oceniono potencjał przedsiębiorczości wśród respondentów, a następnie skupiono się na identyfikacji potencjalnych form wsparcia dla osób przedsiębiorczych.

Wstępne wyniki wskazują, że studenci WSIiZ to zwykle osoby bardzo kreatywne. W miarę, jak instytucje szkolnictwa wyższego coraz bardziej angażują się w rozwój przedsiębiorczości, tacy studenci mają możliwość uczestniczenia w warsztatach, konkursach lub programach mentorskich z doświadczonymi przedsiębiorcami. To ogromna wartość dodana, przynosząca korzyści w środowisku lokalnym, a z czasem także w przestrzeni międzynarodowej. Istotny odsetek studentów WSIiZ stanowią bowiem obcokrajowcy.

Wśród studentów WSIiZ są tacy, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są współwłaścicielami firm. Na tym tle znacząco wyróżniają się kierunki „International Business Management”, „Zarządzanie” oraz „Informatyka”. Studia na tych kierunkach pozwalają na nabycie wielu cennych umiejętności wykorzystywanych w biznesie. Przedstawiony wykres jest próbą podsumowania tej części badania, przedstawia on liczbę osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, lub są udziałowcami w spółce z podziałem na kierunki studiów.

Międzynarodowy i genderowy aspekt badań 

Jak wyżej zaznaczono, WSIiZ to uczelnia wielokulturowa. Poniżej znajduje się mapa, przedstawiająca geograficzne rozmieszczenie osób, które wzięły udział w badaniu. 72,5% pochodziło z Polski, ale kolejną grupę stanowili studenci narodowości ukraińskiej (14,8%) i kazachskiej (3,4%), a dalej osoby z Zimbabwe (2,8%). To oznacza, że wsparcie dla przedsiębiorczych studentów oferowane przez WSIiZ, ma szanse przekraczać granice krajów i przyczyniać się do polepszenia jakości życia nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Wymiar międzynarodowy to tylko jedna z wielu płaszczyzn badania przedsiębiorczości wśród studentów WSIiZ. Innym aspektem jest wspieranie równości szans między kobietami a mężczyznami. Powinniśmy w pełni wykorzystać potencjał obu płci, aby przyspieszyć rozwój gospodarczy i społeczny. Równość szans dla kobiet i mężczyzn umożliwia dostęp do zasobów, możliwości edukacyjnych i rynku pracy. Inwestycja w kształtowanie przedsiębiorczości wśród studentów to inwestycja w przyszłość, gdyż zwiększa ona szanse na sukces i otwiera drogę do tworzenia nowych miejsc pracy. Promowanie tych celów wymaga ciągłych działań, takich jak uświadamianie znaczenia równowagi płci, zapewnienie dostępności edukacji z zakresu przedsiębiorczości i zachęcanie studentów do rozwijania swoich umiejętności przedsiębiorczych.

W badaniu udział wzięło 729 kobiet i 791 mężczyzn. Po analizie odpowiedzi na pytanie dotyczące wprost potencjału przedsiębiorczości stwierdzono, że odpowiedzi u obu płci rozkładają się podobnie (z maksymalnym odchyleniem wynoszącym 2 punkty proc.), ale jedynie 10,8% kobiet prowadzi własną działalność gospodarczą lub jest udziałowcem w spółce, podczas gdy 89,2% nie prowadzi własnej firmy. W przypadku mężczyzn odsetek osób prowadzących działalność gospodarczą lub pozostających udziałowcem w spółce był nieco wyższy i wynosił 13,7%. Wyniki badania (w nieco dalszej perspektywie) mogą się przyczynić do wypracowania form wsparcia uwzględniającego równość szans między studentkami i studentami WSIiZ. Jest to o tyle istotne, że wspieranie przedsiębiorczości studenckiej w kontekście STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) to kluczowy element rozwoju gospodarczego i społecznego. Kształtowanie umiejętności przedsiębiorczych już na etapie studiów umożliwia młodym ludziom nie tylko rozwijanie swojego potencjału, ale również tworzenie nowych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wyniki i rekomendacje

Wyniki wskazują, że spośród respondentów 247 osób (tj. 18,5%) wyraziło chęć rozpoczęcia własnej działalności w trakcie studiów. Osoby, które wyrażają taką chęć, posiadają takie cechy jak motywacja, kreatywność, poczucie kontroli i gotowość do podejmowania ryzyka. Te wymiary – między innymi – służyły do oceny potencjału przedsiębiorczości wśród badanych osób. Następnie skoncentrowano się na identyfikacji możliwych form wsparcia dla osób przedsiębiorczych.

Motywacja do założenia firmy może przejawiać się w dążeniu do osiągnięcia niezależności finansowej, pragnieniu tworzenia własnych produktów czy usług, a także chęci wprowadzenia innowacji na rynek. Jest to ryzykowne, ale wyniki wskazują, że gotowość do podejmowania ryzyka objawia się w postaci zdolności do podejmowania decyzji w sytuacjach niepewności oraz akceptacji możliwości porażki jako części procesu uczenia się i rozwoju.

Uczelnia WSIiZ oferuje szeroką gamę wsparcia dla studentów zainteresowanych przedsiębiorczością, obejmującą zarówno specjalistyczne przedmioty, jak i aktywności pozalekcyjne. Do dyspozycji studentów są także opieka mentorska oraz warsztaty, które pomagają rozwijać umiejętności biznesowe niezbędne do zarządzania własnym przedsiębiorstwem. Wspomniane formy wsparcia stanowią część szerszych działań uczelni, które mają na celu rozwijanie przedsiębiorczości.

Nowoczesne podejście WSIiZ pozwala na dostosowanie wsparcia do potrzeb każdego studenta, a także na adaptację do zmieniającego się rynku pracy. Dzięki temu, uczelnia może przyczynić się do przyspieszenia rozwoju zawodowego studentów i otworzyć drzwi do ich przyszłego sukcesu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji na temat uczelnianych programów wsparcia przedsiębiorczości dla Studentów WSIiZ proszone są o bezpośredni kontakt z Katedrą Przedsiębiorczości.