Zgodnie z decyzją Rektora dra Wergiliusza Gołąbka nastąpiły zmiany na stanowiskach Dziekana i Prodziekana Kolegium Medycznego WSIiZ. W dniu 14 grudnia 2020 roku funkcję Dziekana Kolegium Medycznego objęła dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ. Natomiast od 15 grudnia 2020 roku obowiązki Prodziekana ds. kierunku Fizjoterapia realizuje dr Marzena Mańdziuk. Dotychczas, wspomniane funkcje, pełniła dr Marlena Krawczyk-Suszek.

Dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska jest zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2013 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk Społecznych uzyskała na podstawie decyzji Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Profesor Łukaszewska jest doktorem nauk rolniczych, magistrem Genetyki i Biotechnologii Roślin oraz absolwentką Biologii. Obszar jej zainteresowań skupia się głównie na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem surowców roślinnych do produkcji preparatów kosmetycznych przy zachowaniu ich wysokiej jakości. Aktualnie jest kierownikiem projektu ,,Innowacyjne surowce przeznaczone do zastosowań w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i kosmetycznym”. Jest twórcą autorskiego programu oraz koordynatorem specjalności ,,Kosmetyka naturalna z elementami fitoterapii”. Autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Dr Marzena Mańdziuk jest zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2014 roku. Stopień doktora w dyscyplinie Nauk Medycznych uzyskała na podstawie decyzji Rady ds. Stopni i Tytułów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Doktor Mańdziuk jest także magistrem fizjoterapii. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań, dotyczących równowagi ciała oraz stabilności posturalnej.

Nizioł_Łukaszewska_i_Mańdziuk