Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie dołączyła do wspieranej przez ONZ inicjatywy „The Principles for Responsible Management Education”. Razem z ponad 860 wiodącymi szkołami biznesu i zarządzania z 99 krajów świata będziemy zaangażowani w budowanie bardziej zrównoważonej przyszłości opartej na zasadach PRME.

„The Principles for Responsible Management Education” (PRME) jest największą na świecie inicjatywą umożliwiającą współpracę Organizacji Narodów Zjednoczonych ze szkołami biznesowymi. Misją PRME jest przede wszystkim globalne przekształcanie edukacji menedżerskiej, badań i przywództwa, poprzez zapewnienie ram edukacji odpowiedzialnego zarządzania, rozwój społeczności uczących się i promowanie świadomości na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zasady „The Principles for Responsible Management Education” zostały wprowadzone na szczycie Global Compact w Genewie w 2007 roku.

Decydując się na respektowanie „Principles for Responsible Management Education” WSIiZ dołącza do grona uczelni, których ambicją jest kształcenie odpowiedzialnych liderów, gotowych stawić czoła największym wyzwaniom współczesności: walce o środowisko naturalne i klimat, czy walce z nierównościami społeczno-ekonomicznymi. Postrzegamy przystąpienie do PRME jako ogromną szansę na wzmocnienie oferty edukacyjnej dla studentów, zarówno poprzez wprowadzenie nowych treści w edukacji menadżerskiej, jak i adaptowanie innowacyjnych metod kształcenia, rekomendowanych przez inne uczelnie-sygnatariuszy PRME – informuje dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, Prorektor WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Odpowiedzialne edukowanie stanowi jeden z filarów realizowanej przez Uczelnię misji promowania zrównoważonego rozwoju i włączenia się w realizację Agendy 2030 – dodaje prof. Agata Jurkowska-Gomułka.  

Jakie zasady uwzględnia „Principles for Responsible Management Education”?

Zasady PRME zostały ukształtowane na szczycie Global Compact w Genewie w 2007 roku i wskazują, w jaki sposób budować środowiska zdolne do kształtowania odpowiedzialnych społecznie i etycznie liderów. Są tym samym istotnym drogowskazem dla uczelni oraz innych jednostek edukacyjnych. To, czy uczelnie działają zgodnie z zasadami PRME, weryfikowane jest na podstawie przedstawianych przez nie raportów oceniających ich zaangażowanie w poszczególnych obszarach.

W ramach zasad PRME Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zadba szczególnie o: 

 • Zasada 1 – Cel
  Rozwój zdolności studentów tak, aby mogli zostać przyszłymi twórcami zrównoważonych wartości dla biznesu i ogółu społeczeństwa.
 • Zasada 2 – Wartości
  Włączenie w naszą działalność akademicką i programy nauczania zasady globalnej odpowiedzialności społecznej, przedstawianej przez międzynarodowe inicjatywy tj. United Nations Global Compact.
 • Zasada 3 – Metoda
  Stworzenie edukacyjnych ram, materiałów, procesów oraz środowiska, które umożliwią efektywne przyswajanie wiedzy i doświadczeń odpowiedzialnego przewodnictwa.
 • Zasada 4 – Badania
  Zaangażowanie się w pojęciowe i empiryczne badania, które rozwiną rozumienie roli, dynamiki i wpływu korporacji na tworzenie zrównoważonych wartości społecznych, środowiskowych i ekonomicznych.
 • Zasada 5 – Partnerstwo
  Będziemy współdziałać z kierownictwem korporacji i biznesu, aby poszerzyć naszą wiedzę na temat wyzwań, które stają przed nimi na drodze do podjęcia odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz aby wspólnie zbadać skuteczne sposoby podejścia do tych wyzwań.
 • Zasada 6 – Dialog
  Będziemy ułatwiać i podtrzymywać dialog i debatę na temat rozstrzygających kwestii, związanych z globalną odpowiedzialnością społeczną i zrównoważonym rozwojem, pomiędzy wychowawcami, studentami, biznesem, rządem, konsumentami, mediami, organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w poczuciu odpowiedzialności od lat angażuje się w działania z obszaru zrównoważonego rozwoju. Ma to wyraz zarówno w infrastrukturze naszych kampusów, organizacji procesu kształcenia, realizowanych projektach badawczych, jak i oferowanych kierunkach kształcenia i działaniach z zakresu popularyzacji nauki. Dołączenie do sieci PRME  pozwoli nam na jeszcze skuteczniejsze działanie w tym obszarze – mówi dr Justyna Berniak-Woźny, Pełnomocnik Prezydenta ds. Umiędzynarodowienia Uczelni.

Polskimi sygnatariuszami programu „The Principles for Responsible Management Education” są m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa czy Uniwersytet Warszawski.