Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSIiZ, Illia Mynenko – jako jedyny reprezentant podkarpackich uczelni – został członkiem Komisji ds. jakości kształcenia i umiędzynarodowienia Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja ds. jakości kształcenia i umiędzynarodowienia Parlamentu Studentów RP zajmuje się działaniami na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Do zadań Komisji należy również: obsługa Helpdesku dedykowanego studentom zagranicznym, wspieranie uczelni w wykorzystywaniu potencjału programów międzynarodowych (m.in. Erasmus+) oraz współpraca z innymi organizacjami sektorowymi (m.in. FRSE, NAWA, ESU czy ESN).

„Członkostwo w Komisji ds. jakości kształcenia i umiędzynarodowienia PSRP to zaszczyt, ale i możliwość wprowadzania dalszych zmian w szkolnictwie wyższym w Polsce. Szansa zarówno na przełożenie dobrych praktyk stosowanych w naszej mocno umiędzynarodowionej Alma Mater na skalę całego kraju, jak i stworzenie nowych, jeszcze lepszych rozwiązań a następnie zastosowanie ich w praktyce” – podkreśla Illia Mynenko, Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSIiZ. I dodaje – „Zagraniczni studenci mimo różnych programów wspierających ich adaptację na co dzień mierzą się z wieloma problemami. Działania Komisji mają przyczynić się do przezwyciężenia tych trudności. Warto podkreślić, że ostatnie sprawozdanie podsumowujące działania PSRP na rzecz umiędzynarodowienia przygotowane na potrzeby Komisji Międzynarodowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało wysoko ocenione. W nowej kadencji, w ramach działań Komisji, planujemy współpracę z instytucjami polskimi, jak i międzynarodowymi, m.in. European Students’ Union i Organizacją Narodów Zjednoczonych.”

Parlament Studentów RP jest niezależną ogólnopolską organizacją, będącą ustawowym reprezentantem wszystkich studentów w Polsce. Zrzesza samorządy studenckie ze wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w kraju. Przy Parlamencie Studentów RP oprócz Komisji ds. jakości kształcenia i umiędzynarodowienia funkcjonuje siedem innych zespołów m.in. Komisja ds. prawno-socjalnych, Komisja ds. rozwoju i cyfryzacji czy Komisja ds. strategii.