Z najnowszego raportu ESSeNCE wynika, że globalny rynek pracy przy ocenie kompetencji młodych talentów w procesie rekrutacji przestawia się w kierunku większej uwagi na umiejętności „miękkie”, niż na umiejętności „techniczne”.

W ramach projektu ESSeNCE zespół z Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ  wraz z partnerami z Włoch, Hiszpanii, Chorwacji, Belgii, Bułgarii oraz Łotwy opracował zestaw siedmiu kursów poświęconych kompetencjom niezbędnym na współczesnym rynku pracy. Kursy te są dostępne bezpłatnie online. Przygotowane materiały obejmują nie tylko materiały teoretyczne, ale przede wszystkim są wzbogacone o przykłady, dobre praktyki, studia przypadku, jak również grę decyzyjną.

Głównym celem projektu ESSeNCE jest zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych poprzez rozwój oraz wzbogacenie ich umiejętności miękkich. Jak podkreśla dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ (koordynator projektu) – Zestaw umiejętności składający się na opracowany materiał jest dostosowany do aktualnej sytuacji na rynku pracy, gdyż opiera się na przeprowadzonych w pierwszym etapie projektu badaniach wśród pracodawców i przedstawicieli działów HR, którzy zgłaszali braki u kandydatów w zakresie poniższych kompetencji (wyniki raportu dostępne są tutaj).

Przygotowane moduły tematyczne obejmują takie kompetencje jak:

  • Elastyczność poznawcza,
  • Rozwiązywanie problemów złożonych,
  • Koordynacja i współpraca,
  • Kreatywność,
  • Krytyczne myślenie,
  • Inteligencja emocjonalna,
  • Ocena i podejmowanie decyzji.

Wszystkie materiały szkoleniowe zostały opracowane w języku angielskim i przetłumaczone na wszystkie języki reprezentowane przez partnerów projektu ESSENCE. Kursy dostępne są na stronie internetowej projektu.

Obecnie materiały są dostępne w ramach testowania i oceny  w celu ich dopracowania, tak aby zapewnić ich lepszą spójność z podstawowymi potrzebami i lukami w treściach szkoleniowych zidentyfikowanymi na podstawie ustaleń badawczych konsorcjum projektu.

Zachęcamy serdecznie do zaglądania i korzystania z otwartej platformy edukacyjnej ESSeNCE oraz dzielenia się swoją opinią przy wykorzystaniu odpowiedniego formularza opinii dostępnego w każdym kursie – mówi mgr Karolina Palimąka, członek zespołu.

Projekt ESSeNCE – Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability to międzynarodowy projekt współfinansowany przez Program Komisji Europejskiej przygotowany w ramach Erasmus Strategic Project przez zespół Instytutu Badań i Analiz Finansowych we współpracy z sześcioma ośrodkami o różnym profilu. Nadrzędnym celem projektu ESSENCE jest rozwijanie przez studentów, absolwentów, stażystów i pracowników umiejętności miękkich, które pomogą im zdobyć przewagę konkurencyjną na zglobalizowanym rynku pracy.