BIP WSIiZ

Mgr Karolina Palimąka

Asystent w Instytucie Badań i Analiz Finansowych, Kolegium Zarządzania

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od 2014 roku (jako nauczyciel akademicki od 2018 roku). 

Absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Pracę dyplomową pt. „Postawy wobec przedsiębiorczości i zakładania własnej działalności gospodarczej na przykładzie studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie” obroniła z oceną bardzo dobry, za którą otrzymała również pierwsze miejsce w uczelnianym konkursie im. Prof. Jana Winieckiego na najlepszą pracę dyplomową.

Trzykrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Studentka Roku 2015, 2016 oraz 2017 w WSIiZ, dodatkowo zdobyła tytuły Absolwenta Roku na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia (rok 2015 i 2017).

Jako studentka angażowała się w różne formy aktywności naukowej – w tym czasie została autorką, bądź współautorką ponad 20 artykułów naukowych o tematyce ekonomicznej (w tym m. in. kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach, venture capital czy przedsiębiorstw typu start-up), brała czynny udział w licznych konferencjach (ogólnopolskich i międzynarodowych) oraz badaniach naukowych, współuczestniczyła w organizacji konferencji naukowych. W latach 2015-2017 pełniła funkcję prezesa Koła Naukowego Popularyzacji Wiedzy Ubezpieczeniowej (znajdującego się przez 2 lata wśród 5 najlepiej ocenianych kół naukowych funkcjonujących w WSIiZ).

W czerwcu 2018 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Analizy danych z wykorzystaniem narzędzi SAS na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W latach 2017-2020 asystent kierownika projektów realizowanych ze środków EFS. W latach 2018-2020 pełniła funkcję Koordynatora Praktyk na kierunku Zarządzanie.

Członek redakcji czasopisma naukowego Financial Internet Quarterly. W ramach współpracy z Instytutem Badań i Analiz Finansowych od 2014 roku współuczestniczy w powstawaniu dokumentów strategicznych, ekspertyz oraz wniosków o dofinansowanie projektów naukowych i edukacyjnych. Członek zespołów badawczych w obszarze ekonomii i finansów, a także międzynarodowych grup projektowych w obszarze przedsiębiorczości (IDEA, ESSeNCE). Ponadto, jest opiekunem Finansowego Koła Naukowego FLOW

 

https://orcid.org/0000-0001-8950-9089

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Palimaka 

Wybrane publikacje z ostatnich lat:
1. K. Palimąka, „Financial and non-financial aspects of entrepreneurship – the polish perspective”, Financial Internet Quarterly, vol.17/no 4, artykuł w czasopiśmie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2021, ISSN 2719-3454 (p. 105-119) (DOI: 10.2478/fiqf-2021-0030) (pobierz)
2. K. Palimąka, „Financial Literacy of students – the case study of UITM in Rzeszów, Poland”, Financial Internet Quarterly, vol.16/no 3, artykuł w czasopiśmie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2020, ISSN 2719-3454 (p. 106-118) (DOI: 10.2478/fiqf-2020-0021) (pobierz)
3. K. Palimąka, „The phenomenon of entrepreneurship among students”, artykuł w Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (Praga, 30-31 maja 2019 r.), University of Economics, Praga 2019, ISBN 978-80-245-2316-3 (DOI: 10.18267/pr.2019.dvo.2316.0), (s. 669)
4. M. Mierzejewski, K. Palimąka, „A multi-speed Europe, and the peripherality of Poland”, Financial Internet Quarterly “e-Finanse”, vol.15/n0 1, artykuł w czasopiśmie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2019, ISSN 1734-039X (DOI: 10.2478/fiqf-2019-0004), (pobierz),
5. K. Palimąka, J. Rodzinka, „Students’ attitudes towards starting a business, on the example of students at the University of Information Technology and Management in Rzeszów (Poland)”, Financial Internet Quarterly “e-Finanse”, vol.14/nr 4, artykuł w czasopiśmie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2018, ISSN 1734-039X (DOI: 10.2478/fiqf-2018-0030), (pobierz),
6. M. Mierzejewski, K. Palimąka, „O przedsiębiorczości – czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy?”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 131, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018, ISSN: 1641-3466,
7. K. Palimąka, „Inwestycje funduszy venture capital w przedsiębiorstwa w Polsce na tle wybranych krajów UE”, Zarządzanie wartością w warunkach zmiany, Antonowicz P., Pisarewicz P., Nogal-Meger P. (red. nauk.), recenzowana monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-7865-567-1.
8. K. Palimąka, M. Mierzejewski, „Measurement of intellectual capital as exemplified by methods of groups based on the ROA indicator and on market capitalization”, Financial Internet Quarterly “e-Finanse”, vol.12/nr 4, artykuł w czasopiśmie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2017, ISSN 1734-039X, (DOI: 10.1515/fi qf-2016-0008), (pobierz)
9. K. Palimąka, „Rynek venture capital a finansowanie przedsiębiorstw typu start –up”, Finanse z perspektywy młodego badacza. Współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych, Karpuś P., Wrońska-Bukalska E. (red. nauk.), recenzowana monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cuire-Skłodowskiej, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-868-5
10. K. Firlej, K. Palimąka, M. Mierzejewski, „Human capital in agribusiness as a factor in sustainable development – problems of measurement in the case of firms in the agri-food sector”, Political rents of european farmers in the sustainable development paradigm. International, National and Regional Perspective., Bazyli Czyżewski (red.), wyd. PWN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-01-18766-8,

Prowadzone przedmioty:

Kreowanie koncepcji biznesowych;
Przedsiębiorczość innowacyjna;
Komunikacja w biznesie;
Myślenie projektowe;
Gra decyzyjna – menedżer salonu urody;
Gra decyzyjna – zarządzanie firmą;
Podstawy ekonomii;

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

mgr Karolina Palimąka
Instytut Badań i Analiz Finansowych
e-mail: kpalimaka@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 248 
tel.: 017 /866 13 22


KONSULTACJE

————————-

W semestrze letnim r.a. 2021/2022:
Konsultacje (stacjonarnie lub online), po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania, w terminie:
wtorek: godz. 11:30- 12:30 (RA248/Cisco Webex)
sobota (w tygodniach zjazdów wg WU): godz. 11:30-12:30 (RA248/Cisco Webex)
oraz przed i po zajęciach wg WU
lub w innym uzgodnionym indywidualnie terminie.

W razie wątpliwości zawsze zapraszam do kontaktu mailowego. 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content