Stypendium Rektora

Stypendium Rektora

  • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
  • Podstawą do przyznania stypendium jest uzyskana za poprzedni semestr średnia arytmetyczna ocen (minimalna średnia 3,5 z jednym terminem poprawkowym)
  • Do wysokości średniej (A) – która jest przeliczana na punkty – dodawane są punkty (B) za dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe obejmujące okres ostatniego semestru  (jeżeli takie student posiada)
  • Z sumy punktów (A+B) tworzony jest ranking studentów, z których 10 % najlepszych na kierunku (bez podziału na stopnie, formy kształcenia oraz specjalności i semestry studiów) otrzymuje stypendium Rektora
  • Stypendium można otrzymać już po zaliczonym semestrze studiów,  na jednej uczelni oraz na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów (z wyjątkiem laureatów olimpiad – szczegóły w regulaminie stypendialnym)
  • Stypendium przyznawane jest na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).
  • Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek studenta. Termin składania wniosków upływa 30 września w przypadku stypendium na semestr zimowy i 28 lutego w przypadku stypendium na semestr letni.Studenci przyjęci na studia II stopnia na semestr letni wnioski składają do 30 marca.
  •  Wnioski należy składać w Dziekanacie.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium Rektora dostępny jest w Dziekanacie oraz na Wirtualnej Uczelni.  

Ważne! Od roku akademickiego 2019/2020 o stypendium Rektora, po zakończonym semestrze nauki, mogą ubiegać się również nowo przyjęci studenci z zagranicy.

“Wybierając studia na uczelni niepaństwowej liczyłam się w tym, że trzeba będzie płacić czesne. Jednak miło się rozczarowałam, gdy okazało się, że już od pierwszego semestru studiów, WSIiZ dysponuje Stypendium od Początku Studiów, natomiast stypendia naukowe przyznawane od II roku studiów przewyższyły moje oczekiwania! Dzięki temu, że utrzymuję dość wysoką średnią co miesiąc uczelnia wypłaca mi stypendium” Magdalena Głodowska

Stypendium Rektora

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021