Zarządzanie

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 semestry

Eksperci zapowiadają, że kolejne lata przyniosą diametralne zmiany na rynku pracy. Dzięki rozwojowi gospodarczemu krajów, wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów związanych z różnymi obszarami zarządzania.

PARTNERZY KIERUNKUPartenrzy biznesowi na kierunku Zarządzanie

Deloitte – Należąca do tzw. wielkiej czwórki firm zajmujących się audytem finansowym. Międzynarodowa sieć spółek handlowych, świadczących usługi doradcze i audytorskie.

Nowy Styl Group – Polska firma o zasięgu międzynarodowym, specjalizująca się w produkcji rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych, miejsc użyteczności publicznej oraz profesjonalnych usługach branżowych.

BorgWarner – Amerykański koncern, producent komponentów oraz systemów zaawansowanych technologii dla układów napędowych i przeniesienia napędu w pojazdach samochodowych.

IBAF Instytut Badań i Analiz Finansowych – Jednostka naukowo-badawcza, działająca przy WSIiZ. Jej celem to rozwój i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej transfer do praktyki biznesowej.

Współpraca z partnerami to:

 • Dostosowanie oferty dydaktycznej do aktualnych trendów na rynku pracy,
 • Wykształcenie pod okiem międzynarodowych ekspertów,
 • Możliwość udziału w specjalistycznych badaniach,
 • Rozwijanie kompetencji podczas branżowych konferencji i seminariów;
 • Budowanie branżowej sieci kontaktów, przydatnych w przyszłej pracy;

Na tym kierunku możesz:

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Zrozumienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych;
 • Opanowanie nowoczesnych narzędzi komunikacji;
 • Certyfikaty potwierdzające różne umiejętności.
 • Umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji, związanych z zarządzaniem ludźmi,
 • pieniędzmi czy dobrami materialnymi;
 • Możliwość poznania wybranych obszarów działalności gospodarczej oraz metod, technik i narzędzi prowadzenia analiz ekonomicznych;

ZAJĘCIA

W programie studiów znajdą się m.in.:

 • współczesne koncepcje organizacji i zarządzania;
 • zarządzanie operacyjne;
 • zarządzanie strategiczne II;
 • teorie podejmowania decyzji;
 • ochrona konkurencji i konsumentów;
 • ekonomia menedżerska;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach;

Uczelnia dysponuje także najwyższej klasy Laboratorium finansowym (jedynym takim w Europie Środkowo-Wschodniej), gdzie studenci mają możliwość nauki profesjonalnego inwestowania w instrumenty finansowe, gry na giełdzie, a także zarządzania portfelem inwestycyjnym.

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

Zdobądź prestiżowe certyfikaty:

 • IPMA;
 • European Junior Logistician (EJL);
 • Certyfikaty związane z zarządzaniem jakością TUV NORD;

Skorzystaj z okazji i weź udział w szkoleniach ze specjalistycznego języka angielskiego.

Maryla Rarus Ekspert z Biura Karier WSIiZ

Polska jest jedną z lokalizacji najczęściej wybieranych przez międzynarodowe koncerny, które chętnie otwierają tutaj swoje centra usług mając stworzone dogodne warunki do inwestowania.

1.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia).

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złoż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.07.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2021!

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.
Na absolwentów zarządzania czekają takie stanowiska, jak np.:

 • Menedżer;
 • dyrektor firmy;
 • członek zarządu;
 • kierownik działu;
 • właściciel działalności gospodarczej;
 • pracownik marketingu;
 • pracownik ds. zarządzania zasobami ludzkimi;
 • doradca i konsultant dla sektora publicznego, społecznego i non-profit;

Wieloletnie badania prowadzone wśród absolwentów WSIiZ potwierdzają – osoby, które ukończyły studia licencjackie i magisterskie odnoszą większe sukcesy na rynku pracy, niż ci, którzy ukończyli jedynie studia I stopnia.

Maryla Rarus Ekspert z Biura Karier WSIiZ

Wykształcenie ekonomiczne w połączeniu z perfekcyjną znajomością języka angielskiego to dziś przepustka do kariery m.in. w rozwijających się w Polsce centrach usług wspólnych.

Według badań rynku pracy, outsourcing procesów biznesowych zyskuje na popularności. Polska jest jedną z lokalizacji najczęściej wybieranych przez międzynarodowe koncerny, które chętnie otwierają tutaj swoje centra usług mając stworzone dogodne warunki do inwestowania.

Wybór studiów ekonomicznych to również możliwość poznania zasad prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. W czasach kiedy firmy zaczynają ograniczać etaty, doskonałą alternatywą niosącą ogromne korzyści finansowe i niezależność jest posiadanie własnej firmy. Za kilkanaście lat będzie to powszechne zjawisko.

Oferta w trakcie przygotowania.

Oferta w trakcie przygotowania.

Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.


Wszelkie wyroby rynkowe powstają w działach produkcji przedsiębiorstw. To kluczowe jednostki, bowiem w nich generowana jest fizyczna wartość dodana, za którą ostatecznie płaci klient.

Do sprawnego funkcjonowania tych działów potrzebni są nie tylko pracownicy wykonawczy, ale kompetentna kadra menedżerska i inżynierska dbająca o odpowiednią organizację
i optymalizację procesów produkcyjnych oraz logistykę wewnętrzną.

Jako student tej specjalności nabędziesz umiejętności związane ze zdroworozsądkowym zarządzaniem firmą, w tym: eliminowaniem strat generujących koszty, identyfikacją
i monitorowaniem procesów (process mapping), planowaniem i audytowaniem jakości oraz rozpoznawaniem momentów tworzenia wartości dodanej.

Nauczysz się także standaryzować pracę na produkcji, monitorować i kontrolować jakość wytwarzania.

Jako przyszły menedżer produkcji dowiesz się również, jak organizować procesy produkcyjne oraz doskonalić je poprzez niskokosztowe techniki optymalizacyjne.

Program specjalności kładzie nacisk przede wszystkim na zajęcia warsztatowe
i ćwiczeniowe mające na celu pozyskanie praktycznych umiejętności.

W programie studiów m.in.:

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • Zarządzanie produkcją,
 • Metody i techniki kaizen i lean.

A co po studiach?

Jako absolwent, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, będziesz mógł podjąć pracę
w działach: planowania produkcji, projektowania systemów produkcyjnych, menedżera nadzorującego i kierującego procesami tworzenia wartości, pracownika lub kandydata do pracy
w przedsiębiorstwach produkcyjnych stosujących nowoczesne metody kaizen i lean, menedżera jakości, organizacji produkcji czy doradcy, konsultanta lub wdrożeniowca kaizen, lean.

Program specjalności jest przygotowywany pod patronatem merytorycznym KAIZEN Institute Polska.

Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.


Zgłębienie mechanizmów finansowych związanych z działalnością firmy to znakomite narzędzie zarządzania obliczonego na osiągnięcie założonego celu. Zdobędziesz praktyczne umiejętności związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych i przeprowadzaniem analiz finansowych. Nauczysz się również, jak wykorzystywać informacje finansowe do podejmowania decyzji. Opanujesz także zagadnienia wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

W programie studiów m.in.:

 • zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
 • rachunkowość zarządcza z elementami controlingu
 • systemy informatyczne wspierające ewidencję księgową i zarządzanie finansami
 • innowacyjne i pochodne instrumenty finansowe
 • międzynarodowe standardy rachunkowości
 • zarządzanie ryzykiem finansowym

A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalności, specjalista od zarządzania finansami, będziesz przygotowany do pracy w komórkach finansowo – księgowych różnego typu firm i instytucji.

Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.


Każde przedsiębiorstwo i instytucja istnieje dzięki ludziom, którzy je tworzą. Odpowiedni zespół i wykorzystanie w właściwy sposób posiadanych zasobów ludzkich stanowi gwarancję sukcesu.
Jako student specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi posiądziesz wiedzę dotyczącą ekonomicznych, prawnych i psychologicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi.

Nauczysz się budować i tworzyć efektywne zespoły w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
Zdobędziesz profesjonalne umiejętności niezbędne w pracy przyszłego menedżera i lidera.

W programie studiów m.in.:

 • Prawne aspekty zarządzania personelem,
 • Budowanie efektywnych zespołów,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Psychologia relacji,
 • Employer branding,
 • HR Business Partner.

A co po studiach?

Jako absolwent, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, będziesz mógł pracować jako konsultant w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, kierownik wyższego i średniego szczebla. Będziesz mógł zajmować się rekrutacją i selekcją pracowników, zarządzaniem kompetencjami, ocenianiem i rozwojem pracowników, zarządzaniem szkoleniami, zarządzaniem projektami, zarządzaniem systemem wynagrodzeń.

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunek Zarządzanie mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem (rekrutacja online),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje przed końcem rekrutacji, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł), jeśli złoży odpowiedni wniosek.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020