Zapraszamy na studia we WSIiZ studentów ukraińskich uczelni, którzy nie są w stanie kontynuować nauki na swoich macierzystych uczelniach. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Wymiany Akademickiej NAWA oferujemy także bezpłatne kursy językowe i opiekę psychologiczną.

Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania w Rzeszowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 975 000 zł w ramach programu „Solidarni z Ukrainą”, organizowanego przez Narodowe Centrum Wymiany Akademickiej (NAWA). Celem Programu jest umożliwienie studentom, którzy są obywatelami Ukrainy i przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. kontynuowania studiów lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach w okresie do września 2022 roku.

Warunki programu:

Uczestnikiem programu może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo ukraińskie,
 • przekroczyła granicę ukraińsko-polską nie wcześniej niż 24 lutego 2022,
 • posiada status studenta ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022,

W ramach programu Solidarni z Ukrainą uczestnikowi przysługuje:

 • zwolnienie z opłat za kształcenie w semestrze letnim,
 • udział w bezpłatnych kursach językowych,
 • opieka psychologiczna i prawna.

Uczestnicy działań realizowanych w Programie mogą jednocześnie być objęci tylko jedną formą wsparcia obejmującą jedno z działań wskazanych w punktach 1 – 2 oraz wypłatę stypendium i zapewnienie opieki psychologicznej i prawnej związanej z kształceniem w jednej uczelni.

Wsparcie finansowe

Dodatkowo każdy z uczestników po przyjęciu na studia lub na kurs językowy otrzyma miesięczne stypendium w kwocie 1500 zł. Stypendium wypłacane będzie  przez cały okres, w którym uczestnik bierze czynny udział w jednej z form kształcenia (studia lub kurs) oraz przebywa na terytorium Polski.

Uczestnicy Programu, w okresie objęcia ich wsparciem w ramach Programu, nie mogą pobierać innego stypendium o charakterze socjalnym, w tym stypendiów wskazanych w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

Zasady rekrutacji

Obywatele Ukrainy, którzy chcą podjąć studia we WSIiZ lub rozpocząć kurs językowy w ramach programu Solidarni z Ukrainą powinni dopełnić poniższych formalności w terminie kwiecień – wrzesień 2022 r.

Przyjęcia na studia

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na studia I i II stopnia w języku polskim i angielskim w ramach obecnie obowiązującej oferty studiów (link do strony kandydatów w wersji UA). Następnie powinien:

 • Wypełnić formularz w rekrutacji online
 • Dostarczyć oświadczenie i opis dotychczasowego przebiegu studiów (wzór dokumentu),
 • Złożyć dokument potwierdzający wjazd na terytorium RP nie wcześniej niż dnia 24 lutego 2022 roku.

Kursy językowe

Uczestnicy programu mogą wziąć udział w bezpłatnych kursach języka polskiego realizowanego w wymiarze 90 godzin/15 godzin tygodniowo. Uczestnicy zostaną podzieleni na 15 – osobowe grupy. Kursanci otrzymają pomoce dydaktyczne, dostęp do zasobów multimedialnych i słowników. Osoby zainteresowane powinny:

 • Złożyć podanie o przyjęcie na kurs (wzór podania)
 • Dostarczyć oświadczenie uczestnika kursu (wzór oświadczenia),
 • Złożyć dokument potwierdzający wjazd na terytorium RP nie wcześniej niż dnia 24 lutego 2022 roku.

Kontakt

Dział Rekrutacji Studentów ze Wschodu
Ul. Sucharskiego 2, 35 – 225 Rzeszów
Tel: 17/ 866 11 74
: +48 691 992 116
E-mail: ua@uitm.edu.eu