Plan Równości Płci (Gender Equality Plan, GEP) przyjęty do realizacji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ma na celu stworzenie przestrzeni
bezpieczeństwa i równości sprzyjających harmonijnemu rozwojowi wszystkich członków i członkiń społeczności akademickiej, którą tworzą pracownicy i pracowniczki badawczo-dydaktyczne, wykładowcy i wykładowczynie, pracownicy i pracowniczki administracyjne oraz studenci i studentki.

Cele strategiczne przyjętego Planu Równości Płci to:

  • włączenie problematyki równości płci do badań i dydaktyki;
  • zapewnienie zrównoważonej reprezentacji płci w kadrze zarządzającej uczelni oraz innych zespołach i grupach decyzyjnych i roboczych;
  • ułatwianie godzenia obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym;
  • zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć.

Podstawę przygotowania planu stanowiły: analiza ram regulacyjnych i treści polityk publicznych uwzględnianych w działaniach uczelni, diagnoza stanu równości płci (analizy ilościowe), analizy (jakościowe) dotychczasowych doświadczeń Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy oraz rzeczników i komisji dyscyplinarnych.

Praktyczny obraz równości płci w naszej uczelni wygląda bardzo dobrze. Kobiety są Prorektorkami i Dziekankami. Szczebel zarządzania średniego szczebla, tak w obszarze dydaktyczno-naukowym (Prodziekani/Prodziekanki), jak i w obszarze administracyjnym jest wręcz zdominowany przez kobiety. To jednak nie znaczy, że nie mamy już nic do zrobienia. Zmiany świadomościowe i mentalnościowe są właściwie niekończącym się procesem. Budowanie kultury równościowej jest zresztą szczególnym wyzwaniem dla naszej wielokulturowej uczelni, która musi łączyć zasadę poszanowania różnic z promocją równości płci – informuje Prorektorka WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ.

Jak wynika z diagnozy stanu równości płci, na dzień 31 grudnia 2021 r. kobiety stanowiły 58,35% ogólnej liczby pracowników Uczelni. Wśród pracowników badawczo-dydaktycznych kobiety stanowiły 50,40%, ale w grupie pracowników badawczych – tylko 14,28%.

Najwięcej kobiet na stanowiskach badawczo-dydaktycznych zatrudnionych jest w Kolegium Medycznym, najmniej – w Kolegium Informatyki Stosowanej. Wśród pracowników badawczo-dydaktycznych w grupie asystentów kobiety stanowią aż 69,44%, w grupie adiunktów – 64%, natomiast w grupie profesorów uczelni (stopień dr hab.) kobiety stanowią jedynie 20%. W grupie tzw. profesorów belwederskich zatrudnionych na uczelni nie ma ani jednej kobiety.

Na koniec 2021 r. w Kolegium Rektorskim zasiadała jedna kobieta (obok Rektora i Prorektora). W wyniku zmiany władz rektorskich w maju 2022 r. w trzyosobowym Kolegium Rektorskim zasiadają dwie Prorektorki (Prorektorka ds. Nauczania i Prorektorka ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej). Stanowiska Dziekanów kolegiów obsadzone są w 50% przez kobiety.

Wśród Prodziekanów kobiety stanowią aż 80%, a tylko w Kolegium Informatyki Stosowanej nie ma kobiet we władzach dziekańskich. Wśród kierowników katedr kobiety stanowią 26%. Najwięcej kobiet kieruje katedrami w Kolegium Medycznym, żadna nie jest natomiast kierownikiem katedry w Kolegium Zarządzania i w Kolegium Informatyki Stosowanej (w tym Kolegium w dwóch katedrach kobiety piastują stanowiska zastępcy kierownika Katedry).

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) stanowi ważne uzupełnienie wdrożonych od roku akademickiego 2020/2021 uczelnianych polityk w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy wobec pracowników, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. Realizacja założonych w PRP celów w zakresie m.in. podnoszenia świadomości konieczności równouprawnienia płci i różnorodności genderowej w społeczności akademickiej, a także co szczególnie istotne świadomości odnośnie różnych form dyskryminacji ze względu na płać oraz jej źródeł, przyczyni się do skuteczniejszego zapobiegania i zwalczania tego zjawiska w naszej uczelni – zwraca uwage Pełnomocniczka Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy dr Katarzyna Kurzępa-Dedo

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY I POBIERZ PLAN RÓWNOŚCI PŁCI WSIIZ

 

Zasada równości kobiet i mężczyzn ma swoje źródło w polskim prawie krajowym, a ponadto równość kobiet i mężczyzn stanowi, obok pluralizmu, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości i solidarności, jedną z głównych wartości wspólnych Państwom Członkowskim Unii Europejskiej, gwarantowanych przez Traktat o Unii Europejskiej. Komisja Europejska wprowadziła wymóg posiadania przez uczelnie uczestniczące w projektach Horyzont i innych wymóg posiadania Planu Równości Płci (Gender Equality Plan, GEP). Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania prowadzi swoją działalność z poszanowaniem obowiązującego ustawodawstwa w dziedzinie zatrudnienia oraz szkolnictwa wyższego i nauki.