Stypendia Rektora na tym samym poziomie, zapomogi dwa razy wyższe – Władze Uczelni wspólnie z Samorządem Studenckim dokonały podziału dotacji przeznaczonych na świadczenia studenckie na semestr zimowy 2021/2022 r. Osoby, które jednocześnie pobierają Stypendium Rektora oraz którym przysługuje stypendium socjalne, mają możliwość opłacenia za pomocą tych środków kosztów czesnego.

W bieżącym semestrze Stypendia Rektora zostały utrzymane na tej samej wysokości, analogicznie do semestru letniego 2020/2021r. Kwota stypendium mieści się w przedziale od 600 do 1150 PLN, a jego wysokość zależy od średniej i liczby zdobytych punktów za działalność naukową, artystyczną oraz sportową. Wysokość stypendium socjalnego to 1100 zł. Jak wyjaśnia Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dr Wergiliusz Gołąbek: Niestety, Ministerstwo nie zwiększyło progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego, co może skutkować zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do korzystania z tego świadczenia. Nie mamy na to wpływu, być może w niedalekiej przyszłości ulegnie to zmianie. Mimo wszystko, wspólnie z Samorządem Studenckim, udało nam się wypracować niezwykle korzystne dla studentów rozwiązania. Utworzony został jeden przedział dochodu, w którym to przedziale można otrzymać stypendium w kwocie 1100 zł – jest to o ponad 300 zł więcej w porównaniu do najwyższej kwoty.

Niezwykle istotna zmiana dotyczy zapomóg dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Rektor Wergiliusz Gołąbek podkreśla: Będąc świadomymi trwającej nadal trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, bardzo wyraźnie zwiększyliśmy kwotę zapomogi. Od tego semestru zapomogi z 1000 zł rosną do 2000 zł. Zapomoga przysługuje do końca semestru zimowego 2021/2022r i może być łączona z innymi stypendiami.

Studenci WSIiZ mogą ubiegać się także o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – czyli o dodatek mieszkaniowy – oraz o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami (450-550PLN). W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczen dla studentowWSIiZ, studenci mogą złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego i dla osób z niepełnosprawnościami w trakcie trwania semestru (czyli po upływie terminu porządkowego). Stypendia te zostaną przyznane, o ile środki przeznaczone na ten cel nie zostaną wcześniej rozdysponowane.                                                                     

Stypendia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przyznawane są na dany semestr roku akademickiego i średnio otrzymuje je około 1200 studentów.