Doświadczenie pokazuje iż tematyka funduszy unijnych z jednej strony cieszy się dużym zainteresowaniem, z drugiej zaś wywołuje liczne trudności. W trzech miastach Podkarpacia: Rzeszowie, Krośnie i Tarnobrzegu w przeciągu najbliższych dni zostaną uruchomione Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasięgiem swojego działania obejmą prawie całe województwo Podkarpackie. Celem Ośrodków jest ułatwienie dostępu do informacji o możliwościach wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wsparcie potencjalnych projektodawców szkoleniami i doradztwem. Ośrodki pomagają nie tylko w napisaniu i realizacji projektu, ale także w opracowaniu go tak, by odpowiadał na potrzeby lokalnego/ regionalnego rynku pracy.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wraz Podkarpacka Izbę Gospodarczą, podobnie jak w poprzednich latach, po raz kolejny otrzymała akredytację na prowadzenie Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie. W pozostałych miastach będzie on prowadzony przez Towarzystwo Altum – w Rzeszowie oraz Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego – w Tarnobrzegu.

Na ofertę Ośrodka składać się będą nieodpłatne usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze i animacyjne z zakresu EFS. O pomoc do Regionalnego Ośrodka EFS zwracać się mogą: szkoły, organizacje pozarządowe, gminy które do tej pory nie aplikowały o środki z EFS oraz podmioty zwłaszcza z terenów do 25 tys. mieszkańców. Z usług informacyjnych Ośrodka mogą skorzystać również osoby prywatne, które chciałaby się dowiedzieć o możliwościach skorzystania np. ze szkoleń współfinansowanych z EFS.

W ramach działań tylko Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie planuje się w sumie przeszkolić prawie 200 instytucji, które nauczą się jak z sukcesem przygotować projekt, jak nim zarządzać oraz jak go rozliczyć. Dodatkowo zaplanowane zostały szkolenia z zagadnień specjalistycznych, m.in. prawo zamówień publicznych, pomocy publicznej.

Przypomnijmy tylko doradczych przez instytucje które podejmą się przygotowania wniosku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach doradztwa można będzie skorzystać z konsultacji dotyczących m.in. opracowania koncepcji projektu, wytycznych konkursowych, pomocy przy obsłudze generatora wniosków, planowania budżetu, przygotowania sprawozdań, wniosków o płatność itd.

Wsparciem w zakresie diagnozowania lokalnych potrzeb i tworzenia planów działania, nawiązywania partnerstw, promocji lokalnych inicjatyw współpracy oraz inspiracją w zakresie kreowania pomysłów na dobre projekty będzie Animator Regionalnego Ośrodka EFS.

Uzupełnienie oferty Ośrodka będą spotkania informacyjne, konferencje i seminaria dotyczące EFS. Dużym plusem nowej edycji (to już 3 edycja na Podkarpaciu) jest bezpośredni nadzór Ośrodków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, który wdraża na terenie województwa podkarpackiego komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wcześniejsza współpraca między WUP a ROEFSami może teraz zyskać nowy wymiar poprzez zacieśnienie współpracy oraz wymianę doświadczeń.

Sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego powstała w lutym 2005 r., jako pierwsza taka sieć w Europie, z inicjatywy Krajowego Ośrodka EFS przy PARP. Rolę ośrodków w regionach pełnią organizacje pozarządowe i instytucje, które zostały wybrane w drodze konkursu i są autentycznymi liderami życia społecznego. Do tej pory przy ich współpracy powstało blisko 2 tys. projektów współfinansowanych z EFS, a z ich doradztwa skorzystało ponad 50 tys. klientów.