Dr Kateryna Lysenko-Ryba oraz mgr inż. Marharyta Reveniuk z Katedry Logistyki i Inżynierii procesowej uczestniczyły w IX Konferencji Naukowo-Gospodarczej, poświęconej odpowiedzialnym łańcuchom dostaw, która odbyła się w dniu 7 listopada 2023r. w Łodzi. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Logistyki i Innowacji Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w tym roku miała tematykę szczegółową: Wyzwania dla logistyki wobec zmian globalnych.

W trakcie konferencji dr Kateryna Lysenko-Rybamgr inż. Marharyta Reveniuk miały możliwość zaprezentowania referatu pt. „Zwroty Konsumenckie Jako Koncepcja Zrównoważonego Rozwoju”. Prezentacja zgłębiła temat zrównoważonych i odpowiedzialnych wyborów, które kształtują nowe modele konsumpcji. Prezentacja podjęła temat nadużycia polityki zwrotów przez konsumentów, które mają negatywny wpływ nie tylko na firmy (np. względem kosztów), a również na środowisko poprzez jego degradację. Prezentacja zwróciła uwagę na ważność i aktualność tematu zrównoważonej konsumpcji w dzisiejszych postpandemicznych czasach.

Konferencja była doskonałą okazją do wspólnej dyskusji i wymiany poglądami w odniesieniu do funkcjonowania łańcuchów dostaw we współczesnej rzeczywistości gospodarczo-społecznej, w tym efektywnego planowania i zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw wobec zachodzących zmian globalnych. Możliwość spotkania z praktykami z największych firm (m.in. DHL, Decathlon) otworzyło drzwi do nowej współpracy zarówno pod względem naukowo-badawczym jak i praktycznym w ramach kierunku Logistyka. Obecność ekspertów z dziedziny nauki, m.in. prof. dr hab. Agnieszki Bukowskiej-Piestrzyńskiej, prof. dr hab. Rafała Haffera, prof. dr hab. Piotra Banaszyka umożliwiła wymianę myśli oraz inspirację do podjęcia nowej tematyki przyszłych badań.