Dr Kateryna Lysenko-Ryba

Prodziekan Kolegium Zarządzania ds. kierunku Logistyka.

Adiunkt w Katedrze Logistyki i Inżynierii Procesowej

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, rok 2019), temat rozprawy doktorskiej „System zwrotów a zarządzanie obsługą klienta w relacjach B2C”.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: logistyki zwrotnej, zarządzania obsługą klienta, Smart city oraz CSR. Wspólnie z dr Krzysztofem Feretem jest założycielką   Logistycznego Koła Naukowego LOGIKON.

Wyjazdy naukowe, staże, wyróżnienia:

13.04 – 18.04.2015 staż naukowy na Europejskim Uniwersytecie w Madrycie, Hiszpania w ramach programu Erasmus+ STT
sierpień – październik 2015 – odbycie 3 miesięcznego stażu w firmie GAMTECH w ramach projektu „Nauka idzie w praktykę” zorganizowanego przez RARR
07.06 – 21.06.2015 staż naukowy na Uniwersytecie w Vaasa, Finlandia w ramach projektu Europa 2020
26.07 – 29.07.2016 – wyjazd studyjny na lotniska we Frankfurcie i Kolonii (Niemcy) w ramach projektu Logistyka Kariery
18.09 – 26.09.2016 staż naukowy na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, Hiszpania w ramach działalności statutowej
21.09 – 25.09.2017 – wyjazd naukowy na Uniwersytet Pompeu Fabra w Barcelonie w ramach programu Erasmus +
20.10. 2017 – otrzymanie nagrody Rektora i Kanclerza WSIZ za osiągnięcia naukowe
20.08-24.08.2018 – udział w w Międzynarodowej Szkole Letniej dla doktorantów w Połądze, Litwa

 

https://orcid.org/0000-0003-1560-1063

 1. K. Lysenko, „Analiza transportu intermodalnego pod kątem koncepcji zrównoważonego rozwoju na przykładzie III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego”, Monografia „Ekonomia – wybrane zagadnienia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym”, AT Wydawnictwo, Kraków 2014, ISBN: 978-83-63910-25-9, s. 133
 2. K. Lysenko, K. Gałuszka, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie ochrony środowiska”, monografia Politechniki Łódzkiej „Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu”, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, ISBN: 978-83-7283-632-8
 3. K. Lysenko,  Zrównoważona gospodarka odpadami na przykładzie Rzeszowa, Studia Miejskie, Opole, 2014, Tom 15, s. 31-41
 4. K. Lysenko, Logistyka zwrotna jako źródło korzyści konkurencyjnych” Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2015, Nr 249, s. 193 – 203
 5. K. Lysenko “Zwroty jako element zarządzania łańcuchem dostaw” Monografia pokonferencyjna Wyzwania współczesnej gospodarki – aspekty teoretyczne i praktyczne” ISBN 978-83-7583-639-4, j. polski, 2015, Wydawnictwo SGGW,  s. 286-294
 6. K. Lysenko, K. Gałuszka „Analiza ryzyka celów Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywy  do 2030 r.) na postawie metody S.M.A.R.T.” Monografia pokonferencyjna Odpowiedzialność w Logistyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 ISBN 978-83-930820-5-6, 2015, s.46-58
 7. K. Lysenko-Ryba, S. Kauf, A. Tłuczek, CSR i jego znaczenie dla kształtowania relacji z klientami w świetle badań ankietowych, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska   Zeszyt: 92, 2016, Strony: 155-167
 8. K. Lysenko-Ryba, K. Szocik, Ś. Banaś, Ś. Mazur, Political and legal challenges in a Mars colony. Space Policy, 2016. ISSN 0265-9646
 9. K. Lysenko, A. Bąk,  Prawne aspekty Logistyki zwrotnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka  Tom: 65, 2017, Strony: 25-35
 10. K. Lysenko-Ryba, K. Szocik, S. Banaś, S. Mazur, Etyczne i polityczne uwarunkowania kolonizacji Marsa, Przyszłość. Świat-Europa-Polska   Tom: 34, Zeszyt: 2, 2017, Strony:109-125
 11. K. Lysenko-Ryba, K. Szocik, D. Minich, A. Kędzior, S. Banaś, S. Mazur,  Bezpieczeństwo ludzkości w przyszłości, Studia Politologiczne   Tom: 45, 2017, Strony: 195-214
 12. K. Lysenko-Ryba, Wykorzystanie systemu klasy ERP– SAP jako warunek sprawnego zarządzania zwrotami, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, Tom: 1, Zeszyt: 25, 2017, Strony: 246-253
 13. K. Lysenko-Ryba, S. Kauf,, Społeczna odpowiedzialność biznesu – wiedza i postrzeganie przez konsumentów, Logistyka Odzysku   Tom: 2, Zeszyt: 23, 2017, Strony: 48-53
 14. K. Lysenko-Ryba, The Impact of Reverse Logistics on Customers Satisfaction, Przedsiębiorczość i Zarządzanie   Tom: XVIII, Zeszyt: 8, cz. 2, 2017, Strony: 137-146
 15. K. Lysenko-Ryba, S. Kauf, A. Tłuczek, The Effects of Perceived CSR and Ecological Awareness on Purchase Decisions in Poland , Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy   Tom: 2, Zeszyt: 38,  2017, Strony: 47-652.
 16. K. Lysenko-Ryba, K. Szocik, R. Marques, S. Abood, A. Kędzior, D. Minich, Biological and social challenges of human reproduction in a long-term Mars base. FUTURES, 2018, 100: 56-62. ISSN 0016-3287
 17. K. Lysenko-Ryba. The Use of Modeling in the Process of Customer Return Management. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2019. Tom XX, Zeszyt 7, ss. 83–95. ISSN: 2543-819
 18. K. Lysenko-Ryba, The impact of impulsive buying on customer returns, nternational Journal for Quality Research, V15, nr3, Doi10.24874/IJQR15.03-11
 19. K. Lysenko-Ryba, D. Zimon, Customer Behavioral Reactions to Negative Experiences during the Product Return, Sustainability 2021,13, 448. https://doi.org/10.3390/su13020448
 20. Zimon D., Madzik P., Dellana S., Sroufe R., Ikram M., Lysenko-Ryba K., Environmental effects of ISO 9001 and ISO 14001 management system implementation in SSCM, TQM Journal 2021, DOI: 10.1108/TQM-01-2021-0025
 21. K.Lysenko-Ryba, D. Zimon, B. Zatwarnicka-Madura, The Effect of Lenient Return Policy on Brand Recognition, International Journal for Quality Research 15/4, 2021, DOI: 10.24874/IJQR15.04-02

Prowadzone przedmioty:

Ekonomika transportu, Logistyka w obrocie międzynarodowym, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Warsztat Logistyczny, Zarządzanie ładunkiem lotniczym (angl), Logistyka przedsiębiorstw transportowych, Podstawy Logistyki (angl i pl), Seminarium dyplomowe

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Artykuł na stronie internetowej Nauka w Polsce , pt. „Naukowcy z rzeszowskiej uczelni badają możliwości kolonizacji Marsa”

 Artykuł na stronie internetowej Futurist

Artykuł na blogu naukowym WSIZ  Świąteczne zakupy Polaków

Artykuł na stronie Business Insider

Artykuł na stronie KNGN

DANE KONTAKTOWE

Dr Kateryna Lysenko-Ryba
Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej
e-mail: klysenko@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386
p. KM 18
tel. 17 /866 15 26

 


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Proszę kontaktować się mailowo – klysenko@wsiz.edu.pl

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021