Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymał Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii: „Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów”. WSIiZ jest pierwszą i jedyną niepubliczną uczelnią wyższą uhonorowaną przez Prezydium PKA takim wyróżnieniem.

Przyznając WSIiZ Certyfikat doskonałości kształcenia dla kierunku Informatyka (zarówno dla studiów I stopnia, jak i dla studiów II stopnia), Polska Komisja Akredytacyjna uwzględniła szereg kryteriów, między innymi: konstrukcję i realizację programu studiów, wzmacnianie kompetencji studentów, przygotowanie kadry oraz współpracę z otoczeniem. Dokonana została również weryfikacja osiągnięć studentów i absolwentów.

Certyfikat został przyznany Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Z inicjatywą skierowania wniosku wyszedł Przewodniczący Zespołu nauk inżynieryjno-technicznych. Wniosek o przyznanie certyfikatu złożony został po zeszłorocznej ocenie programowej kierunku Informatyka, w wyniku której wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie oceny programowej zostały przez WSIiZ spełnione.

Do tej pory Certyfikaty Doskonałości Kształcenia otrzymało 22 publiczne uczelnie wyższe, a w zakresie Informatyki otrzymały je tylko 3 uczelnie w Polsce – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Łódzka.

Dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, Prorektor WSIiZ ds. Nauczania:

Przyznany przez Polską Komisję Akredytacyjną Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów dla kierunku Informatyka, to wielki sukces i osiągnięcie wszystkich zaangażowanych w proces dydaktyczny na tym kierunku (w tym Dziekana Kolegium Informatyki Stosowanej dra Mariusza Września i Prodziekanów dra Janusza Kolbusza i dra Janusza Korniaka). Ale to również sukces całej Uczelni. Trzeba bowiem pamiętać o specyfice kontroli, którą podejmuje PKA-a. Tak naprawdę badana i analizowana jest bowiem cała uczelnia, wszystkiej jej procesy, systemy jakości, model nadzoru dydaktycznego, komunikacji ze studentami czy dodatkowe systemy wsparcia studentów. Szczególnie ten ostatni wątek jest dla nas bardzo ważny i od lat stanowi fundament naszej kultury organizacyjnej. Od zajęć wyrównawczych przeprowadzanych na I roku, poprzez dodatkową ofertę dla chętnych (wykłady otwarte, warsztaty pod hasłem „Chcę więcej”, organizowane cykliczne spotkania z przedstawicielami otoczenia gospodarczego w ramach Loży Biznesu, School of Leaders – specjalny program wspierający utalentowanych studentów), aż do „empatycznych” wobec studentów procedur i działań oraz rozbudowanych finansowych mechanizmów zapomogowych, czy wreszcie profesjonalnej obsługi dziekanatowej. Nasi studenci mają wpływ na funkcjonowanie uczelni, są dla nas partnerami przy podejmowaniu kluczowych decyzji: ostatni przykład to sposób działania naszej Uczelni w czasie pandemii, szeroko konsultowany z naszym Samorządem Studenckim i studentami. Bardzo cieszymy się tym otrzymanym Certyfikatem, bo w  pewnym sensie jest to dla nas ukoronowanie wielu lat starań  i potwierdzenie słuszności realizowanej przez nas misji.

Dr inż. Mariusz Wrzesień, Dziekan Kolegium Informatyki Stosowanej:

Informatyka we WSIiZ  daje bardzo szeroką wiedzę jak również konkretne i techniczne umiejętności, potwierdzone cenionymi na rynku pracy międzynarodowymi certyfikatami. Co ważne, na każdym etapie studiów nasi studenci mogą liczyć na wsparcie kadry – i to bardzo mocno przekłada się na ich podejście do studiów oraz na osiągane rezultaty. Bardzo cieszę się z otrzymanego wyróżnienia, bo jest to wyraz uznania dla zaangażowania i kompetencji wykładowców Kolegium Informatyki Stosowanej WSIiZ, równie mocno jednak jestem dumny z naszych studentów.

Co wyróżnia Informatykę we WSIiZ?

–  Wykorzystanie międzynarodowych wymagań i wzorców kształcenia w zakresie nauk związanych z informatyką, określanych m.in. przez największą światową organizację edukacyjno-naukową Association for Computing Machinery (ACM) we współpracy z IEEE Computer Society, a także brytyjską agencję zapewnienia jakości w obszarze edukacji wyższej The Quality Assurance Agency for Higher Education.

–  Zapewnienie zgodności koncepcji kształcenia z programami certyfikacji międzynarodowych firm IT pożądanych przez pracodawców takich jak: Microsoft, Cisco, Oracle, WMware, Adobe oraz organizacji Linux Professional Institute, C++ Institute, Python Institute.

–  Międzynarodowi Partnerzy Strategiczni kierunku: Cisco Networking Academy, 4 Prime, BorgWarner, TÜV NORD Polska – mają realny wpływ na koncepcję kształcenia, proces kształcenia oraz program staży i ścieżki kariery studentów.

–  Działające w Uczelni Cisco Academy Training Center (pierwsza Akademia Cisco w Polsce, druga co do wielkości w Europie) nie tylko zajmuje się procesem kształcenia i certyfikacji instruktorów regionalnych Akademii Cisco, ale również ma autoryzację na prowadzenie szkoleń przygotowujących do zdobycia certyfikatu Cisco Certified Network Professional (CCNP).

–  Wspieramy studentów pierwszego roku i pomagamy uzupełnić zaległości z matematyki ze szkoły średniej: w naszym nowatorskim programie kształcenia stawiamy na  przypomnienie, uzupełnienie i uporządkowanie najważniejszych wiadomości niezbędnych do rozpoczęcia studiów.

–  Zajęcia ze studentami prowadzi międzynarodowa kadra, w tym wykładowcy z USA.

–  Studia odbywają się zarówno w języku polskim, jak i angielskim, a naszą studencką społeczność tworzą młodzi ludzie z ponad 5o krajów świata.

–  Naszym studentom dajemy możliwość zdobycia licznych certyfikatów językowych, informatycznych i biznesowych. Posiadanie takiego dokumentu, uznawanego zarówno w Polsce, jak i za granicą, jest dowodem wiedzy i umiejętności oraz zwiększa atrakcyjność młodego pracownika na rynku pracy. WSIiZ wydała już ponad 100 tys. certyfikatów międzynarodowych.

–   Dwa systemy wsparcia studentów: wyrównywania szans („Chcę!”) i dawania szans („Chcę więcej!”), które umożliwiają indywidualne podejście do każdego studenta oraz motywują do osiągania lepszych wyników.

–  Monitorowanie na bieżąco zgodności ocen z przewidywanym rozkładem, co pozwala na szybsze wykrycie sytuacji wyjątkowo trudnych zaliczeń oraz dbałość o jakość kształcenia.

–  Wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych studentów poprzez kompleksowe włączenie ich w prace rozwojowe i projektowe prowadzone na Uczelni.

–  Szerokie zastosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych (np. case study, design thinking, pytań problemowych, projektu) w programie studiów (zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia).

–  Stworzenie zwirtualizowanych zasobów serwerowych oraz udostępnianie ich studentom w celu zapewnienia zdalnego dostępu do laboratoriów. Zajęcia zdalne są realizowane za pomocą tunelowania protokołu Remote Desktop Protocol (RDP) z maszyn wirtualnych oraz tunelowania protokołu RDP z maszyn fizycznych, które realizowane są z wcześniej przygotowanym zestawem oprogramowania za pomocą autorskich rozwiązań opartych o darmowe oprogramowanie Apache Guacamole.

–  Uczelnia propaguje kulturę dzielenia się wiedzą:  udostępniamy materiały w zakresie kształcenia zdalnego, w Akademii 50+ prowadzimy zajęcia dla osób starszych, realizujemy projekty dla młodzieży, organizujemy spotkania i wykłady otwarte takie jak: Wielkie „Pytania w Nauce” czy „Przybij piątkę nauce”.

Ocena programowa we WSIiZ:

Wizytacja na WSIiZ na kierunku Informatyka odbyła się w dniach 9-10 kwietnia 2021 r. Wizytacja realizowana była w formie zdalnej. W czasie przeprowadzonej wizytacji członkowie komisji dokonali m.in. oceny programów studiów, jakości kształcenia , systemu weryfikacji efektów uczenia się, umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku, wsparcia w procesie kształcenie studentów, bazy dydaktycznej oraz sposobu realizacji praktyk. Członkowie Zespołu Oceniającego PKA hospitowali także zajęcia oraz spotkali się ze studentami, nauczycielami akademickimi i przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Więcej o certyfikatach przyznawanych przez PKA zobacz TUTAJ.

Dziekan dr Mariusz Wrzesień z dyplomem PKA