Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w dniu 11 czerwca o godz. 11.00 organizuje ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Czy w Polsce potrzebna jest edukacja alternatywna?”. Celem tego spotkania jest zwrócenie uwagi na rolę, miejsce i perspektywy rozwoju edukacji alternatywnej w Polsce. Jednym z prelegentów będzie Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski.

Według „Oksfordzkiego Słownika Edukacyjnego” alternatywne nauczanie (alternative schooling): jest to edukacja, która jest odmienna od obowiązującej w szkole publicznej/państwowej, jeżeli chodzi o program nauczania i/lub podejście do nauczania oraz uczenia się. Powszechnie znane są przykłady tego nauczania, które bazują na teoriach edukacyjnych Steinera, Montessori i Neilla. Te podejścia do edukacji są niezachwianie skoncentrowane na uczniu i kładą nacisk na naukę odkrywania oraz prawo ucznia do samostanowienia. Zamiast postępować według wyłącznie/jedynie zewnętrznie narzuconego programu kształcenia, planowanie zajęć oraz nauczanie – w formach alternatywnego nauczania uwzględniane są przede wszystkim potrzeby ucznia w związku z jego rozwojem społecznym, emocjonalnym i osobowościowym; jako punkt wyjścia obierają treści, które są przedmiotem bezpośredniego zainteresowania i znaczenia dla ucznia.

Alternatywne nauczanie w Polsce

Organizatorzy seminarium wychodzą z założenia, że należy pracować nad alternatywami w edukacji, ponieważ współczesna edukacja formalna (instytucjonalna) boryka się z wieloma problemami i ograniczeniami.

Fundamentem procesu dydaktycznego powinny być dobre relacje między uczniem a nauczycielem. A zrozumienie zachowań dzieci i młodzieży będzie możliwe tylko wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę całokształt ich życiowej sytuacji oraz wpływ istotnych psychologicznych i biologicznych bodźców, które w tej konkretnej sytuacji się pojawiają – informuje dr Andrzej Rozmus, Prorektor ds. Nauczania WSIiZ w Rzeszowie – i dodaje – Takie ważne dla procesu edukacyjnego cechy osobowości jak: radość życia, wewnętrzna motywacja i upór w dążeniu do obranego celu, czy ciekawość poznawcza, nie kształtują się samoistnie. Wpływ ma na to środowisko, w tym środowisko szkolne a stabilne relacja z nauczycielami są (powinny być) źródłem poczucia akceptacji i uznania ucznia.

Niestety, nieprzeciętne umiejętności młodych ludzi, bardzo często nie znajdują szans na pełną realizację w „tradycyjnym nauczaniu”, a przeciążona programem szkoła (podstawowa czy średnia) musi realizować założenia, które nie zawsze dają możliwość kreatywnego poznawania świata.

Obszary deficytowe szkoły tradycyjnej

Wielu ekspertów oświatowych wskazuje obszary deficytów szkoły „tradycyjnej” – zdiagnozowane niektóre słabości/deficyty szkoły „tradycyjnej” m.in. przeładowane programy z jednej strony i płytkie nauczanie z drugiej, mechaniczne egzekwowanie wiedzy, tłumienie oryginalności i indywidualności czy niekorzystny wpływ liczebności klas, jak i poczucie anonimowości ucznia.

Czy jest możliwe zaprojektowanie szkoły, tak by było to miejsce, które uczeń będzie opuszczał z żalem, a spędzony tam czas upłynie mu niepostrzeżenie – gdzie bez przymusu zewnętrznego i sankcji uczeń będzie narzucał sobie wewnętrzną dyscyplinę i będzie zdeterminowany by osiągnąć zakładany efekt – gdzie cele edukacyjne będą negocjowane w procesie konstruktywnej komunikacji między dwoma podmiotami: uczniem a nauczycielem – gdzie będzie się odkrywać talenty, rozwijać zdolności i kształtować umiejętności ucznia – gdzie będą ważne i indywidualne osiągnięcia i wspólne dokonania?. Na te i inne pytanie związane ze współczesną edukacją będą próbować znaleźć odpowiedzi uczestnicy organizowanego seminarium.

Uczenie się może być jak udział w koncercie ulubionego artysty, który pochłania się i przeżywa z poczuciem żalu, że w którymś momencie niestety będzie musiał się skończyć – podsumowuje prof. dr. hab. Bogusław Śliwerski

Książka „Alternatywy w edukacji”

Seminarium będzie też okazją do premierowej prezentacji książki pt. „Alternatywy w edukacji” pod red. Bogusława Śliwerskiego i Andrzej Rozmusa, w której wybitni pedagodzy i entuzjaści edukacji dzielą się swoim refleksjami na temat problemów współczesnej szkoły i szans rozwoju alternatywnych form kształcenia.

Okładka Alternatywy w EdukacjiAutorki i Autorzy prawie bez wyjątku wykraczają poza wąskie ujęcia podejmowanych zagadnień oraz regionalny wymiar dyskursu pedagogicznego, umiejętnie oraz niezwykle kompetentnie, z budzącą podziw swobodą, a także trwale intersująco osadzają je i rozwijają w szerokim kontekście funkcjonowania współczesnej edukacji i społeczeństwa oraz wiedzy wytwarzanej w humanistyce i naukach społecznych. W efekcie otrzymujemy pracę co prawda podzieloną na rozdziały, ale owe rozdziały pozostają ze sobą w organicznym związku. Autorki i Autorzy niejednokrotnie nie odnoszą się do edukacji alternatywnej bezpośrednio, ale konfrontują wybraną problematykę z kondycją systemu oświaty i w ten sposób bardziej subtelnie wzbogacają zasoby naszej wiedzy o edukacji alternatywnej. Ponadto należy docenić, że poszczególne rozdziały dysponują swobodą miejsca, wykraczając poza standardy objętości przeciętnych artykułów umieszczanych w pracach zbiorowych, co umożliwia Autorkom i Autorom omówienie podejmowanego zagadnienia bez dokonywania przesadnych skrótów i w sposób wyczerpujący. (…) Realizowane w niej (książce – dop. Redaktorów) zagadnienia badawcze poszerzają rozumienie edukacji alternatywnej i wnoszą syntetycznie opracowaną wiedzę do teorii i praktyki edukacyjnej.

Z recenzji dr. hab. Rafała Włodarczyka


Ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Czy w Polsce potrzebna jest edukacja alternatywna?” odbędzie się 11 czerwca w godz. 10.00-14.30 w Klubie Akademickim WSIiZ.

Patronat merytoryczny nad seminarium objęła Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

Patronat medialny nad seminarium objęła Gazeta Codzienna Nowiny oraz Portal Informacyjny Nowiny24.pl.

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY POD WARUNKIEM » REJESTRACJI «.

Strona seminarium
Program seminarium
Formularz zgłoszeniowy
Opis książki „Alternatywy w edukacji”