Aplikacja #RzeszowToMy poprawi kontakt mieszkańców z urzędem oraz, co równie ważne, pomoże włączyć ich do zarządzania miastem. Jest to kolejny krok w realizacji idei Smart City. Aplikacja jest dostępna na najpopularniejszych platformach mobilnych z systemami Android oraz iOS. 

Aplikacja #RzeszówToMy została oficjalnie zaprezentowana podczas konferencji prasowej, która odbyła się 5 września br. w Rzeszowskich Piwnicach.

Bardzo cieszymy się, zarówno ja jak i cały nasz zespół, że możemy dać mieszkańcom do ręki bardzo ważne narzędzie do współzarządzania Rzeszowem. Uruchomienie takiego narzędzia zapowiadałem w kampanii wyborczej i w exspose, które wygłosiłem kiedy mieszkańcy powierzyli mi już ten urząd. Mówiłem, ze chcę, aby Rzeszów był miastem smart, mądrze korzystającym z nowoczesnych technologii, po to, aby poprawiały one jakość życia i zapraszającym mieszkańców, wszystkie środowiska, do współzarządzania miastem – mówił Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. Mądre miasta to te, które korzystają z wiedzy, doświadczenia swoich mieszkańców. I dziś – na początku drugiego roku mojej kadencji z przyjemnością komunikuję, że oddajemy mieszkańcom narzędzie, które poprawi ich kontakt z administracją, pomoże włączyć ich do procesów decyzyjnych – dodał prezydent.

Tylko od mieszkańców będzie zależało, kogo przez tę aplikację uruchomimy – czy to będzie dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, czy straż miejska, czy inna osoba w urzędzie, która dany problem może rozwiązać. Zgłaszanie ważnych do załatwienia spraw to najciekawsza funkcjonalność tej aplikacji. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta mamy trzy dni od daty zgłoszenia na ustalenie, kto konkretnie dany problem powinien rozwiązać, potem w ciągu 10 dni musi od nas wyjść informacja zwrotna do zgłaszającego i rozwiązujemy problem. Musimy oczywiście to jeszcze przećwiczyć na żywym organizmie jakim jest miasto – mówił Marcin Stopa, sekretarz miasta. Zrobimy wszystko, aby ta ścieżka do realizacji zgłoszonych spraw była jak najkrótsza. Kiedy ta aplikacja była w fazie testów, kiedy sprawy techniczne były dogrywane, my już ćwiczyliśmy. W miasto wysłaliśmy naszych urzędników, którzy mieli znaleźć problemy – dziurę w drodze, wierzby, których gałęzie wychodziły na przestrzeń pieszą, uszkodzony parking, schody itd. Po takim zgłoszeniu przy pomocy aplikacji dyrektorzy poszczególnych wydziałów, jednostek pracowali nad rozwiązaniem zgłoszonych tematów. I na dzisiaj 9 spośród zgłoszonych zadań już mamy załatwionych, w trakcie realizacji jest 10. Są również zadania odrzucone, na przykład dlatego, że dotyczą terenu prywatnego, ale tam także wysyłamy nasze służby, aby np. zwrócić uwagę właścicielowi, że trzeba działkę posprzątać. I tak będziemy starali się działać – mieszkaniec zgłasza sprawę, a my w miarę naszych możliwości sprawnie działamy. Będziemy również wdzięczni za wszelkie sugestie i podpowiedzi mieszkańców dotyczące tej aplikacji. To narzędzie można poprawiać, aktualizować – dodał Marcin Stopa.

Aplikacja mobilna #RzeszowToMY łączy funkcję informacyjną, co pozwala użytkownikom zapoznać się z aktualnościami dotyczącymi Rzeszowa i kalendarzem imprez oraz funkcję interwencyjną. Ponadto ułatwia uzyskanie informacji o miejskiej edukacji, konsultacjach społecznych, podatkach, ostrzeżeniach czy utrudnieniach drogowych. Integruje się z internetowym kontem mieszkańca, które umożliwia zdalne załatwienie wybranych spraw urzędowych. Internetowe konto mieszkańca jest zbiorem różnych usług administracji lokalnej skupionych w jednym miejscu. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy mieszkaniec będzie miał szansę na dostęp do urzędu z każdego miejsca i o dowolnej porze.

Ważne – aplikacja nie służy do zgłaszania sytuacji mogących bezpośrednio zagrażać życiu lub zdrowiu. Takie przypadki powinny być przekazywane bezpośrednio do służb odpowiedzialnych na numer alarmowy 112 lub do Straży Miejskiej – 986.

Elementy aplikacji #RzeszowToMy

1.    „Moje zgłoszenia”

Znajdują się tu zakładki pozwalające na sprawdzenie swoich dotychczasowych zgłoszeń interwencyjnych, dodanie kolejnych i podglądnięcie mapy zgłoszeń mieszkańców z terenu całego miasta.

Część interwencyjna aplikacji pozwala na wskazanie położenia zgłaszanego problemu na podstawie lokalizacji urządzenia mobilnego lub ręcznie przy pomocy mapy, dodanie przynajmniej jednego zdjęcia oraz opisu.

W oparciu o analizę treści najczęstszych interwencji przekazywanych do Urzędu Miasta Rzeszowa, oddano do dyspozycji ponad dwadzieścia zdefiniowanych tematów zgłoszeń, dzięki czemu informacja trafi bezpośrednio do merytorycznego wydziału lub jednostki, wydatnie skracając czas potrzebny na naprawę uszkodzeń lub usunięcie niedogodności. Słownik kategorii nie jest zamknięty, w przyszłości istnieje możliwość jego poszerzenia o nowe zagadnienia.

Za pomocą powiadomień aplikacja poinformuje zwrotnie o krokach podjętych w celu rozwiązania zgłoszonych problemów oraz ich pomyślnym zakończeniu. Aplikacja zawęża możliwość dokonania zgłoszeń tylko do obszaru Rzeszowa. Należy zwrócić uwagę, że aplikacja nie służy do zgłaszania sytuacji mogących bezpośrednio zagrażać życiu lub zdrowiu. Takie przypadki powinny być przekazywane bezpośrednio do służb odpowiedzialnych na numer alarmowy 112 lub do Straży Miejskiej – 986.

Jednostki Urzędu Miasta Rzeszowa odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta mają 3 dni robocze na zapoznanie się z przesłanym za pośrednictwem aplikacji zgłoszeniem. Na tym etapie oceniają, czy zgłoszenie zostało umieszczone przez użytkownika w prawidłowej kategorii, czy dotyczy terenu będącego w zarządzie miasta oraz czy jego realizacja możliwa jest ze środków przeznaczonych na bieżące remonty i utrzymanie istniejącej infrastrukturze publicznej. Zgłoszenie otrzyma status „W trakcie realizacji” jeśli pozytywnie przejdzie etap weryfikacji. Wówczas, w ciągu 10 dni roboczych, jednostka odpowiedzialna za realizację zgłoszenia powinna zwrotnie poinformować mieszkańca za pomocą aplikacji „Rzeszów To MY” o podjętych działaniach. Pomyślnie zrealizowane zgłoszenie, usuwające awarię lub niedogodność, otrzyma w systemie status „Zrealizowane” oraz zostanie opatrzone komentarzem ze strony pracownika jednostki Urzędu Miasta.

Zgłoszenia, które wykraczają poza zakres udostępnionych w aplikacji zdefiniowanych kategorii, dotyczące terenu nie będącego w zarządzie Miasta Rzeszowa, czy łamiące postanowienia regulaminu otrzymają status „Odrzucone”, wraz z komentarzem jednostki odpowiedzialnej i nie będą dalej procedowane.

Zakładka „Mapa zgłoszeń” prezentuje zgłoszenia przesłane przez mieszkańców za pomocą aplikacji. W sposób przejrzysty przedstawia za pomocą dymków problemy i awarie, a także oczekujące na naprawę oraz ich kategorie. Jej kluczową funkcją jest unikanie dublowania zgłoszeń, które już wcześniej trafiły do systemu.

Kategorie i podkategorie oddane do dyspozycji użytkownikom aplikacji:

1.    Drogi i infrastruktura:    
a)    Uszkodzenia jezdni – nierówności, ubytki na drogach będących w zarządzie Miasta Rzeszowa;
b)    Uszkodzenia chodników i ścieżek rowerowych – nierówności, ubytki w ciągach pieszych i rowerowych, znajdujących się w pasie drogowym, będące w zarządzie Miasta Rzeszowa;
c)    Uszkodzenia mostów i kładek – ubytki nawierzchni, uszkodzenia poręczy, balustrad, konstrukcji nośnej, schodów, wind;
d)    Awaria tablic zmiennych treści – błędy systemu automatycznej informacji dla kierowców;
e)    Uszkodzenie infrastruktury parkingowej – niedziałające parkomaty i ekrany informujące o wolnych miejscach, uszkodzenia nawierzchni i wyposażenia parkingów będących w zarządzie Miasta;
f)    Porzucone pojazdy – pojazdy długo zalegające w jednym miejscu, których wygląd, stan techniczny, brak tablic rejestracyjnych mogą sugerować długotrwały brak nadzoru właściciela nad nimi.
2.    Oczyszczanie ulic i chodników:    
a)    Oczyszczanie ulic – utrzymanie porządku na jezdniach będących w zarządzie Miasta Rzeszowa,
b)    Oczyszczanie chodników i ścieżek rowerowych – utrzymanie porządku w ciągach pieszych i rowerowych, znajdujących się w pasie drogowym, będące w zarządzie Miasta Rzeszowa,
c)    Oczyszczanie parków miejskich – utrzymanie porządku w parkach, na alejkach i ścieżkach rowerowych przebiegających przez parki będące w zarządzie Miasta Rzeszowa.
3.    Studzienki kanalizacyjne:    
a)    Niedrożna kanalizacja – zatkane odpływy kanalizacji burzowej i sanitarnej;
b)    Zapadnięte lub uszkodzone włazy kanalizacyjne – włazy luźno osadzone w kołnierzach studzienek, hałasujące, zniszczone czy znajdujące się poniżej poziomu jezdni;
c)    Niezabezpieczone włazy kanalizacyjne – brak pokryw studzienek burzowych, sanitarnych, telekomunikacyjnych, studni głębinowych, znajdujących się w przestrzeni publicznej.
4.    Oświetlenie uliczne:    
a)    Uszkodzenie oświetlenia ulicznego – mrugające lub nieświecące latarnie, uszkodzone słupy oświetleniowe.
5.    Sygnalizacja świetlna:    
a)    Uszkodzenie sygnalizacji świetlnej – uszkodzone elementy np. na skutek zdarzeń drogowych, wandalizmu, przepalona latarnia LED. Uwagi dotyczące sterowania ruchem – błąd detekcji, awaria przycisku dla pieszych lub rowerzystów, okresowe utrudnienia w ruchu, sugestie dotyczące zmiany harmonogramu pracy sygnalizacji w trybie trójkolorowym.
6.    Oznakowanie dróg:
a)    Uszkodzone znaki drogowe – zniszczone znaki pionowe, nieczytelne, oklejone reklamami lub wlepkami, popisane przez wandali;
b)    Błędnie ustawione znaki drogowe – znaki wprowadzające dezorganizację ruchu drogowego na skutek sprzecznych informacji lub ostrzegające o nieaktualnych utrudnieniach, objazdach;
c)    Nieczytelne pasy i linie na jezdni – wytarte, niewidoczne oznakowanie poziome.
7.    Przystanki komunikacji miejskiej:    
a)    Uszkodzenie przystanków autobusowych – zniszczona lub zaniedbana infrastruktura miejskich przystanków autobusowych, będących w zarządzie Miasta Rzeszowa,
b)    Uszkodzenie tablic informacyjnych – niedziałające w pełni lub częściowo wyświetlacze tablic znajdujące się na przystankach, błędne informacje zawarte w komunikatach.
8.    Zieleń miejska:    
a)    Koszenie trawników miejskich – utrzymanie trawników będących w zarządzie Miasta Rzeszowa. Kategoria nie dotyczy trawników zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe,
b)    Roślinność ograniczająca bezpieczeństwo w ruchu publicznym – zbyt bujna zieleń miejska, trawniki, drzewa i krzewy, które zasłaniają znaki drogowe, wyjazdy z dróg podporządkowanych, ograniczająca widoczność i przepustowość chodników i ścieżek rowerowych, nisko wiszące gałęzie nad ciągami pieszo-rowerowymi.
c)    Połamane lub przewrócone drzewa na terenie miejskim – drzewa i krzewy uszkodzone na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych, działalności osób trzecich, znajdujące się na terenie w zarządzie Miasta Rzeszowa;
d)    Utrzymanie parków miejskich – zgłoszenia dotyczące infrastruktury parków będących w zarządzie Miasta Rzeszowa. Uszkodzenia nawierzchni alejek, schodów, ścieżek rowerowych, podestów, scen, placów zabaw, siłowni plenerowych, fontann, pomników, itp.

2.    „Aktualności”

Kafelek Aktualności zawiera najświeższe informacje z Rzeszowa oraz Kalendarz imprez organizowanych na jego terenie.
Aktualności pozwalają na głosowe odczytanie treści informacji za pomocą przycisku „Odsłuchaj”, udostępnienie jej na zewnątrz za pomocą portali społecznościowych, smsów i maili. Zgromadzone treści można filtrować wg zdefiniowanych kategorii:

  • Biznes,
  • Edukacja,
  • Innowacje,
  • Inwestycje,
  • Kultura,
  • Promocja,
  • Sport,
  • Turystyka,
  • Zdrowie.

Kalendarz imprez przedstawia wydarzenia kulturalne, sportowe, które będą miały miejsce na terenie miasta. Do dyspozycji jest przewijalny kalendarz pozwalający na szybsze filtrowanie wydarzeń z interesującego użytkownika zakresu czasu.

3.    „eRzeszów”

Kafelek „eRzeszów” to zbiór siedmiu podkategorii:
– e-Podatki – zawiera informacje oraz deklaracje dotyczące podatków od nieruchomości zlokalizowanych na terenie Rzeszowa,
– Platforma informacyjno-płatnicza PLIP – pozwalająca sprawdzić informacje dotyczące posiadanych nieruchomości, zobowiązań podatkowych, złożonych deklaracji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi a także uregulować ich płatność,
– e-Rada – informacje dotyczące zaplanowanych, aktualnych i archiwalnych sesji Rady Miasta Rzeszowa,
– e-Odpady – deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, harmonogramy wywozu,
– e-Edukacja – prowadzi do funkcjonalności związanych z działaniem portalu rzeszowskiej edukacji,
– e-Konsultacje – terminy i tematy zaplanowanych konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta,
– e-Budżet obywatelski – składanie projektów do realizacji w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim, oddanie na nie głosów oraz zapoznanie się z wynikami końcowymi.

4.    „Powiadomienia”

Część aplikacji integrująca komunikaty dotyczące:
– Zagrożeń – informacje i ostrzeżenia wydawane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa,
– Archiwum – wszystkie powiadomienia z aplikacji, w tym informujące o zmianach w statusach zgłoszeń wysłanych przez mieszkańca,
– Mapa utrudnień – aktualizowana w czasie rzeczywistym mapa miasta prezentująca natężenie ruchu ulicznego i remonty.

5.    „Kontakt”

Kafelek zawiera podstawowe dane kontaktowe do Urzędu Miasta Rzeszowa, z możliwością bezpośredniego wywołania połączenia telefonicznego z Centrum Kontaktu Urzędu Miasta Rzeszowa. Zawarto tu również informacje na temat lokalizacji, czasu pracy i zakresu spraw jakie można załatwić w Punktach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych w centrach handlowych, a także Punktów Obsługi Podróżnego prowadzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego.

6.    „Ustawienia i pomoc”

Wybór schematu kolorystycznego aplikacji, wielkości czcionki, zmianę jakość wyświetlanych zdjęć, co pozwala ograniczyć transfer danych.

7.    Finansowanie, serwisowanie aplikacji

Modyfikacje aplikacji realizowane są w ramach 3 letniej gwarancji umowy CZ.272.81.2018, udzielonej przez wykonawcę Niver Sp. z o.o.

Wydatki na utrzymanie i rozwój aplikacji pokrywane będą z kwot wydatków bieżących Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej.

Więcej informacji znajduję się TUTAJ.