W dniu 12-go listopada 2021 roku odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Roberta Chudego. Rozprawa nosi tytuł „Wpływ procesów mediatyzacji na rynek muzyczny w Polsce”.

Promotorem pracy był dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ, a recenzentami: prof. dr hab. Marek Jeziński oraz dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr.

Obrona doktorska przeprowadzona została w trybie hybrydowym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami oraz wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy mogli wypowiadać się w jej toku.

Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są TUTAJ, a praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

WSIiZ od 2015 roku posiada uprawnienia do kształcenia z nauk o mediach w zakresie studiów doktoranckich. Rekrutacja na seminarium doktoranckie jest ciągła. Szczegóły dostępne są TUTAJ.