Tegoroczną maturę w bezpłatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym zdawało 72 uczniów. Już trzeci raz w ciągu czterech lat szkoła może się pochwalić 100% zdawalnością matur. Tegoroczni absolwenci osiągnęli wyniki znacznie przekraczające średnie krajowe na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów maturalnych. Szczególnie dumni są z wyników matury rozszerzonej z języka angielskiego, matematyki i informatyki, informuje Renata Łunarska, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

W ostatnim czasie liceum otrzymało prestiżowy tytuł Innowacyjnej Szkoły i Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji. W Rankingu Perspektywy 2019 szkoła znalazła się wśród najlepszych liceów w Polsce i otrzymała Srebrną odznakę jakości.

Rzeszowskie ALO oprócz nauki w małych liczebnie klasach, oferuje autorski program edukacyjny ukierunkowany na praktyczne kształcenie, rozwijanie zainteresowań i indywidualny rozwój uczniów. Na sukcesy szkoły mają wpływ dodatkowe zajęcia z podstaw sieci komputerowych i systemów operacyjnych, grafiki komputerowej, podstaw projektowania, biologii medycznej, anglojęzyczne warsztaty teatralne, czy lekcje języka angielskiego z native speakerem.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące realizuje także projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod tytułem „Innowacyjna szkoła – lepsza przyszłość”. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez udział w konkursach, szkoleniach, realizację interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, wdrożenie innowacji dydaktycznych, udział uczniów w doradztwie edukacyjno-zawodowym, doposażenie pracowni IT i pracowni biologiczno-chemicznej oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne.