Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych za lata 2013-2016. Jednostki WSIiZ wzięły udział w ocenie dobrowolnie i jej wyniki potwierdzają ich dobry poziom naukowy.

Oceny dokonał Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, który przyznał odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

– osiągnięcia naukowe i twórcze;
– potencjał naukowy;
– praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
– pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Na podstawie oceny jednostkom nadana została jedna z czterech kategorii naukowych:

  • A+ – poziom wiodący,
  • A – poziom bardzo dobry,
  • B – poziom zadowalający
  • C – poziom niezadowalający.

Wszystkie wydziały: Administracji i Nauk Społecznych, Informatyki Stosowanej oraz Medyczny uzyskały kategorię B.

Szybka analiza pokazuje jednak, że w kryterium oceny obejmującym osiągnięcia naukowe, jakimi są publikacje (liczba i jakość publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, a także monografii), na każdym z wydziałów uzyskaliśmy ocenę przekraczającą wartość oceny dla jednostek referencyjnych z kategorii A.

Kategoria naukowa przyznana poszczególnym wydziałom WSIiZ potwierdza stały i zrównoważony rozwój naukowy naszej uczelni oraz skuteczność prowadzonej przez nas polityki naukowej i kadrowej. Uzyskane kategorie cieszą tym bardziej, że konkurencja międzyuczelniana w obszarze naukowym w ostatnich latach bardzo się zdynamizowała – aby uzyskać kategorię B w bieżącej ocenie parametrycznej konieczne było uzyskanie niemal dwukrotnie wyższych wartości niż w ocenie przeprowadzanej w 2013 r. Nie mam również wątpliwości, że dobra ocena naukowa WSIiZ przekłada się na jakość studiów, które oferujemy w naszej Uczelni – podkreśla prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. Nauki WSIiZ.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny parametrycznej polskich uczelni można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykaz kategorii naukowych jednostek naukowych