Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego czy kandydat zdaje nową czy starą maturę.

I etap – rejestracja online

W czasie trwania rekrutacji zarejestrujesz się wchodząc na stronę rekrutacja online.

II etap –  złożenie kompletu dokumentów

Wymagane dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie: od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Kosmetologię, Dietetykę, Fizjoterapię Pielęgniarstwo wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku, specjalności (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym) –  Skierowanie należy odebrać w Dziale Rekrutacji, pok. RA 8, ul. Sucharskiego 2.
 • od kandydatów na Pielęgniarstwo wymagane jest zaświadczenie z poradni medycyny pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych (po wykonaniu badań flory jelitowej na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella) – Skierowanie należy odebrać w Dziale Rekrutacji, pok. RA 8, ul. Sucharskiego 2.
 • studenci kierunków medycznych (Kosmetologia, Dietetyka, Fizjoterapia) mają obowiązek przedstawić (lub złożyć oświadczenie podczas rekrutacji i dostarczyć w trakcie pierwszego roku studiów) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B. Kandydaci na kierunek Pielęgniarstwo mają obowiązek dostarczyć potwierdzenie szczepienia przed zakończeniem rekrutacji,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł)* i opłaty rekrutacyjnej (85 zł)**.

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

Masz już tytuł licencjata lub inżyniera?

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunki Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Informatyka, Kosmetologia, Zarządzanie mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunek Kosmetologia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły kierunek Kosmetologia oraz absolwenci WSIiZ kierunku Zdrowie publiczne ze specjalnością związaną z kosmetologią.

I etap – rejestracja online

W czasie trwania rekrutacji zarejestrujesz się wchodząc na stronę rekrutacja online.

II etap –  złożenie kompletu dokumentów

Wymagane dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)
 • kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie – od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Kosmetologię wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności; zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym,
 • studenci kierunków medycznych mają obowiązek przedstawić (lub złożyć oświadczenie podczas rekrutacji i w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią arytmetyczną ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat, w sytuacji gdy nie została zawarta w suplemencie,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci i absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł)**.

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 100 zł.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę.

I etap – rejestracja online

W czasie trwania rekrutacji zarejestrujesz się wchodząc na stronę rekrutacja online.

II etap –  złożenie kompletu dokumentów

Wymagane dokumenty:

 • formularz rekrutacyjny wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne)
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie: od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Pielęgniarstwo oraz Dietetykę wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku, specjalności (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • od kandydatów na Pielęgniarstwo wymagane jest zaświadczenie z poradni medycyny pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych (po wykonaniu badań flory jelitowej na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella),
 • studenci kierunku Dietetyka mają obowiązek przedstawić (lub złożyć oświadczenie podczas rekrutacji i dostarczyć w trakcie pierwszego roku studiów) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B. Kandydaci na kierunek Pielęgniarstwo mają obowiązek dostarczyć potwierdzenie szczepienia przed zakończeniem rekrutacji,
 • od kandydatów przyjmujących się na kierunki anglojęzyczne wymagany jest międzynarodowy certyfikat językowy potwierdzający odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego (lista dopuszczonych certyfikatów znajduje się tutaj). Jeśli kandydat nie posiada certyfikatu, powinien dostarczyć go w trakcie pierwszego roku studiów,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* i opłaty rekrutacyjnej**.

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

Masz już tytuł licencjata lub inżyniera?

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunki Informatyka, Zarządzanie mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

I ETAP – REJESTRACJA ONLINE

W czasie trwania rekrutacji zarejestrujesz się wchodząc na stronę rekrutacja online.

II ETAP –  ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online)
 • kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zgodę dziekana danego wydziału na podjęcie studiów (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią arytmetyczną ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat, w sytuacji gdy nie została zawarta w suplemencie,
 • od kandydatów przyjmujących się na kierunki anglojęzyczne wymagany jest międzynarodowy certyfikat językowy potwierdzający odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego (lista dopuszczonych certyfikatów znajduje się tutaj). Jeśli kandydat nie posiada certyfikatu, powinien dostarczyć go w trakcie pierwszego roku studiów,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci i absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł)**.

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 100 zł.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

Zasady rekrutacji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021