BIP WSIiZ
Ogólnopolska Debata Nasza Planeta

5 grudnia 2023 r., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
Centrum Edukacji Międzynarodowej, Kielnarowa 386A

Na ratunek dla planety jeszcze nie jest za późno, ale nie możemy dłużej zwlekać! To hasło towarzyszyć będzie ogólnopolskiej debacie z udziałem ekspertów, młodych ludzi, polityków, przedstawicieli firm z sektora rolno-spożywczego oraz samorządowców, którzy będą dyskutować o wyzwaniach klimatycznych i środowiskowych, przed jakimi stanęła ludzkość.

Organizatorzy

Ogólnopolska Debata Nasza Planeta
Ogólnopolska Debata Nasza Planeta

Ogólnopolska Debata Nasza Planeta

W czasie trzech sesji panelowych eksperci pomogą młodemu pokoleniu przekonać władze (polityków i samorządowców), jakie są najpilniejsze zadania, przede wszystkim w systemie produkcji żywności, który ma olbrzymi wpływ na bioróżnorodność oraz nasze zdrowie. Przedstawione zostaną silne wzajemne relacje między zmianami klimatu a produkcją rolną. Ważnym celem debaty będzie też wskazanie rozwiązań oraz sformułowanie postulatów, które mogą uratować lepsze jutro naszych dzieci i wnuków. Debata ma również przyczynić się do edukacji całego społeczeństwa, bez presji którego politycy nie zaangażują się w rozwiązanie wyzwań cywilizacyjnych.

Wydarzenie wpisuje się w założenia kampanii rozpoczętej przez Koalicję Klimatyczną w ramach Manifestu 100 dni, który kładzie nacisk na konkretne wytyczne i rekomendacje dotyczące zmiany przepisów w terminie 100 dni po wyborach parlamentarnych.

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

Ogólnopolska Debata Nasza Planeta   PROGRAM RAMOWY


Dorota Niedziela

Wicemarszałek Sejmu RP

Wystąpienie

GODZ. 9.05

Sesja I

System produkcji żywności do kapitalnego remontu

GODZ. 9.10

ZOBACZ RELACJĘ Z SESJI I

Ogólnopolska Debata Nasza Planeta

OPIEKUN MERYTORYCZNY:

Ogólnopolska Debata Nasza Planeta

dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ

Kontynuacja obecnego systemu produkcji żywności doprowadzi do tego, że gleba przestanie rodzić a zapylające owady zginą. Kondycja zdrowotna ludzi jest coraz gorsza i mimo ciągłego wzrostu nakładu na ochronę zdrowia, przestaje być wydolna i w końcu się załamie. Musimy pamiętać, że dalsza wycinka lasów i trucie oceanów doprowadzi do spadku produkcji tlenu i nie będziemy mieli czym oddychać. Szczególnie, produkcja paszy dla ferm hodowlanych systemem monokulturowym na globalnym Południu mnoży miejsca, gdzie życie nie jest już możliwe. Oznacza to, że fale migrantów klimatycznych, które są jeszcze przed nami, mogą prowadzić do upadku systemu społeczno – gospodarczego zachodniego świata.
Rozwiązaniem jest stopniowa likwidacja ferm przemysłowych i w ślad za tym upraw monokulturowych. W to miejsce należy wprowadzić uprawy rolne i chów zwierząt w symbiozie z przyrodą. W efekcie zdrowie odzyska środowisko i człowiek. Ważnym efektem będzie silna redukcja emisji gazów cieplarnianych i olbrzymie oszczędności wody.
W trakcie sesji będziemy rozmawiać o warunkach, jakie trzeba będzie spełnić, aby tak daleko idąca transformacja systemu produkcji i konsumpcji żywności powiodła się. Przedstawione zostaną sposoby finansowania tej reformy.


WYSTĄPIENIA EKSPERCKIE:

„Jak zmienić system przemysłowej produkcji żywności dla ochrony zdrowia, klimatu i środowiska?”
dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Czy jedząc zużywamy więcej wody niż pijąc?”
Gabriela Karaś, studentka kierunku Zarządzanie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


PANELIŚCI:

dr Barbara Baj-Wójtowicz
wykładowca Uniwersytetu w Oxfordzie, prezeska Polskiego Klastra Agroleśnictwa, właścicielka gospodarstwa agroleśnego, w którym realizowany jest pierwszy w Polsce projekt agroleśny ,,od pola do stołu’’.

prof. dr hab. inż.
Małgorzata Bzowska-Bakalarz
Kierownik Katedry Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ

Michał Kołodziejczak
Poseł na Sejm, rolnik, założyciel i prezes ruchu społeczno-politycznego Agrounia

dr hab. Paweł Kowal
Poseł na Sejm, działacz społeczny, publicysta

Jan Misiąg
Asystent w Instytucie Badań i Analiz Finansowych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Marcin Piotrowski
Działacz społeczny, polityk samorządowy, Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko”

dr Michał Pniak
R&D Manager and Co-owner in Biocont Polska Sp. z o.o.

Maria Staniszewska
Polski Klub Ekologiczny

Małgorzata Szadkowska
Prezeska Fundacji Compassion In World Farming Polska

Sesja II

Bioróżnorodność – przyszłość rolnictwa czy utopia?

GODZ. 11.45

ZOBACZ RELACJĘ Z SESJI II

Ogólnopolska Debata Nasza Planeta

OPIEKUN MERYTORYCZNY:

Ogólnopolska Debata Nasza Planeta

dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ

Uprzemysłowienie rolnictwa, poprzez niszczenie siedlisk, zanieczyszczenie pestycydami i nawozami sztucznymi, nadmierne zużycie słodkiej wody, powoduje, że rolnictwo jest jedną z najpoważniejszych przyczyn spadku bioróżnorodności. Jednocześnie badania naukowych oraz doświadczenie rolników i rolniczek ekologicznych, potwierdzają, że ekologiczna intensyfikacja może z powodzeniem zapewnić wystarczającą ilość dobrej jakości żywności dla każdej osoby na świecie. Zabiegi polegające na utrzymywaniu dzikiej przyrody pomiędzy uprawami czy też w połączeniu z nimi, dostarczają siedlisk dzikim gatunkom zapylaczy niezbędnych w uprawach oraz gatunkom drapieżnym i pasożytniczym żywiących się gatunkami żerującymi na plonach. Poprawiają stosunki wodne, zadrzewienia chronią uprawy przed wichurami, są schronieniem dla wypasanych zwierząt. Różnorodność upraw, w tym międzyplony, z jednej strony poprawia funkcjonowanie gleby, w tym dostarczanie substancji odżywczych roślinom, wpływ na zdrowotność roślin dzięki symbiotycznym mikroorganizmom oraz mikroretencje wody w warstwie próchniczej. Z drugiej zaś różnorodność upraw, gatunków i ras zwierząt hodowlanych zwiększa odporność wytwarzania żywności na epidemie chorób roślinnych i zwierzęcych, a także na ekstremalne zjawiska pogodowe (deszcze nawalne, gradobicia, powodzie i susze). Ponowne połączenie upraw roślin z chowem zwierząt zapewnia cyrkularność wytwarzania żywności, bo zwierzęta żywią się min. resztkami po plonach czy też naszej żywności, roślinami niejadalnymi dla ludzi, a ich odchody i mocz są naturalnym nawozem.
Bioróżnorodność ekosystemów rolnych prowadzi do maksymalnego spadku ilości stosowanej chemii rolnej, antybiotyków i konieczności nawadniania, zmniejszając obciążenie pracą oraz wydatki rolników i rolniczek. Zapewnia jednocześnie wystarczającą ilość dobrej jakości żywności dla wszystkich oraz bioróżnorodność dzikiej przyrody koniecznej do przetrwania naszego gatunku.


WYSTĄPIENIA EKSPERCKIE:

„Nie ma żywności bez bioróżnorodności”
dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka forum Nauka dla Przyrody

„Małe i średnie gospodarstwa a bioróżnorodność obszarów wiejskich”
Iwona Stawarz, studentka kierunku Environmental Protection and Management, Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego


PANELIŚCI:

dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR
Kierownik Zakładu Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu, Uniwersytet Rzeszowski
Leśnik, badacz lasów Puszczy Białowieskiej

Adam Dziedzic
Poseł na Sejm, samorządowiec

Mikołaj Maciejewski
Fundacja Korowód, Polski Klaster Agroleśnictwa

dr hab. Ewa Matyjaszczyk, prof.PBŚ
profesor Politechniki Bydgoskiej, ekspertka w zakresie ochrony roślin oraz bezpieczeństwa żywności

Aleksandra Owca
Radna krajowa Partii Razem

Bartosz Romowicz
Poseł na Sejm, samorządowiec

dr inż. Urszula Sołtysiak
Wieloletnia wykładowczyni SGGW w zakresie produkcji ekologicznej, współtworzyła ruch rolnictwa ekologicznego w Polsce

Sesja III

Polskie rolnictwo wobec wyzwań klimatycznych

GODZ. 14.30

ZOBACZ RELACJĘ Z SESJI III

Ogólnopolska Debata Nasza Planeta

OPIEKUN MERYTORYCZNY:

Ogólnopolska Debata Nasza Planeta

dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW

Rolnictwo jest sektorem bardzo wrażliwym na skutki zmiany klimatu. Niemal wszystkie czynniki decydujące o powodzeniu produkcji rolnej są obecnie modyfikowane przez globalne ocieplenie. Badania wykonane w Australii wykazały, że pomimo pozytywnego oddziaływania wyższego stężenia CO2 na intensywność fotosyntezy, wielkość plonów podstawowych zbóż w tym kraju w latach 1990 – 2015 mogła obniżyć się nawet o 27% (w odniesieniu do sytuacji, gdyby nie nastąpiła modyfikacja czynników klimatycznych). W Europie Centralnej, a więc także w Polsce, zmiana klimatu jest głównym powodem stagnacji wielkości plonów głównych zbóż uprawianych. Zwiększenie odporności rolnictwa na te negatywne zjawiska jest istotnym wyzwaniem, które musi zostać podjęte w nadchodzących latach. Nie będzie to możliwe bez redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Rolnictwo, które jest źródłem 12 – 14% ich całkowitej, antropogennej emisji, będzie musiało uczestniczyć w działaniach na rzecz ochrony klimatu. Spowodowana tym konieczność transformacji tego sektor będzie kolejnym, trudnym wyzwaniem dla polskich rolniczek i rolników.
A przecież to nie jedyne wyzwania. Wysoka inflacja to zagrożenie zarówno dla producentów rolnych, jak i konsumentów. Wejście na europejski rynek produktów ukraińskich również budzi obawy o konkurencyjność.
W trakcie sesji chcielibyśmy porozmawiać o tych wyzwaniach i możliwych sposobach sprostania im. Czym przede wszystkim powinien zająć się nowy rząd. W jaki sposób może i powinien wspierać rolniczki i rolników aby podejmowali oni działania na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do skutków tego procesu? Jakich działań oczekują od producentów rolnych młodzi konsumenci?


WYSTĄPIENIA EKSPERCKIE:

„Jak wspierać polskich rolników i rolniczki, aby włączyć ich do realizacji celów polityki klimatycznej?”
dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, prof. SGGW, profesor w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, współzałożyciel Climate Action Network Central and Eastern Europe (CAN CEE) i Koalicji Klimatycznej

„Czego Młodzieżowy Strajk Klimatyczny oczekuje od polityków w zakresie zmian polskiego rolnictwa?”
Kacper Blok, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny


PANELIŚCI:

Marta Jarosz
Współzałożycielka organizacji Rolnictwo dla klimatu

Mieczysław Kasprzak
polski polityk i ekonomista. Działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł na Sejm II, IV, V, VI,VII, VIII i IX kadencji, w latach 2011–2013 sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

dr hab. inż. Jerzy Kozyra, prof. IUNG
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

dr Mateusz Murzyn
doradca ds. klimatu i środowiska Starostwo Powiatowe w Myślenicach, przedstawiciel projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA

Piotr Pietras
Prezes grupy Green Lanes

Marcin Tischner
Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w ProVeg Polska

DLACZEGO WARTO
WZIĄĆ UDZIAŁ?

Ogólnopolska Debata Nasza Planeta

Wpływaj na przyszłość

Twój głos i pomysły mogą przyczynić się do kształtowania przyszłości Polski i naszej planety.

Ogólnopolska Debata Nasza Planeta

Spotkaj ekspertów

Poznasz najlepszych specjalistów z dziedziny ochrony przyrody i zmian klimatycznych.

Ogólnopolska Debata Nasza Planeta

Bądź częścią rozwiązania

Zyskasz możliwość zaproponowania konkretnych propozycji i działań, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju.

Ogólnopolska Debata Nasza Planeta

Zaplanuj przyszłość

Razem możemy sprowokować zmiany i wpłynąć na polityków, aby podjęli działania na rzecz ochrony przyrody i klimatu

PARTNERZY

Ogólnopolska Debata Nasza Planeta
Ogólnopolska Debata Nasza Planeta
Ogólnopolska Debata Nasza Planeta

PATRONATY MEDIALNE

Miejsce Debaty

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
Centrum Edukacji Międzynarodowej, Kielnarowa 386A

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content