BIP WSIiZ

Dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ

Dyrektor Generalny w Instytucie Badań i Analiz Finansowych.

Profesor w Instytucie Badań i Analiz Finansowych.

Profesor honorowy WSIiZ.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2001 roku.

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Pracownik m.in. SGPiS (1974-1997), Akademii Leona Koźmińskiego (1994-1999), Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (1994-2011). W latach 1989–1994 wiceminister finansów, w latach 2011–2013 wiceprezes NIK, przewodniczący rad nadzorczych PZU S.A.    i PZU Życie S.A. w latach 1994-1999. Specjalizuje się w zagadnieniach finansów publicznych (budżet państwa, organizacja instytucji publicznych, finanse samorządowe) i prognoz finansowych. Autor ponad 250 publikacji z zakresu ekonometrii i finansów publicznych. 

 

https://orcid.org/0000-0002-1751-285X

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e7092b7878c28a04739b519

  1. E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Zarządzanie finansami publicznymi, WSIiZ – Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2020
  2. W. Misiąg, Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jako instrument planowania i kontroli działalności inwestycyjnej, „Finanse Komunalne” nr 5(256) 2020, s. 7– 21
  3. W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2017 (red. i współautor) – wydanie 3.
  4. E. Malinowska-Misiąg, J. Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Algorytmy podziały środków publicznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2016
  5. E. Malinowska-Misiąg, J. Misiąg, W. Misiąg (red.), Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego, Presscom, Wrocław 2015
  6. W. Misiąg (red.), M. Tomalak, Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gos­po­darczej oraz poprawy warunków życia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2013
  7. W. Misiąg, Siedem lat wdrażania budżetu zadaniowego – refleksje i prognozy, „Studia BAS”, nr 1(33) 2013, s. 85 – 102
  8. W. Misiąg, Budżetowe skutki kryzysu światowego systemu finansowego, „e-finanse”, nr 3/2009, s. 1–8
  9. J. Mackiewicz-Łyziak, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak Wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości wykorzystania w Polsce doświadczeń niemieckich krajów związkowych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008
  10. W. Misiąg, M. Tomalak, Self-Government Finance – recommendations for Poland, w:
   A. Bohnet (red.), Poland on its Way to a Federal State?, Peter Lang, Frankfurt am Main 2008
  11. E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Centralized financing of health care and education in Poland. Regional analysis, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008
  12. W. Misiąg, Organizacja sektora publicznego – niezbędne zmiany, „Kontrola Państwowa”, nr 2/2006
  13. M. Mackiewicz, E. Malinowska- Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Dochody i wydatki publiczne. Analiza regionalna, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005
  14. W. Misiąg, Jawność i przejrzystość a efektywność finansów publicznych, „Kontrola Państwowa”, nr 2/2005, s. 31–41
  15. W. Misiąg, M. Tomalak, Dochody podatkowe i mechanizmy subwencyjne w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” nr 5/2004
  16. W. Misiąg, Mierzenie ilości i jakości usług publicznych, „Kontrola Państwowa”, numer specjalny 1/2004
  17. W. Misiąg, Coroczne badanie przez Najwyższą Izbę Kontroli wykonania budżetu państwa – kontrola czy audyt?, „Kontrola Państwowa”, numer specjalny (luty 2002), s. 45 – 51
  18. E. Malinowska, W. Misiąg, A. Niedzielski, J. Pancewicz Zakres sektora publicznego w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1999

Prowadzone przedmioty:

Podstawy makroekonomii (studia dzienne i zaoczne), Zarządzanie finansami publicznymi, Zarządzanie w administracji publicznej.

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ
Instytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF)
e-mail: wmisiag@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA248
tel.: 017/ 866 11 85


KONSULTACJE

—————————

W semestrze letnim 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje (tylko online) proszę o kontakt mailowy z sugestiami co do terminu konsultacji.

Potrzebę konsultacji można też zgłosić na czacie w toku wykładu.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content