BIP WSIiZ

Mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz

Asystent w Katedrze Przedsiębiorczości.

Zatrudniona w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od 2009 roku.

Magister ekonomii (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wydział Ekonomiczny, 2009 rok).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: finansowania oraz efektywności w ochronie zdrowia. Autorka wielu publikacji oraz kursów i warsztatów z zakresu innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. 
Trener umiejętności w zakresie budowania i zarządzania zespołem, wykorzystania innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w nauczaniu, negocjacji i komunikacji w zespole. W roku akademickim 2017/2018 asystent koordynatora projektu „Omnibus- kompleksowy program rozwoju szkoły”. 

 

Prowadzone przedmioty:

Gra decyzyjna – zarządzanie przedsiębiorstwem, Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia, Podstawy zarządzania, Zarządzanie strategiczne I i Zarządzanie strategiczne II, Finanse publiczne i rynki finansowe, Komunikacja w biznesie, Negocjacje, Marketing strategiczny.

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz
Katedra Przedsiębiorczości
e-mail: mlesniowska@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 41 (Dean’s Office)
tel.: 017/ 866 12 26


KONSULTACJE

Konsultacje dla studentów przewidziane są w każdy poniedziałek, godz. 13:00-14:00. pok. RA249

 

Assistant at the Institute for Financial Research and Analyses.

Since 2009 employed at the University of Information Technology and Management in Rzeszow. Master of Economics (University of Information Technology and Management in Rzeszow, Faculty of Economics, 2009).

Her research interests are focused on: financing and efficiency in healthcare. Author of many publications, courses and workshops on the range of innovative teaching tools.

A trainer in the field of team building and management, the use of innovative teaching tools in teaching, negotiation and communication in a team.

In the academic year 2017/2018, assistant coordinator of the project „Omnibus – comprehensive school development program”.

 

https://orcid.org/0000-0003-2228-4983

Conducted courses:

Decision game – enterprise management, Economics and finance in healthcare, Fundamentals of management, Strategic management I and  i Strategic management II, Public finance and financial markets, Communication in business, Strategic marketing, Negotiations.

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Not avalaible

Contact data

M.Sc. Małgorzata Leśniowska-Gontarz
Institute for Financial Research and Analyses
e-mail: mlesniowska@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszow, Sucharskiego Street 2
room RA 41 (Dean’s Office)
tel.: 017/ 866 12 26


Office hours

Consultation hours take place on every Wednesday from 13:00 to 14:00 (Room RA249).

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content