Mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz

Asystent w Instytucie Badań i Analiz Finansowych.

Zatrudniona w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od 2009 roku.

Magister ekonomii (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wydział Ekonomiczny, 2009 rok).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: finansowania oraz efektywności w ochronie zdrowia. Autorka wielu publikacji oraz kursów i warsztatów a zakresu innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. 
Trener umiejętności w zakresie budowania i zarządzania zespołem, wykorzystania innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w nauczaniu, negocjacji i komunikacji w zespole. W roku akademickim 2017/2018 asystent koordynatora projektu “Omnibus- kompleksowy program rozwoju szkoły”. 

 

Prowadzone przedmioty:

Gra decyzyjna – zarządzanie przedsiębiorstwem, Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia, Podstawy zarządzania, Zarządzanie strategiczne I i Zarządzanie strategiczne II, Finanse publiczne i rynki finansowe, Komunikacja w biznesie, Negocjacje, Marketing strategiczny.

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz
Instytut Badań i Analiz Finansowych
e-mail: mlesniowska@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 248
tel.: 017/ 866 11 85

 

 


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

Konsultacje dla studentów przewidziane są w każdy piątek, godz. 13 00-15  00. pok. RA248

 

Assistant at the Institute for Financial Research and Analyses.

Since 2009 employed at the University of Information Technology and Management in Rzeszow. Master of Economics (University of Information Technology and Management in Rzeszow, Faculty of Economics, 2009).

Her research interests are focused on: financing and efficiency in healthcare. Author of many publications, courses and workshops on the range of innovative teaching tools.

A trainer in the field of team building and management, the use of innovative teaching tools in teaching, negotiation and communication in a team.

In the academic year 2017/2018, assistant coordinator of the project “Omnibus – comprehensive school development program”.

 

https://orcid.org/0000-0003-2228-4983

Conducted courses:

Decision game – enterprise management, Economics and finance in healthcare, Fundamentals of management, Strategic management I and  i Strategic management II, Public finance and financial markets, Communication in business, Strategic marketing, Negotiations.

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Not avalaible

Contact data

M.Sc. Małgorzata Leśniowska-Gontarz

Institute for Financial Research and Analyses 

e-mail: mlesniowska@wsiz.edu.pl

35-225 Rzeszow, Sucharskiego Street 2

room 248

tel. 017 866 11 85


Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020