BIP WSIiZ

Dr inż. Leszek Gajecki

Adiunkt w Katedrze Zastosowań Systemów Informatycznych.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2006 roku.

Doktor nauk technicznych-informatyka, praca „Modelowanie języka naturalnego (polskiego) dla potrzeb budowy systemu rozpoznawania mowy klasy LVCSR” (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, rok 2013). Praca została wyróżniona w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji-członka EurAI. Absolwent Informatyki (Politechnika Rzeszowska, rok 2006), student Master of Artificial Intelligence (Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, rok 2005).

Tam też wykonywał pracę magisterską „Speech Recognition with syllable-sized units” obronioną na Politechnice Rzeszowskiej. W okresie 16 marca- 15 czerwca 2006 odbył studencki staż asystencki w Katedrze Automatyki i Informatyki PRz (Zespoł Wizji Komputerowej i Optymalizacji). Brał udział w studiach doktoranckich AGH.  Członek Polskiego Towarzystwa Fonetycznego.

Prowadzi prace badawcze z zakresu rozpoznawania mowy i sztucznej inteligencji. Interesuje się także algorytmiką, programowaniem, elektroniką. 

Opiekun Laboratorium Akustyki i Przetwarzania Dźwięku.

Prywatnie interesuje się wędrówkami po Bieszczadach i dobrą książką.

Realizowane prace:

04.2009-03.2012 Udział w grancie „Budowa nowoczesnej apilkacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”

11.2010-10.2013 udział w grancie promotorskim „Modelowanie języka naturalnego (polskiego) dla potrzeb systemów rozpoznawania mowy klasy LVCSR

12.2012 -12.2015 udział w grancie NCN „Organizacja pamięci semantycznej w uczeniu motywowanym robotów” http://ncn.wsiz.edu.pl/

06.2014-03.2015 udział w grancie Regionalnego Programu Operacyjnego „Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji”

10-12.2014 udział w stażu w przedsiębiorstwie w ramach programu „Nauka idzie w Praktykę” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego

09.2017-09.2018 udział w grancie „Platforma usługowa IVA wirtualnych agentów głosowych do automatyzacji pracy awaryjnych infolinii zgłoszeniowych” finansowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, grant RPMA.01.02.00-14-5746/16

10.2018-09.2019 udział w grancie NCN „Opracowanie efektywnych mechanizmów percepcyjnych robota wykorzystujących uczenie motywowane oraz samo-organizującą się pamięć asocjacyjną”  http://perception.wsiz.edu.pl/ na stanowisku post-doc.

06.2021-02.2022 udział w grancie Podkarpackiego Centrum Innowacji „Technologia uczących się cyfrowych bliźniaków w procesie zwiększania efektywności pracownika”.

 

http://orcid.org/0000-0001-6665-9690

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e70928f878c28a047397ff2

https://www.researchgate.net/profile/Gajecki_Leszek

1.Dirk van Compernolle, Jacques Duchateau,Leszek Gajecki „Speech Recognition with Syllable Sized Units” – wyniki z pracy magisterskiej prezentowane podczas 6 European Master on Speech and Language -Edyburg 2005

2.Leszek Gajecki,Ryszard Tadeusiewicz,”Modeling of Polish Language for Large Vocabulary Computer Speech Recognition” – konferencja Speech Analysis,Synthesis and Recognition 8-12.09.2008 Piechowice k. Jeleniej Góry

wydane w „Speech and Language Technology.” Volume 11. Ed. Grażyna Demenko, Krzysztof Jassem,  Poznań: Polish Phonetic Association 1.pdf

3.Leszek Gajecki,Ryszard Tadeusiewicz „Complex SOM network for Language Modelling in LVCSR” – proceedings of 4th Language and Technology Conference -Poznań 2009 3.pdf

4.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz „Architectures of Neural Networks applied for LVCSR Language Modelling” in R. Tadeusiewicz, A.Ligęza, W.Mitkowski, M. Szymkat “CMS’09 -7th Conference Computer Methods and Systems” , ONT Kraków 2009

5. Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz „Language modeling and Large Vocabulary Continuous Speech Recognition”, Journal of Applied Computer Science, vol.2 /2009, Łódź 2009

6.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, “Modelowanie języka polskiego z wykorzystaniem gramatyki struktur frazowych.” (“Modelling of polish language using HPSG grammar” in Polish), pp. 59 – 68 in: Aleksander Pohl, Martyna Goc, Tomasz Konik, Marta Siedlecka (eds.), Rocznik Kognitywistyczny – vol III/2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010 (wystąpienie – Krakowska Konferencja Kongitywistyczna 2009) link

7.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, SOM network for LVCSR Speech Recognition, Speech and Language Technology vol. 12, Polskie Towarzystwo Fonetyczne , Poznań 2009/2010, str 183-190

8.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, Language modeling using SOM network, Procedings 5th Langauge & Technology Conference, Fundacja UAM, Poznań 2011, str 216-220 8.pdf

9.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, PLLM-Language modeling using SOM network, Procedings 5th Langauge & Technology Conference, Fundacja UAM, Poznań 2011, str 5823.     9.pdf 

10.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz “Language modeling using neural networks” –Warsztaty “Rozpoznawanie mowy i mówców” –Polskie Towarzystwo Fonetyczne, Poznań 18-19.09.2012 (wystąpienie)

11.Leszek Gajecki, Architectures of Neural Networks applied for LVCSR Language Modeling, Neurocomputing, vol 133,2014 pp. 46-53 http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2013.11.033 (4 cytowania wg. Reasearch Gate)

12. Leszek Gajecki, Language modelling using SOM network, Pacific Voice Conference-East , Kraków 11-13.04.2014 (wystąpienie)

13. Tomasz Skica, Marta Czyżewska, Leszek Gajecki “Local development as a function of budgetary policy, social capital and entrepreneurship” in Karolina Daszynska-Zygadlo, et al wFinance and Sustainability. Proceedings from the 2nd Finance and Sustainability Conference, Wroclaw 2018, p 125-140, Springer , Cham 2020

14. L.Gajecki, M.Jaszuk, T.Mroczek, L.Puzio, G.Szostek „Evaluation of Deep Neural Networks-based Acoustic Modelling Techniques Used for Low-quality Polish Speech Recordings” 38th  IBIMA Conference Spain 23-24.11.2021 [wideoprezentacja][link]

15. L.Gajecki, M.Jaszuk, T.Mroczek, L.Puzio, G.Szostek „Deep Neural Networks Acoustic Modelling Techniques Used for Polish Speech Recognition ” Congressio Mathematica 24-27.10.2021 Solina, Polska [prezentacja] [pdf]

Prowadzone przedmioty:

Podstawy tworzenia aplikacji HTML5, Seminarium Dyplomowe, Computational Intelligence, Podstawy Programowania, Projekt Zespołowy, Obliczenia Rozproszone, Szkolenie Techniczne, Algorytmy i Struktury Danych, Fizyka (Ang./Pol.), Architektura systemów komputerowych i wbudowanych, Inżynieria Systemów Informatycznych, Metody Obliczeniowe w nauce i technice, Programowanie (C++: strukturalne, obiektowe, STL; Java), Podstawy Informatyki, Modelowanie i Symulacja Komputerowa Lab+DL, Computer Modelling and Simulation, Inteligentne Systemy Telekomunikacyjne (Systemy Telekomunikacyjne) 2 semestry -Lab+P, Technologia Inteligentnych Agentów, Technologia informacyjna – Lab

Materiały są dostępne na ftp.wsiz.edu.pl Login i hasło -jak do poczty, katalog prowadzącego ftp://ftp.wsiz.edu.pl/WSPOLNY/LGajecki/ . Można używać WinSCP/TotalCommander, okna do przeglądania katalogów (Explorer) lub dla kopiowania pojedynczych plików dowolna przeglądarka www.

Podkatalogi odpowiadają przedmiotom, np:

PP -Programowanie/Podstawy Programowania (C++ strukturalne,obiektowe)

IST/IST2/ST/ST2 – odpowiednio Inteligentne Systemy Telekomunikacyjne lub Systemy Telekomunikacyjne -laboratoria i projekt do wykładów prof Jerzego Seidlera z lat poprzednich (semestr 1 lub 2 nauki przedmiotu)

Wybrane kursy są dostępne na platformie Blackboard bb.wsiz.edu.pl .
Strona prof Janusza Starzyka (Systemy Autonomiczne, Computational Intelligence, Projekt Zespołowy):

http://oucsace.cs.ohiou.edu/~starzyk/network/Class/Wyklady.htm

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

Blog Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pt. „Czy rozmawiasz z komputerem ?”

DANE KONTAKTOWE

Dr inż. Leszek Gajecki
Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych 
e-mail: lgajecki@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386m 
p. KM 202
tel.: 017/866 11 08


KONSULTACJE

Link do konsultacji/link to consult : https://wsiz.webex.com/meet/lgajecki

poniedziałek (od 8.04) 18:55-19:25 RA250b+online
wtorek  9:00-10:00 RA4+online

uwaga:

W sprawie innych terminów możliwy o kontakt poprzez e-mail.

Possible appointment on other days by e-mail

 

PhD at  Chair of Computer System Application.

Employed at University of Information Technology and Management from 2006 .

PhD from technical sciences,, discipline- computer science, thesis „Modelling of natural language (Polish) for the purposes of Large Vocabulary Continuous Speech Recognition (LVCSR) class system construction” -defended in  2013 at AGH-Univesity of Science and Technology in Krakow- Poland. Work defended in Competition for the best diploma thesis by Polish Artificial Intelligence Society – EurAI member.

He is doing research in Speech Recognition and Artificial Intelligence. His interest are also algorythmics , programming, electronics.

Supervisor of Laboratory of Accoustics and Sound Processing.

Realizowane prace:

Participant of grants
04.2009-03.2012 participation in the grant “Construction of modern ICT application for support of research in the field of innovvative dignostic methods and civilisation diseases”

11.2010-10.2013 participation in the thesis grant “anguage modellng for the construction purpose of LVCSR-class speech recognition system”

12.2012-12.2015 participation in National Centre of Scence grant “Semantic memory organisation in motivated learning of robots” http://ncn.wsiz.rzeszow.pl/

10-12.2014 stage in company during program of Rzeszów Regional Development Agency “Science go to the practice”

09.2017-09.2018 participation in the project “IVA service platform of virtual voice agents for the automation of emergency call centers”, Regional Operational Program of the Masovian District (Poland) for the years 2014-2020, grant no RPMA.01.02.00-14-5746/16.

10.2018-09.2019 participation in National Centre of Scence grant “Development of effective perception mechanisms of robot using motivated learning and self-organising associative memory” http://perception.wsiz.rzeszow.pl/ , post-doc position

06.2021-02.2022 participation in Podkarpackie Centre for Innovation grant „Technology of learning digital twins in process of increasing employee efficiency ”.

The Chair of Computer Systems Application research : https://en.uitm.edu.eu/research/research-projects/information-technology/chair-of-information-systems-applications/

 

http://orcid.org/0000-0001-6665-9690

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e70928f878c28a047397ff2

https://www.researchgate.net/profile/Gajecki_Leszek

1.Dirk van Compernolle, Jacques Duchateau,Leszek Gajecki „Speech Recognition with Syllable Sized Units” – mester thesis results presented during 6 European Master on Speech and Language -Edyburg 2005

2.Leszek Gajecki,Ryszard Tadeusiewicz,”Modeling of Polish Language for Large Vocabulary Computer Speech Recognition” – konferencja Speech Analysis,Synthesis and Recognition 8-12.09.2008 Piechowice k. Jeleniej Góry – printed in „Speech and Language Technology.” Volume 11. Ed. Grażyna Demenko, Krzysztof Jassem,  Poznań: Polish Phonetic Association 1.pdf

3.Leszek Gajecki,Ryszard Tadeusiewicz „Complex SOM network for Language Modelling in LVCSR” – proceedings of 4th Language and Technology Conference -Poznań 2009 3.pdf

4.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz „Architectures of Neural Networks applied for LVCSR Language Modelling” in R. Tadeusiewicz, A.Ligęza, W.Mitkowski, M. Szymkat “CMS’09 -7th Conference Computer Methods and Systems” , ONT Kraków 2009

5. Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz „Language modeling and Large Vocabulary Continuous Speech Recognition”, Journal of Applied Computer Science, vol.2 /2009, Łódź 2009

6.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, “Modelowanie języka polskiego z wykorzystaniem gramatyki struktur frazowych.” (“Modelling of polish language using HPSG grammar” in Polish), pp. 59 – 68 in: Aleksander Pohl, Martyna Goc, Tomasz Konik, Marta Siedlecka (eds.), Rocznik Kognitywistyczny – vol III/2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010 (presentation – Krakowska Konferencja Kongitywistyczna 2009) link

7.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, SOM network for LVCSR Speech Recognition, Speech and Language Technology vol. 12, Polskie Towarzystwo Fonetyczne , Poznań 2009/2010, str 183-190

8.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, Language modeling using SOM network, Procedings 5th Langauge & Technology Conference, Fundacja UAM, Poznań 2011, str 216-220 8.pdf

9.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz, PLLM-Language modeling using SOM network, Procedings 5th Langauge & Technology Conference, Fundacja UAM, Poznań 2011, str 5823.     9.pdf 

10.Leszek Gajecki, Ryszard Tadeusiewicz “Language modeling using neural networks” –Warsztaty “Rozpoznawanie mowy i mówców” –Polskie Towarzystwo Fonetyczne, Poznań 18-19.09.2012 (presentation)

11.Leszek Gajecki, Architectures of Neural Networks applied for LVCSR Language Modeling, Neurocomputing, vol 133,2014 pp. 46-53 http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2013.11.033 (4 citations from Reasearch Gate)

12. Leszek Gajecki, Language modelling using SOM network, Pacific Voice Conference-East , Kraków 11-13.04.2014 (presentation)

13. Tomasz Skica, Marta Czyżewska, Leszek Gajecki “Local development as a function of budgetary policy, social capital and entrepreneurship” in Karolina Daszynska-Zygadlo, et al in: Finance and Sustainability. Proceedings from the 2nd Finance and Sustainability Conference, Wroclaw 2018, p 125-140, Springer , Cham 2020

14. L.Gajecki, M.Jaszuk, T.Mroczek, L.Puzio, G.Szostek „Evaluation of Deep Neural Networks-based Acoustic Modelling Techniques Used for Low-quality Polish Speech Recordings” 38th  IBIMA Conference Spain 23-24.11.2021 [video presentation][link]

15. L.Gajecki, M.Jaszuk, T.Mroczek, L.Puzio, G.Szostek „Deep Neural Networks Acoustic Modelling Techniques Used for Polish Speech Recognition ” Congressio Mathematica 24-27.10.2021 Solina, Poland [presentation] [pdf]

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Moodle platform.

 

Contact data

Dr inż. Leszek Gajecki
Chair of Computer Systems Applications
e-mail: lgajecki@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386m , Poland
room KM 202
tel.: 017/866 1108


Office hours

Link to consult hours : https://wsiz.webex.com/meet/lgajecki

monday (from 8.04) 18:55-19:25 RA250b+online
tuesday 
9:00-10:00 RA4+online

Important – consults from 28th February moved into 29th February. Next consults will be 6th March

Possible appointment on other days by e-mail

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content