BIP WSIiZ

Mgr Kamil Dembowski

Wykładowca w Katedrze Inteligentnych Systemów i Sieci.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2016 roku. 

Magister informatyki o specjalności: Infrastruktura i usługi sieciowe Cisco (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Informatyki Stosowanej, rok 2019)

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na rozwijających się technologiach Internetu Rzeczy oraz cyberbezpieczeńtwa. Interesuje się również sieciami komputerowymi, bezpieczeństwem sieci komputerowych, systemami operacyjnymi, technikami wirtualizacji.  

Koordynator programu Akademii Cisco: Ośrodka Szkolenia Instruktorów Cisco oraz Academy Support Center funkcjonujących przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Poza życiem uczelni zainteresowany głównie aktywnością na świeżym powietrzu: kolarstwo, trekking, kajakarstwo oraz żeglarstwo są jego ulubionymi aktywnościami. 

 

Prowadzone przedmioty:

Technologia Informacyjna, Podstawy sieci komputerowych, Technologie sieciowe (CCNA), Routing i przełączanie w sieciach (CISCO), Monitorowanie przepływu informacji elektronicznych (CISCO CCNA SECURITY), Sieci bezprzewodowe i sieci LAN.

Materiały udostępniane indywidualnie dla każdej z grup poprzez Blackboard. Pozostałe materiały można pobrać przez stronę netacad.com.
W przypadku dodatkowych materiałów w postaci lektur, video (kanały edukacyjne) oraz artykułów zapraszam do kontaktu drogą mailową.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Kamil Dembowski
Katedra Inteligentnych Systemów i Sieci
e-mail: kdembowski@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 133


KONSULTACJE

KONSULTACJE ONLINE

Poniedziałki: 9:00 – 14:00

Wtorki: 9:00 – 14:00

Środy: 9:00 – 14:00

Piątki: 9:00 – 14:00

Soboty oraz Niedziele: 8:00 – 12:00 (tylko weekendy zjazdowe dla studentów kierunków informatycznych)

Konsultacje odbywają się drogą mailową.

 

Lecturer at the Department of Intelligent Systems and Networks

Employed at the University of Information Technology and Management in Rzeszów since 2016.

Master of Computer Science with the specialization: Cisco Network Infrastructure and Services (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Faculty of Applied Computer Science, 2019)

His scientific interests focus primarily on developing Internet Of Things technologies and cybersecurity. He is also interested in computer networks, computer network security, operating systems and virtualization techniques. 

Coordinator of the Cisco Academy program: Cisco Instructor Training Center and Academy Support Center operating at the UITM. 

Apart from university life, he is mainly interested in outdoor activities: cycling, trekking, canoeing and sailing. 

 

Conducted courses:

Information Technology, Fundamentals of computer networks, Network technologies (CCNA), Routing and switching in networks (CISCO), Monitoring the flow of electronic information (CISCO CCNA SECURITY), Wireless and LAN networks. 

Materials made available individually for each group via Blackboard. Other material can be downloaded from netacad.com. In the case of additional materials in the form of readings, videos (educational channels) and articles, please contact by e-mail. 

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Kamil Dembowski, MA

Department of Intelligent Systems and Networks

e-mail: kdembowski@wsiz.edu.pl

35-225 Rzeszów,

Sucharskiego 2

room RA 133


Office hours

ONLINE CONSULTATION

Mondays: 9:00 am – 2:00 pm

Thuesdays: 9:00 am – 2:00 pm

Wedbesdays: 9:00 am – 2:00 pm

Fridays: 9:00 am – 2:00 pm

Saturdays and Sundays: 8:00 am – 12:00 pm (only congress weekends for IT students)

Consultations take place via e-mail.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content