Dr inż. Izabela Cichocka

Prodziekan Kolegium Zarządzania ds. kierunku Zarządzanie – ścieżki anglojęzyczne.

Prodziekan Kolegium Zarządzania ds. kierunku Ekonomia – ścieżki anglojęzyczne.

Adiunkt w Katedrze Zarządzania.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2000 r.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania, rok 2005). Pracownik Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii (do 2018), a obecnie Katedry Zarządzania.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień dotyczących zastosowania metod statystycznych w badaniach społecznych. Jest autorem wielu publikacji z tego zakresu.

 

Prowadzone przedmioty:

Statystyka opisowa, Metodologia badań, Statystyka w dietetyce.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr inż. Izabela Cichocka
Katedra Zarządzania
e-mail: icichocka@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 41 
tel. 017/ 866 13 26

 


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Wtorek: 12.00 – 13.30

Niedziela:  konsultacje możliwe przed i po zajęciach

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, preferowaną formą konsultacji są spotkania na platformie Webex (po wcześniejszym ustaleniu terminu).

 

Vice-Dean of the Management College for the field of Management – Studies in English.

Vice-Dean of the Management College for Economics – Studies in English.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2000.

PhD in economics in the field of economics (Cracow University of Economics, Faculty of Management, 2005). Employee of the Department of Quantitative Methods in Economics (until 2018), and currently the Department of Management.

Her research interests focus on issues related to the application of statistical methods in social research. She is the author of many publications in this field.

 

https://orcid.org/0000-0001-5241-6866

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e70928f878c28a047397fdf/current

Conducted courses:

Descriptive statistics, Research methodology, Statistics in dietetics.

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Izabela Cichocka, Ph. D.
Department of Management
e-mail: icichocka@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 41 
phone: (48) 17/ 86 61 326


Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

Tuesday: 12.00-13.30

Sunday: consultations possible before and after classes.

Due to the threat caused by the COVID-19 virus pandemic and restrictions on higher education, the preffered form of consultationis meeting on the Webex platform (upon a prior appointment).

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021