BIP WSIiZ

Mgr Dominik Łazarz

Ekonomista, ekspert ds. UE, doradca ds. marketingu politycznego, od maja 2004 roku pełnił kilka funkcji na WSIiZ. Ekspert i członek Zespołu Zarządzającego Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct przy WSIiZ w Rzeszowie. Współpracuje m.in. z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w Gdańsku i Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gdańsku.

Dwa lata pełnił funkcję rzecznika prasowego WSIiZ tj. do września 2018 roku. Wicedyrektor i koordynator Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie (od listopada 2016-listopad 2019). W okresie kwiecień 2013 do wrzesień 2016 dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej WSIiZ, wcześniej przez blisko 7 lat – dyrektora Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie. Od listopad 2010 do czerwiec 2013 członek Krajowej Sieci Tematyczne ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto m.in. trener akredytowany Krajowego Ośrodka EFS (w latach 2008-2010), a także członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu (w latach 2007-2009). Pełnił również funkcję koordynatora naukowego kierunku studiów „Zarządzanie projektami” 2012/2013.

Do tej pory głównie na WSIiZ przeprowadził blisko 2 tys. godzin zajęć ćwiczeniowych, warsztatowych i konwersatoriów w kilku obszarach tematycznych z zagadnień Unii Europejskiej oraz polityki międzynarodowej i zarządzania (m.in. przedmioty takie jak: Integracja Polski z UE, Warsztaty europejskie, Polityka regionalna UE i fundusze strukturalne, Finansowanie rozwoju regionalnego, Służba i polityka zagraniczna, Przedsiębiorczość innowacyjna).

Autor i współautor ponad 20 publikacji i opracowań z zakresu zagadnień związanych z integracją europejską i kwestiami międzynarodowymi, uczestnik kilkudziesięciu konferencji i seminariów z zakresu zagadnień UE, w tym jako prelegent i prowadzący. Współrealizator kilkudziesięciu projektów granatowych finansowanych ze środków budżetowych (krajowych i europejskich), zarówno jako pracownik na szczeblu bezpośredniej realizacji, jak i zarządzania projektem.

Więcej informacji

Wyróżnienia i nagrody:
– Przyznanie tytułu „Ambasador Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Rzeszów” (maj 2017)
– Nagroda Jubileuszowa z okazji 20-lecia WSIiZ za całokształt działalności (maj 2016)
– Nominowany do konkursu Super Wykładowca Roku – 2014, konkurs organizowany przez dziennik Super Nowości i magazyn Ludzie Sukcesu (czerwiec 2014)
– Nagroda Rektora i Kanclerza WSIiZ za zaangażowanie i wkład w wyniku którego RCIE w Rzeszowie uzyskało wiodąca pozycję w ogólnopolskiej sieci RCIE (październik 2012)
– Nominowany do konkursu Super Wykładowca Roku – 2011, konkurs organizowany przez dziennik Super Nowości i magazyn Ludzie Sukcesu (marzec 2011)
– Nagroda Rektora i Kanclerza WSIiZ za profesjonalną realizację grantów i pełną zaangażowania pracę w RCIE (październik 2008)
– Statuetka Student Roku w kategorii „Przyjaciel Regionu” za działalność na rzecz Uczelni i Regionu (maj 2005)

 

– Łazarz D., Miller A., Charakterystyka województwa łódzkiego [w:] Sieć współpracy seniorskich organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego (red. Marcin Szewczyk), Wyd. Instytut Europejski w Łodzi 2015

– Łazarz D., Szeligowski D. (wspólna red. naukowa), NATO-Polska-Ukraina. Partnerstwo dla Pokoju. 20 lat później, Wyd. WSIiZ w Rzeszowie 2014

– Łazarz D., Priorytety polskiej polityki zagranicznej w kontekście współpracy międzynarodowej podejmowanej przez jednostki samorządu terytorialnego [w:] Samorządy wymiar polskiej polityki zagranicznej. Diagnoza województwa łódzkiego (red. naukowa Marcin Szewczyk), Wyd. Instytut Europejski w Łodzi 2013

– Łazarz D., Klimat i energia – stan realizacji strategii „Europa 2020” z uwzględnieniem podregionu rzeszowsko-tarnobrzeskiego [w:] Strategia Europa 2020. Implikacje dla podregionów rzeszowskiego i tarnobrzeskiego, Wyd. Punkt Informacyjny Europe Direct Rzeszów 2013

– Łazarz D., Społeczna odpowiedzialność biznesu, jako ważny element działalności innowacyjnych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Informator, Wyd. Enterprise Euro-pe Network WSIiZ 2012

– Łazarz D., Główne fundusze pomocowe dla przedsiębiorców [w:] Materiały dydaktyczne dla studentów – case study, Wyd. WSIiZ 2012

– Łazarz D., Polityka społeczna UE ze szczególnym uwzględnieniem problematyki równości płci [w:] Materiały dydaktyczne dla studentów – case study, Wyd. WSIiZ 2012

– Łazarz D., Białek N., Nowak-Koprowicz E., Nakłady na badania naukowe i rozwój oraz ich wpływ na innowacyjność uczelni wyższych na przykładzie Polski na tle państw UE od 2000 roku, P. Sochaczewski (red.), W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, WSE, Białystok 2011.

– Łazarz D., Trendy na europejskim rynku pracy w perspektywie lat 2015-2020, [w:] Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Wydanie X” (red. prof. T. Pomianek), Wyd. WSIiZ Rzeszów 2011,

– Łazarz D. (red.), E. Lech, K. Półchłopek „Kondycja podkarpackiego rynku pracy na tle wybranych branż”, Wyd. Podkarpacka Izba Gospodarcza, Krosno 2010

– Łazarz D. „Trendy na europejskim rynku pracy w perspektywie lat 2015-2020” [w:] „Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Wyd. IX” (red. prof. T. Pomianek), Rzeszów 2010

– Łazarz D. „Raport na temat zapotrzebowania na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje w oparciu o międzynarodowe i krajowe tendencje oraz uwarunkowania regionalnego rynku pracy” (rozdz. 3),  [w:] Badanie sektora edukacji, Studia o gospodarce, WSIiZ, Rzeszów 2010

– Łazarz D., Ocena zjawiska szarej strefy na podstawie badań ankietowych w województwie podkarpackim, [w:] Barometr Regionalny. Analizy i prognozy Nr 1 (15), WSAiZ, Zamość 2009

– Łazarz D., Szara strefa” (rozdz. 6.1), Wyniki badań ankietowych” (rozdz. 6.1.1), [w:] Podkarpacki monitoring rynku pracy, Studia o gospodarce 1/2009, WSIiZ, Rzeszów 2009

– Łazarz D. ,Charakterystyka województwa podkarpackiego (współautorstwo) (rozdział II.1); [w:] Analiza – system wspierania gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu.”, Studia Europejskie Nr 1/2006, WSIiZ, Rzeszów 2006

– Łazarz D., Przedsiębiorstwa w województwie podkarpackim (współautorstwo) (rozdział II.2); [w:] Analiza – system wspierania gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu.”, Studia Europejskie Nr 1/2006, WSIiZ, Rzeszów 2006

– Łazarz D., Poziom wykształcenia i szkolnictwo wyższe (rozdz. II.4); [w:] Analiza – system wspierania gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu.”, Studia Europejskie Nr 1/2006, WSIiZ, Rzeszów 2006

– Łazarz D., Powiaty Podkarpacia – zróżnicowanie województwa na podstawie wybranych kryteriów (rozdz. II.5) [w:] Analiza – system wspierania gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu.”, Studia Europejskie Nr 1/2006, WSIiZ, Rzeszów 2006

– Łazarz D., Informatyka Podkarpacka [w:] System wspierania gron przedsiębiorczości – publikacja podsumowująca, Studia Europejskie Nr 5/2006, WSIiZ, Rzeszów 2006

– Łazarz D. (współredakcja): Raport syntetyczny z badań za 2005 rok. Wyd. w ramach projektu System przeciwdziałania bezrobociu na terenach słabo zurbanizowanych. Zamość-Rzeszów-Warszawa 2006 – Łazarz D., Europejskie prawo pracy i polityka socjalna, kurs distance learning WSIiZ, Rzeszów luty 2005

– Łazarz D., Kreatywny na rynku pracy. ABC studenta i absolwenta, Wyd. Biuro Karier WSIiZ, Rzeszów 2004

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie e-Learning.

 

DANE KONTAKTOWE

 

 


 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content