BIP WSIiZ

Mgr Dominik Łazarz

Ekonomista, ekspert ds. UE, doradca ds. marketingu politycznego, od maja 2004 roku pełnił kilka funkcji na WSIiZ. Ekspert i członek Zespołu Zarządzającego Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct przy WSIiZ w Rzeszowie. Współpracuje m.in. z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w Gdańsku i Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gdańsku.

Dwa lata pełnił funkcję rzecznika prasowego WSIiZ tj. do września 2018 roku. Wicedyrektor i koordynator Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie (od listopada 2016-listopad 2019). W okresie kwiecień 2013 do wrzesień 2016 dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej WSIiZ, wcześniej przez blisko 7 lat – dyrektora Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie. Od listopad 2010 do czerwiec 2013 członek Krajowej Sieci Tematyczne ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto m.in. trener akredytowany Krajowego Ośrodka EFS (w latach 2008-2010), a także członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu (w latach 2007-2009). Pełnił również funkcję koordynatora naukowego kierunku studiów „Zarządzanie projektami” 2012/2013.

Do tej pory głównie na WSIiZ przeprowadził blisko 2 tys. godzin zajęć ćwiczeniowych, warsztatowych i konwersatoriów w kilku obszarach tematycznych z zagadnień Unii Europejskiej oraz polityki międzynarodowej i zarządzania (m.in. przedmioty takie jak: Integracja Polski z UE, Warsztaty europejskie, Polityka regionalna UE i fundusze strukturalne, Finansowanie rozwoju regionalnego, Służba i polityka zagraniczna, Przedsiębiorczość innowacyjna).

Autor i współautor ponad 20 publikacji i opracowań z zakresu zagadnień związanych z integracją europejską i kwestiami międzynarodowymi, uczestnik kilkudziesięciu konferencji i seminariów z zakresu zagadnień UE, w tym jako prelegent i prowadzący. Współrealizator kilkudziesięciu projektów granatowych finansowanych ze środków budżetowych (krajowych i europejskich), zarówno jako pracownik na szczeblu bezpośredniej realizacji, jak i zarządzania projektem.

Więcej informacji

Wyróżnienia i nagrody:
– Przyznanie tytułu „Ambasador Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Rzeszów” (maj 2017)
– Nagroda Jubileuszowa z okazji 20-lecia WSIiZ za całokształt działalności (maj 2016)
– Nominowany do konkursu Super Wykładowca Roku – 2014, konkurs organizowany przez dziennik Super Nowości i magazyn Ludzie Sukcesu (czerwiec 2014)
– Nagroda Rektora i Kanclerza WSIiZ za zaangażowanie i wkład w wyniku którego RCIE w Rzeszowie uzyskało wiodąca pozycję w ogólnopolskiej sieci RCIE (październik 2012)
– Nominowany do konkursu Super Wykładowca Roku – 2011, konkurs organizowany przez dziennik Super Nowości i magazyn Ludzie Sukcesu (marzec 2011)
– Nagroda Rektora i Kanclerza WSIiZ za profesjonalną realizację grantów i pełną zaangażowania pracę w RCIE (październik 2008)
– Statuetka Student Roku w kategorii „Przyjaciel Regionu” za działalność na rzecz Uczelni i Regionu (maj 2005)

 

– Łazarz D., Miller A., Charakterystyka województwa łódzkiego [w:] Sieć współpracy seniorskich organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego (red. Marcin Szewczyk), Wyd. Instytut Europejski w Łodzi 2015

– Łazarz D., Szeligowski D. (wspólna red. naukowa), NATO-Polska-Ukraina. Partnerstwo dla Pokoju. 20 lat później, Wyd. WSIiZ w Rzeszowie 2014

– Łazarz D., Priorytety polskiej polityki zagranicznej w kontekście współpracy międzynarodowej podejmowanej przez jednostki samorządu terytorialnego [w:] Samorządy wymiar polskiej polityki zagranicznej. Diagnoza województwa łódzkiego (red. naukowa Marcin Szewczyk), Wyd. Instytut Europejski w Łodzi 2013

– Łazarz D., Klimat i energia – stan realizacji strategii „Europa 2020” z uwzględnieniem podregionu rzeszowsko-tarnobrzeskiego [w:] Strategia Europa 2020. Implikacje dla podregionów rzeszowskiego i tarnobrzeskiego, Wyd. Punkt Informacyjny Europe Direct Rzeszów 2013

– Łazarz D., Społeczna odpowiedzialność biznesu, jako ważny element działalności innowacyjnych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Informator, Wyd. Enterprise Euro-pe Network WSIiZ 2012

– Łazarz D., Główne fundusze pomocowe dla przedsiębiorców [w:] Materiały dydaktyczne dla studentów – case study, Wyd. WSIiZ 2012

– Łazarz D., Polityka społeczna UE ze szczególnym uwzględnieniem problematyki równości płci [w:] Materiały dydaktyczne dla studentów – case study, Wyd. WSIiZ 2012

– Łazarz D., Białek N., Nowak-Koprowicz E., Nakłady na badania naukowe i rozwój oraz ich wpływ na innowacyjność uczelni wyższych na przykładzie Polski na tle państw UE od 2000 roku, P. Sochaczewski (red.), W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, WSE, Białystok 2011.

– Łazarz D., Trendy na europejskim rynku pracy w perspektywie lat 2015-2020, [w:] Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Wydanie X” (red. prof. T. Pomianek), Wyd. WSIiZ Rzeszów 2011,

– Łazarz D. (red.), E. Lech, K. Półchłopek „Kondycja podkarpackiego rynku pracy na tle wybranych branż”, Wyd. Podkarpacka Izba Gospodarcza, Krosno 2010

– Łazarz D. „Trendy na europejskim rynku pracy w perspektywie lat 2015-2020” [w:] „Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Wyd. IX” (red. prof. T. Pomianek), Rzeszów 2010

– Łazarz D. „Raport na temat zapotrzebowania na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje w oparciu o międzynarodowe i krajowe tendencje oraz uwarunkowania regionalnego rynku pracy” (rozdz. 3),  [w:] Badanie sektora edukacji, Studia o gospodarce, WSIiZ, Rzeszów 2010

– Łazarz D., Ocena zjawiska szarej strefy na podstawie badań ankietowych w województwie podkarpackim, [w:] Barometr Regionalny. Analizy i prognozy Nr 1 (15), WSAiZ, Zamość 2009

– Łazarz D., Szara strefa” (rozdz. 6.1), Wyniki badań ankietowych” (rozdz. 6.1.1), [w:] Podkarpacki monitoring rynku pracy, Studia o gospodarce 1/2009, WSIiZ, Rzeszów 2009

– Łazarz D. ,Charakterystyka województwa podkarpackiego (współautorstwo) (rozdział II.1); [w:] Analiza – system wspierania gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu.”, Studia Europejskie Nr 1/2006, WSIiZ, Rzeszów 2006

– Łazarz D., Przedsiębiorstwa w województwie podkarpackim (współautorstwo) (rozdział II.2); [w:] Analiza – system wspierania gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu.”, Studia Europejskie Nr 1/2006, WSIiZ, Rzeszów 2006

– Łazarz D., Poziom wykształcenia i szkolnictwo wyższe (rozdz. II.4); [w:] Analiza – system wspierania gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu.”, Studia Europejskie Nr 1/2006, WSIiZ, Rzeszów 2006

– Łazarz D., Powiaty Podkarpacia – zróżnicowanie województwa na podstawie wybranych kryteriów (rozdz. II.5) [w:] Analiza – system wspierania gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu.”, Studia Europejskie Nr 1/2006, WSIiZ, Rzeszów 2006

– Łazarz D., Informatyka Podkarpacka [w:] System wspierania gron przedsiębiorczości – publikacja podsumowująca, Studia Europejskie Nr 5/2006, WSIiZ, Rzeszów 2006

– Łazarz D. (współredakcja): Raport syntetyczny z badań za 2005 rok. Wyd. w ramach projektu System przeciwdziałania bezrobociu na terenach słabo zurbanizowanych. Zamość-Rzeszów-Warszawa 2006 – Łazarz D., Europejskie prawo pracy i polityka socjalna, kurs distance learning WSIiZ, Rzeszów luty 2005

– Łazarz D., Kreatywny na rynku pracy. ABC studenta i absolwenta, Wyd. Biuro Karier WSIiZ, Rzeszów 2004

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

 

 


KONSULTACJE

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content