BIP WSIiZ

dr Andrzej Mantaj

Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Finansów  

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od roku 2020.

W 1975 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Rolniczą w Szczecinie, uzyskując dyplom magistra inżyniera rolnictwa w zakresie ekonomiki rolnictwa. W latach 1976 – 2000 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydziału Ekonomii w Rzeszowie. W 1987r. uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk rolniczych. Ukończył kurs pedagogiczny pierwszego i drugiego stopnia. Organizator XIII Ogólnopolskiego Colloquium Biometrycznego. Od roku 2000 pracownik Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii , a od 2018 roku Katedry Ekonomii  Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w latach 2000 – 2012 – dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ.

Dziedzinę zainteresowań naukowych dr Mantaja stanowią wielowymiarowa analiza porównawcza, ekonometryczna analiza zjawisk jakościowych oraz komputerowe zastosowania algorytmów obliczeniowych. Jest autorem ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych. Przy jego współpracy powstały także programy kursów oraz studiów podyplomowych.

 

1. Mantaj A. 1979. Próba zastosowania metody programowania liniowego do optymalizacji parku maszynowego w gospodarstwie rolnym. Zeszyty Naukowe AR Kraków, s. Ekonomika 12: 171-190.

2. Mantaj A. 1984. Wahania sezonowe skupu mleka w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Rzeszowie. Zeszyty Naukowe AR Kraków, s. Ekonomika 14: 127-136.

3. Mantaj. A. 1989. Niektóre problemy metodyczne związane ze stosowaniem taksonomicznej metody najmniejszych różnic J. Czekanowskiego. Zeszyty Naukowe AR Kraków,
s. Ekonomika 19: 223-242.

4. Mantaj. A. 1989. Mierniki zgodności delimitacji rejonów. Zeszyty Naukowe AR Kraków,
s. Ekonomika 19: 211-222.

5. Rogowski J., Mantaj A. 1998. Funkcjonowanie podatku VAT w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność rynkową. Zeszyty Naukowe AR Kraków 52 s. Sesja Naukowa: 221-231.

6. Mantaj. A. 1998. Wydatki i źródła utrzymania przy różnych zasobach pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w gminie Strzyżów. Zeszyty Naukowe AR Kraków, 52, s. Sesja Naukowa: 117-125.

7. Mantaj A. 1998. Produkcja towarowa w indywidualnych gospodarstwach rolnych o różnych zasobach pracy (w) Wieś i rolnictwo rzeszowskie. Wydział Ekonomii AR w Krakowie i Urząd Statystyczny w Rzeszowie: 121-133.

8. Mantaj A. 1999. Główne uwarunkowania efektywności produkcji rolniczej gospodarstw indywidualnych w województwie podkarpackim. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. T.1, zeszyt 1: 259-266.

9. Mantaj A. 1999. Efektywność nakładów pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w województwie podkarpackim (w) Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Podkarpackiego w aspekcie integracji z UE. Materiały konferencyjne, AR w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie, część 1: 95-103.

10. A. Mantaj, 1999, „Vyuzitie zasob pracovnej sily v sukromnych pol’nohospodarskych majetkoch”, Miedzinarodne vedecke dni 99. Fakulta ekonomiky a manazmentu Slovenska pol’nohospodarska univerzita v Nitre: 251-255

11. Mantaj A. 2000. Nakładochłoność produkcji w rodzinnych gospodarstwach rolnych w województwie podkarpackim. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. T.2, zeszyt 5: 78-82.

12. Wagner W., Mantaj A. 2007. Macierz sąsiedztwa jednostek przestrzennych na przykładzie woj. podkarpackiego. Materiały konferencyjne „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych”,
Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesław Markowskiego w Kielcach.

13. Mantaj A., 2008. Szacowanie parametrów funkcji Törnquista metodą Newtona – Raphsona, Folia Oeconomica 216, Uniwersytet Łódzki

14. Wagner W., Mantaj A.,2009. Zastosowanie metody Monte Carlo w statystyce matematycznej na wybranych przykładach [w:] Zeszyty naukowe 2/2009, Konferencja „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne.”, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce

15. Mantaj A.,2010, Determination and analysis of the areas of scattered two-dimensional sample observations, Folia Oeconomica 235, Uniwersytet Łódzki

16. Mantaj A.,2011,Multivariate analysis in 3×3 type table, Folia Oeconomica 255, Uniwersytet Łódzki

17. A. Ostromęcki, D. Zając, A. Mantaj, 2012. Wpływ zmian wybranych czynników produkcji na towarowość i strategię rozwoju gospodarstw rolnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Z. 246, Wrocław

18. Mantaj A., 2013, Strukturalne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju podkarpackiego rolnictwa, A. Czudec, M. Cierpiał-Wolan (red.), Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Ekonomii, Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, Rzeszów, str. 1-147.

19. Wiesław Wagner, Andrzej Mantaj 2014, Zasady statystyki jedno- i dwuwymiarowej, Tom 1, Statystyka Opisowa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, Rzeszów

20. A. Ostromęcki, D. Zając, A. Mantaj, 2015, Społeczno-ekonomiczne korzyści z prowadzonej przez rolników pozarolniczej działalności gospodarczej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2 (343), Organ Komitetu Ekonomii i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB oraz Sekcji Ekonomiki Rolnictwa PTE, Warszawa

21. Wiesław Wagner, Andrzej Mantaj 2015, Zasady statystyki jedno- i dwuwymiarowej, Tom 2, Metody reprezentacyjne i statystyka matematyczna, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, Rzeszów

22. S. Bwanakare, M. Cierpiał-Wolan, A. Mantaj 2016, Predicting Gross Product Components through Tsallis Entropy Econometrics, Acta Physica Polonica, vol. 129, pages 993-996.

23. Renata Grzywacz, Jan Krupa, Andrzej Mantaj 2016, THE IMPACT OF MEDIA ON HEALTH BEHAVIORS, Scientific Review of Physical Culture, volume 6, issue 2, pages 80-88.

24. Krupa J., Mantaj A., Koszelnik P., 2016, Gospodarka energetyczna a ochrona środowiska w opinii różnych grup respondentów – część I, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (3/16).

25. Krupa J., Mantaj A., Koszelnik P., 2016, Gospodarka energetyczna a ochrona środowiska w opinii różnych grup respondentów – część II, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (4/16).

26. Krupa J., Mantaj A., Gawroński S. 2017. Ocena postrzegania mediów masowych jako źródła informacji w zakresie zdrowego stylu życia, „Kultura – Media – Teologia”, nr 28, str. 9-23.

27. Grzywacz R., Krupa J., Mantaj A. 2017. Environmental issues in the opinion of different respondent groups, Scientific Review of Physical Culture, Volume 7, issue 2, p. 33-49.

28. Mantaj A., Ostromęcki A. Zając D. 2017. Czynniki kształtujące migracje ludności w gminach wiejskich Polski Wschodniej. Wiadomości Statystyczne nr.11 (678), Warszawa listopad 2017, str. 74-85.

29. Krupa J., Mantaj A., Koszelnik P. 2017. Wybrane aspekty problematyki ochrony środowiska w ocenie respondentów, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture JCEEA, t. XXXIII, z. 64 (nr 4/II/2017), s. 121-141.

30. Cichocka I., Krupa J., Mantaj A. 2018. Zachowania proekologiczne mieszkańców Polski w świetle badania sondażowego, „Handel Wewnętrzny”, Nr 6(377), Tom 1, Rocznik 64, s. 121-139.

31. Krupa J., Mantaj A., Stokłosa Ł. 2020. Marnotrawstwo żywności w gospodarstwach domowych [w:] Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy determinantą ochrony dóbr przyrodniczych i  kulturowych oraz rozwoju turystyki, (red.) J. Krupa, K. Szpara, Wyd. Politechnika Rzeszowska, Dynów, s. 189-206.

32. Cichocka I., , Krupa J., , Mantaj A. 2021. THE REUSE OF FOOD IN THE HOUSEHOLDS IN THE OPINION OF RESPONDENTS.  [w:] Current Trends in Quality Science – consumer behavior, logistic, product management pod redakcją naukową Hanny Śmigielskiej, Copyright by Institute of Quality Science, Poznań University of Economics & Business, Poznań 2021, s. 43-58. ISBN: 978-83-7789-669-3

33. Cichocka I., , Krupa J., , Mantaj A. 2022. Konsumpcja wybranych produktów żywnościowych w warunkach stresu, [w:] Współcześnie o konsumpcjonizmie. Dylematy i paradoksy pod redakcją naukową Alicji Antas-Jaszczuk i Agnieszki Roguskiej,  Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, monografia naukowa, Lublin–Siedlce 2022, s. 62-77. ISBN: 978-83-67104-19-7, 978-83-67162-28-9

34. Cichocka I., , Krupa J., , Mantaj A. 2022. Preferencje osób odwiedzających centra handlowe w zakresie oferty gastronomicznej, [w:] Współcześnie o konsumpcjonizmie. Dylematy i paradoksy pod redakcją naukową Alicji Antas-Jaszczuk i Agnieszki Roguskiej,  Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, monografia naukowa, Lublin–Siedlce 2022, s. 78-97. ISBN: 978-83-67104-19-7, 978-83-67162-28-9

 

Prowadzone przedmioty:

Podstawy statystyki, Podstawy metod statystycznych, Badania operacyjne

Materiały są dostępne są na dysku wspólnym oraz na platformie bb WSIiZ.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie Moodle.

 

DANE KONTAKTOWE

dr inż Andrzej Mantaj

Katedra Ekonomii i finansów

amantaj@wsiz.edu.pl

35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2

p. RA 131

 


KONSULTACJE

Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu poprzez internet.

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content