Książka „Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego” stanowi interesującą diagnozę przedsiębiorczości na poziomie podregionów. Jest ona efektem badań realizowanych w ramach projektu Narodowego Centrum i Nauki. Kierownikiem projektu był prof. WSIiZ dr hab. Tomasz Mickiewicz, a jego głównym wykonawcą dr Tomasz Skica.

Aktualności naukowe

Głównym celem tego opracowania, którego autorami są Przemysław Zbierowski, Ulyana Dzyuma-Zaremba (WSIiZ) i Ruslan Harasym (WSIiZ), było podjęcie próby wielowymiarowej analizy determinant regionalnych, ponadregionalnych i powiatowych tworzenia działalności gospodarczej.

Ze wstępu książki: „Nie ulega wątpliwości, iż przedsiębiorczość rozumiana jako rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej, jest jednym z filarów nie tylko życia gospodarczego, ale również życia społecznego. Dzięki wysiłkom przedsiębiorców tworzony jest produkt narodowy, powstają miejsca pracy, pojawiają się innowacje i konkurencja, co zwiększa produktywność, a sami przedsiębiorcy realizują swoje pasje i tworzą podstawy ekonomiczne życia swojego i swoich rodzin. Na decyzję o podjęciu działalności gospodarczej ma oczywiście wpływ bardzo wiele zmiennych z kilku kategorii dotyczących osobowości i uzdolnień potencjalnego przedsiębiorcy, jego doświadczenia i wykształcenia, sytuacji rodzinnej i możliwości finansowych, ale także otaczającego go świata i stopnia, w jakim (razem z przedsiębiorcą) to otoczenie generuje szanse biznesowe, a także tworzy warunki przyjazne lub wrogie dla prowadzenia biznesu. Biorąc pod uwagę tego typu uwarunkowania, na różnych poziomach otoczenia definiowanego podziałem administracyjnym kraju, wchodzimy w pole analizy zależności między zmiennymi na tych poziomach a tworzeniem nowych przedsięwzięć gospodarczych. Ogólna teza niniejszej monografii brzmi zatem: Poziom rozwoju gospodarczego, działania jednostek samorządu terytorialnego oraz kapitał społeczny na poziomach: ponadregionalnym, powiatowym i gminnym mają wpływ na skalę podejmowania nowej działalności gospodarczej. W celu udowodnienie tej tezy przeprowadzono wiele analiz dotyczących wpływu zmiennych na różnych poziomach na tworzenie firm.”

Zachęcamy do lektury!

Więcej informacji na temat książki