W dniach 24-27 czerwca 2019 roku, pracownicy Instytutu Badań i Analiz Finansowych (dr Tomasz Skica, dr Jacek Rodzinka, mgr Karolina Palimąka, mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba), uczestniczyli w wymianie naukowej na Uniwersytecie w Dubrowniku (Chorwacja). W trakcie wizyty miało miejsce międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Exploring entrepreneurship and innovation policies in emerging innovation systems”.

Podczas seminarium pracownicy IBAF prezentowali zagadnienia poświęcone wspieraniu przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty publiczne, przedstawili problematykę alternatyw względem predykcji upadłości firm oraz czynników determinujących przedsiębiorczość studencką. Pracownicy zaprezentowali referaty o tematyce:

dr Tomasz Skica – „Instruments for entrepreneurship support by LGUs”

dr Jacek Rodzinka – „The effects of downsizing the local administration structures for entrepreneurship”

mgr Ulyana Dzyuma – Zaremba – „Does the industry matter? Corporate bankruptcy prediction”

mgr Karolina Palimąka – „The phenomenon of entrepreneurship among students”

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele ośrodków akademickich z Chorwacji (University of Dubrovnik, University of Zagreb), oraz Bośni i Hercegowiny (School of Economics and Business in Sarajevo). Seminarium towarzyszyły warsztaty, których tematyka została poświęcona międzynarodowym projektom edukacyjnym i badawczym, przede wszystkim z obszaru przedsiębiorczości, jak również kooperacji w zakresie współpracy między Instytutem Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Uniwersytetem w Dubrowniku. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie metod oraz programów edukacji przedsiębiorczości realizowanych w jednostkach reprezentowanych przez uczestników, pozwoliło wypracować podłoże dla wspólnych projektów naukowych oraz umożliwiło zintensyfikowanie prac nad uruchomieniem porozumienia w sprawie double degree pomiędzy WSIiZ oraz University of Dubrovnik.