14 czerwca 2019 r. na naszej Uczelni gościł prof. Mirosław Skibniewski , który jest profesorem nauk technicznych i nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Maryland (College Park) oraz byłym profesorem Uniwersytetu Purdue (West Lafayette) w stanie Indiana, gdzie przez 7 lat piastował także funkcję prorektora.

Jest autorem lub współautorem ponad 300-tu prac naukowych w dziedzinie inżynierii lądowej, automatyki, robotyki i zarządzania projektami opublikowanych w uznanych czasopismach międzynarodowych.  Wypromował w USA ponad 30-tu doktorów nauk technicznych i nauk o zarządzaniu.  Od ponad 25-ciu lat pełni funkcję redaktora naczelnego pisma naukowego Automation in Construction wydawanego przez koncern wydawniczy Elsevier i wycenianego na dawnej liście A MNiSW na 40 punktów.  Prof. Skibniewski jest także recenzentem i członkiem kolegiów redakcyjnych ponad 20-tu innych międzynarodowych czasopism naukowych.  

Pan Profesor przeprowadził dla pracowników WSIiZ warsztaty pt. „Efektywne metody przygotowywania  i składania artykułów do publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej”, podczas których udzielał odpowiedzi na takie pytania jak:

  • Jak wybrać najwłaściwsze (i najlepsze) pismo naukowe dla swojej publikacji?
  • Jak dobierać współautorów artykułu i ustalać ich kolejność? 
  • Jakie są najważniejsze części składowe artykułu?
  • Co powinno się znaleźć w tekście artykułu i w dodatkowych materiałach wysyłanych do redakcji, żeby artykuł został pozytywnie oceniony przez recenzentów?
  • Jak powinna wyglądać korespondencja pomiędzy autorem artykułu i redaktorem pisma naukowego?
  • Jak można ułatwić i przyśpieszyć proces recenzji?

Dziękujemy Panu Profesorowi za wspaniały wykład i bardzo ciekawe uwagi.