W środę 10 czerwca Rada Dyscypliny Naukowej Ekonomia i Finanse Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nadała Panu Robertowi Paterowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Dr hab. Robert Pater otrzymał stopień naukowy za cykl artykułów pt. „Popyt na pracę: pomiar uwzględniający kapitał ludzki, dynamika w krótkim, średnim i długim okresie oraz problemy dopasowań z podażą pracy”.

Dr hab. Robert Pater jest Kierownikiem Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz ekspertem Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. To  specjalista w zakresie cykli koniunkturalnych i rynku pracy, autor lub współautor ok. 50 artykułów naukowych z tych tematów oraz ponad 100 innych publikacji, w tym analiz, raportów z badań, ekspertyz i artykułów w ogólnopolskich czasopismach o charakterze ekonomicznym. Specjalizuje się w makroekonomii i ekonometrii stosowanej, ze szczególnym zastosowaniem do cyklu koniunktury, rynku pracy. Prowadzi regularne badania rynku wolnych miejsc pracy.