26-go listopada 2021 roku odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Zarzyckiej. Rozprawa nosi tytuł „Cyfryzacja prasy specjalistycznej na przykładzie czasopisma (2003-2019)”.

Promotorem pracy był dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ, a recenzentami: prof. dr hab. Karol Klauza oraz dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW.

Obrona doktorska przeprowadzona została w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami oraz wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy mogli wypowiadać się w jej toku. 

Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są TUTAJ, a praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

WSIiZ od 2015 roku posiada uprawnienia do kształcenia z nauk o mediach w zakresie studiów doktoranckich. Rekrutacja na seminarium doktoranckie jest ciągła. Szczegóły dostępne są TUTAJ.