Czy więcej wolności jest receptą na ugaszenie konfliktów na tle politycznym i społecznym? Co sprawia, że mit staje się mitem politycznym? Czy każdy mit ma polityczny potencjał? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w najnowszej książce Anny Siewierskiej-Chmaj pt. „Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji”.

Przedmowa (plik do pobrania)

Jak pisze prof. dr hab. Tadeusz Bodio, w swojej recenzji, jest to monografia o znaczących walorach poznawczych i praktycznych. Stanowi ambitna próbę wyjaśnienia natury mitów i mechanizmów ich politycznej aktualizacji. Jej autorka, polemizując z racjonalną koncepcją polityki, prezentuje pogląd, że mity są niezbywalnym komponentem myślenia i działania politycznego. Podkreśla, że źródła witalności tych mitów tkwią w ciągłej ich aktualizacji, przejawiającej się w różnych postaciach i formach, które bada i opisuje, odwołując się do licznych przykładów ze współczesnej polityki wewnętrznej i międzynarodowej.
prof. dr hab. Mirosław Karwat książkę ocenia jako: wszechstronną, systematyczną i przejrzystą analizę genezy, istoty i funkcji mitów w życiu politycznym; o walorach potrójnie nowatorskich. Po pierwsze, w rozwiniętym komentarzu polemicznym konfrontowane jest antropologiczne, kulturoznawcze rozumienie mitu z klasycznym, a zbyt dosłownie traktowanym, modelem racjonalności działań i poglądów politycznych. Nacisk położony jest na znaczenie splotu emocji, stereotypów, rytuałów i symboli konstytuujących, wyrażających i reprodukujących mit (w szczególności – tzw. mit założycielski). Taki splot determinuje postawy i zachowania zbiorowe (oraz poczucie tożsamości grupowej) inaczej niż uświadamianie sobie własnego położenia społecznego, własnych interesów i pragmatyczne kalkulacje. Po drugie, analiza wykracza poza europocentryczną egzemplifikację, obficie czerpie z azjatyckich tradycji i wzorców kulturowych. Po trzecie, autorka ukazuje przesłanki i mechanizm politycznej aktualizacji mitów już istniejących, ich reinterpretacji niejako na „polityczne zamówienie”.

Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ.

http://ksiegarnia.pwn.pl/Mity-w-polityce,619820035,p.html