W dniu 21 grudnia 2023 r. Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauki medyczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nadała Pani Małgorzacie Sokół z Katedry Kosmetologii WSIiZ stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. 

Dr n. med. Małgorzata Sokół otrzymała stopień naukowy za pracę pt. „Ocena jakości preparatów kosmetycznych zawierających srebro koloidalne, przeznaczonych do mycia twarzy i ciała oraz skuteczności ich stosowania u osób z chorobami skóry”. Promotorem rozprawy była dr hab. Izabela Korona-Głowniak, prof. UM w Lublinie, a promotorem pomocniczym – dr Katarzyna Wojciechowska, prof. UM w Lublinie.

Dr n. med. Małgorzata Sokół jest adiunktem w Katedrze Kosmetologii Kolegium Medycznego WSIiZ, rozwijającym współpracę z otoczeniem gospodarczym oraz potencjał naukowy studentów kierunku Kosmetologia.