Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie uzyskała dofinansowanie na realizację dwóch projektów w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Projekt pn. “UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI

Uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu na „Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka II” Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W ww. konkursie Uczelnia zajęła I miejsce na liście rankingowej.

Głównym celem projektu będzie wzrost kompetencji 600 studentów/studentek WSIiZ odpowiadającyCH potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez: uruchomienie nowych programów kształcenia, udział studentów w dodatkowych zajęciach zwiększających kompetencje (np. szkoleniach, wizytach studyjnych itp.), jak również podniesienie kompetencji kadry WSIiZ – 150 os. oraz wsparcie  organizacyjne na uczelni.

 

 

Projekt pn. „KADRY DLA REGIONU”

Uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu NCBiR na „Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego”,  Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu będzie wzrost kompetencji u 30 studentów/studentek, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji województwa podkarpackiego, poprzez: uruchomienie nowego programu kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, udział studentów/tek kierunku w dodatkowych zajęciach zwiększających kompetencje (np. szkoleniach, wizytach studyjnych) oraz wsparcie organizacyjne na uczelni.