Przedstawiciele Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania uczestniczyli w drugim ponadnarodowym spotkaniu projektowym dotyczącym projektu ESSENCE. Projekt ten skupia siedmiu partnerów z siedmiu krajów (Bułgarii, Belgii, Chorwacji, Włoch, Łotwy, Polski i Hiszpanii). Ze względu na ograniczenia spowodowane przez COVID-19 konferencja przedstawicieli odbyła się w trybie online.

Tematem przewodnim spotkania była prezentacja i omówienie wykonanego przez partnerów projektu przeglądu literatury, raportów krajowych, narzędzi i dobrych praktyk dotyczących wzmacniania umiejętności miękkich jako czynników decydujących o zatrudnieniu oraz analiza wyników badania ankietowego wykonanego przez Partnerów w każdym z państw biorących udział w realizacji projektu. Podczas pierwszego etapu realizacji projektu ESSENCE, partnerzy koncentrowali się na przeglądzie dokumentów politycznych, studiów, wyników badań, a także artykułów i innych źródeł oraz zasobów odpowiadających tematyce projektu. Głównym celem tej fazy badawczej było zrozumienie i analiza umiejętności miękkich oraz ich związku z zatrudnialnością, a także zapoznanie się z kluczowymi definicjami, ramami regulacyjnymi, wskaźnikami ilościowymi i jakościowymi oraz istotnymi trendami przydatnymi do opisu tego zjawiska.

Zarządzanie projektem i przygotowana metodologia badawcza zakładają opracowanie spersonalizowanego narzędzia zarządzania projektami, planami zapewnienia jakości i rozpowszechnianiem wyników projektu, w tym także narzędzi jego monitorowania i oceny. Dzięki obecności w projekcie partnerów o istotnym doświadczeniu oraz potencjale multiplikacyjnym, projekt odniesie większe korzyści za sprawą zwiększonej widoczności i oddziaływania tak na poziomie krajowym jak i europejskim.

Głównym założeniem ESSENCE jest zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych, za sprawą rozwoju umiejętności miękkich. Celem projektu jest maksymalizacja ich zaangażowania na rynku pracy, poprzez oferowanie ścieżek rozwoju zawodowego uwzględniających szkolenia i edukację w zakresie umiejętności miękkich i „niematerialnych”. ESSENCE opracowuje i wdraża elastyczną i w pełni dostępną ścieżkę uczenia się, tzn. użytkownicy strony www mogą uzyskać dostęp do szkoleń „na żądanie”, „w zależności od swoich potrzeb” oraz mają możliwość korzystania z nich w celu poprawy umiejętności miękkich i wzmocnienia samodzielności zawodowej.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest koordynatorem projektu oraz liderem efektów intelektualnych IO2 (Mapowanie najbardziej pożądanych umiejętności miękkich) oraz I03 (Opracowanie zestawu narzędzi ESSENCE). Rolą WSIiZ jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i możliwości edukacyjnych za sprawą dodatkowej warstwy materiałów szkoleniowych dostosowanych do aktualnych potrzeb krajowego i unijnego rynku pracy a jednocześnie innych w swej formie i konstrukcji aniżeli oferowane tradycyjnie w procesie edukacji materiały dydaktyczne.

Więcej informacji na temat ESSENCE można znaleźć na: stronie internetowej projektu, Facebooku oraz  YouTube.

Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability współfinansowane jest przez Program Komisji Europejskiej “Erasmus Plus”.