Dr Andrzej Kiebała, wykładowca w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji WSIiZ, otrzymał powołanie do nowego składu Komitetu Polityki Naukowej (KPN). Jest to organ pomocniczy ministra, który przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez szefa resortu. Obecna kadencja 12-osobowego gremium potrwa do 2027 roku.

Wiceminister Maciej Gdula wręczył powołania nowym członkom Komitetu Polityki Naukowej 29 maja 2024 roku. Podsekretarz stanu w MNiSW uczestniczył również w pierwszym posiedzeniu nowo powołanego zespołu. Podczas zebrania prowadzono dyskusję nad wydaniem opinii w sprawie sprawozdania z działalności NCN oraz sprawozdania z ewaluacji działalności NCN za rok 2023.

Do głównych zadań KPN należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.

W nowym składzie KPN znajdują się – poza dr Andrzejem Kiebałą – prof. Małgorzata Kossowska i dr. hab. Piotr Bajor, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), prof. Jakub Fichna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), prof. Ewa Gruza, prof. Wojciech Jakubowski i dr Magda Szcześniak (Uniwersytet Warszawski), prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki), prof. Tomasz Szapiro (Szkoła Główna Handlowa), prof. Wojciech Wolański (Politechnika Śląska), dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. PG (Politechnika Gdańska) oraz dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie).

Fot.: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

skład Komitetu Polityki Naukowej z udziałem dr Andrzeja Kiebały oraz prof. Małgorzaty Kossowskiej i dr. hab. Piotra Bajora