Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału WSIiZ i poprawa innowacyjności i skuteczności w obszarze działań wizerunkowych, promocyjnych i rekrutacyjnych na arenie międzynarodowej do II kwartału 2023 r.

Cele szczegółowe to m.in.:

  • wzmocnienie działań na rzecz integracji studentów zagranicznych
  • wprowadzenie innowacyjnych form prowadzenia kampanii promocyjnych
  • z wykorzystaniem rozwiązań dotychczas nie stosowanych przez uczelnię;
  • kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademicki
  • wzmocnienie potencjału kompetencyjnego kadry zaangażowanej we współpracę
  • ze studentami zagranicznymi (w tym w obszarze analityki skuteczności kampanii)

Data realizacji projektu: 01.06.2021 - 31.05.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Welcome to Poland

OPIS PROJEKTU