BIP WSIiZ

Prof. dr hab. Roman Lesyk

Profesor w Katedrze Biotechnologii i Biologii Komórki.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2016 roku.

Uzyskał stopień doktora nauk w 1996 r. oraz habilitacje w 2005 r. w dziedzinie chemii medycznej specjalizując się w chemii pochodnych 4-tiazolidynonu. Obecnie pełni funkcję profesora farmacji/chemii medycznej w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medyczny im. Daniela Halickiego (DHLNMU) oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. W latach 2004-2014 pełnił funkcje Dziekana Wydziału Farmaceutycznego DHLNMU, a od 2015 roku jest Kierownikiem Katedry Farmacji, Chemii Ograniczanej i Bioorganicznej.

Zainteresowania badawcze profesora koncentrują się wokół rdzeni heterocyklicznych zawierających siarkę i azot w ramach projektowania struktury nowych leków, szczególnie w obszarze chemii medycznej środków przeciwnowotworowych, przeciwzapalnych, przeciwwirusowych, przeciwmalarycznych, przeciwgruźliczych i przeciwdrobnoustrojowych. Kierunki syntezy obejmują rozwój złożonych układów heterocyklicznych opartych na rusztowaniach 4-tiazolidonowych.

Profesor Roman Lesyk jest autorem ponad 450 prac naukowych, 50 patentów i 400 komunikatów konferencyjnych i warsztatowych, jest współautorem książki „Pharmaceutical Chemistry” (po Ukraińsku) oraz monografii “Thiazolidones-4. Chemistry, physiological action and perspectives” (po Ukraińsku). Jest członkiem kolegików redakcyjnych czasopism takich jak “Farmacja Wspolczesna” (Polska), “Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences” (Polska), “International Scholarly Research Notices” (USA), „Scientia Pharmaceutica” (Austria, MDPI), “Sci” (Szwajcaria, MDPI), “Current Bioactive Compounds” (Bentham Science), “Mini-Reviews in Organic Chemistry” (Bentham Science), “Biopolymers and Cell” (Ukraina), “Journal of Applied Pharmaceutical Science” (Indie), “Chemistry & Chemical Technology” (Ukraina), “Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry” (Ukraina). Jest edytorem gościnnym w czasopiśmie „Scientia Pharmaceutica” (MDPI): “Medicinal Chemistry. Aza-Heterocycles Motifs in Structure Based Drug Design” (2017-2018) and “Heterocyclic Chemistry in Drug Design” (2018-2019). Był recenzentem naukowym w ponad 100 międzynarodowych czasopismach oraz promotorem 16 prac doktorskich. 

Roman Lesyk jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Radiobiologii i Ochrony Radiologicznej im. I. Tarkhana-Mouraviego (Gruzja, 2018), Doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (Poznań, Polska, 2019), Laureat Państwowej Nagrody Ukrainy w dziedzinie Nauki i technologii (Ukraina, 2019).

 

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Prof. dr hab. Roman Lesyk
Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki
e-mail: rlesyk@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a


KONSULTACJE

 

Professor at the Department of Biotechnology and Cell Biology.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2016.

He earned his PhD in 1996 and got the habilitation for professorship in 2005 in the field of medicinal chemistry of 4-thiazolidinone derivatives. He is a professor of pharmaceutical/medicinal chemistry in Danylo Halytsky Lviv National Medical University (DHLNMU) and University of Information Technology and Management in Rzeszow. During 2004-2014 occupied Pharmaceutical faculty dean’s position (DHLNMU), since 2015 – Head of the Department of Pharmaceutical, Organic and Bioorganic Chemistry.

His research interests center around sulfur- and nitrogen-containing heterocyclic cores within structure-based drug design, especially in the area of medicinal chemistry of anticancer, anti-inflammatory, antiviral, antitrypanosomal, antituberculosis and antimicrobial agents. Synthetic directions cover development of complex heterocyclic systems based on 4-thiazolidone scaffolds.

Professor Roman Lesyk is an аuthor of more than 450 scientific papers, 50 patents and 400 conference and workshops communications, co-author of the book “Pharmaceutical Chemistry” (in Ukrainian) and monograph “Thiazolidones-4. Chemistry, physiological action and perspectives” (in Ukrainian). He is a member of Editorial Boards of “Farmacja Wspolczesna” (Poland), «Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences» (Poland), “International Scholarly Research Notices” (USA), «Scientia Pharmaceutica» (Austria, MDPI), “Sci” (Switzerland, MDPI), “Current Bioactive Compounds” (Bentham Science), “Mini-Reviews in Organic Chemistry” (Bentham Science), “Biopolymers and Cell” (Ukraine), “Journal of Applied Pharmaceutical Science” (India), “Chemistry & Chemical Technology” (Ukraine), “Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry” (Ukraine). He was a Guest Editor of Special Issues of „Scientia Pharmaceutica” (MDPI): “Medicinal Chemistry. Aza-Heterocycles Motifs in Structure Based Drug Design” (2017-2018) and “Heterocyclic Chemistry in Drug Design” (2018-2019). He has been invited as a reviewer for more than 100 international journals. He was a promoter of 16 PhD thesis. 

Roman Lesyk is a honorary member of I. Tarkhan-Mouravi Association of Radiobiology and Radiation Protection (Georgia, 2018), Doctor honoris causa of Poznan University of Medical Sciences (Poznań, Poland, 2019), Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology (Ukraine, 2019).

 

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Prof. dr hab. Roman Lesyk
Katedra Biotechnologii i Biologii Komórki
e-mail: rlesyk@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a


Office hours

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content