W dniach 1-2 października 2018 roku, Instytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF) gościł reprezentantów Uni-wersytetu w Tartu (Estonia) Panią dr Elinę Kallas oraz Panią dr Marge Taks. 

W drugim dniu wizyty odbyło się zorganizowane przez IBAF międzynarodowe seminarium naukowe pn. “Dimensions of entrepreneurship. En-trepreneurial competencies, entrepreneurship ecosystem, and role of public support in new business forma-tion”, w trakcie którego prelekcje wygłosili zarówno przedstawiciele Uniwersytetu w Tartu jak i pracownicy IBAF (mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz, mgr Karolina Palimąka, dr Jacek Rodzinka oraz dr Tomasz Skica) dzieląc się doświad-czeniami w zakresie wyników prowadzonych badań naukowych. W seminarium udział wzięli także przedsta-wiciele Uczelni dr inż. Robert Góra (Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ) oraz dr inż. Władysław Czajka (Dyrektor Centrum Transferu Technologii WSIiZ).

Seminarium zostało zakończone warsztatami, których tematyka została poświęcona wytyczeniu obszarów do przyszłej współpracy międzynarodowej w zakresie przygotowywania projektów edukacyjnych i badawczych z zakresu przedsiębiorczości. Wizyta delegacji z Tartu była okazją do wymiany doświadczeń w zakresie metod nauczania przedmiotów związanych z przedsiębiorczością, budowania kompetencji przedsiębiorczych, a także wyrównywania deficytów wiedzy i umiejętności w zakresie kreowania koncepcji biznesowych.

Program seminarium:
09:00 – 10:30 Presentations and discussions
PhD. Marge Täks – „Mainstreaming Entrepreneurial Competencies in Estonia: Nationwide Initiative for System-atic Development of Entrepreneurship Education at all Educational Levels and Types”
PhD. Elina Kallas – „Entrepreneurship Ecosystem in Estonia – Enhancers and Hindrances”.

10:50 – 12:30 Presentations and discussions
MSc Karolina Palimąka – „‘Students’ attitudes towards entrepreneurship and starting a business on the example of UITM in Rzeszów”
PhD. Jacek Rodzinka – „Relation between size of local administration in Poland and the entrepreneurhip level”
PhD. Tomasz Skica – „Local government’s budget as an instrument of entrepreneurship support. Case study of Poland”
MSc Małgorzata Leśniowska-Gontarz – „Entrepreneurship in healthcare – case study of forming new entities in private healthcare sector”

12:30 – 13:30 Lunch at the University
13:30 – 14:30 Workshop: mapping topics for international cooperation