Od października 2011 roku w życie zostaną wprowadzone zapowiedziane już wcześniej zmiany w sprawie stypendiów naukowych. Do tej pory, każdy kto uzyskał średnią ocen za rok poprzedni 4,0 i wzwyż mógł się o nie starać.

W tym roku akademickim wszystko ulegnie zmianie. Miejsce stypendiów naukowych zajmą stypendia Rektora dla najlepszych studentów. Jednym z warunków ubiegania się o nie jest uzyskanie za poprzedni rok akademicki średniej ocen w wysokości co najmniej 3,0. Nowe zasady stypendialne umożliwiają studentom, w całym roku akademickim na jedno zaliczenie w terminie poprawkowym. Uzyskana przez nich średnia arytmetyczna ocen będzie przeliczana na wartość punktową.

Atutem nowej ustawy jest fakt, iż dotacje mogą dostać także, te osoby, które nie mają wysokiej średniej, ale są zaangażowane w życie uczelni oraz w działalność naukową, artystyczną lub sportową. Za dodatkową działalność studenci mogą uzyskać dodatkowe punkty, które będą doliczone do ilości punktów uzyskanych za średnią ocen.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzyma maksymalnie 10% ogólnej liczby uczniów studiujących na danym kierunku studiów. Stworzony zostanie ranking wśród tych osób, które złożyły wnioski. Osoby, które uzyskały największą sumę punktów ze średniej i z działalności na uczelni, otrzymają stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów dostępne są Wirtualnej Uczelni w zakładce Student/Stypendia. Wypełniony wniosek należy złożyć w dziekanacie do 30 września 2011.