Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, Financial Internet Quarterly znalazł się na liście MEiN. Dzięki temu autorzy publikujący w czasopiśmie od 2019 roku otrzymują za swoje artykuły po 20 punktów w dorobku naukowym.

Financial Internet Quarterly jest wydawany od 2005 roku. W ciągu 16 lat jego działalności wydano 67 numerów kwartalnika, w których opublikowano łącznie 494 artykuły naukowe. Redakcja kwartalnika prowadzi od wielu lat konsekwentną i przemyślaną strategię umiędzynarodawiania, niezbędną dla czasopisma o tematyce ekonomicznej i finansowej. Od 2010 roku czasopismo publikowane jest wyłącznie w języku angielskim w celu zwiększenia jego rozpoznawalności w zagranicznych gremiach naukowych. Periodyk odznacza się bardzo wysokim stopniem umiędzynarodowienia i jest indeksowany w licznych, rozpoznawalnych w środowisku akademickim repozytoriach, w tym m.in. w ERIH+, CEJSH, EconLit, RePEc, Index Copernicus, EBSCO, EconBiz i wielu innych. Od listopada 2021 roku czasopismo decyzją serwisu Clarivate Analytics zostało zaindeksowane w Emerging Sources Citation Index Web of Science (ESCI WoS).

FIQ