Wyjazdy na studia

Jak aplikować

1.W celu zgłoszenia swojej kandydatury do wyjazdu stypendialnego Erasmus+, student zobowiązany jest uzupełnić formularz zgłoszeniowy – formularze są dostępne w RA227.

2.Wyżej wymieniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć bezpośrednio do uczelnianego Koordynatora ds. programu Erasmus+ (RA227) w ustalonym terminie. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3.Po upływie terminu składania dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna zapoznaje się z zebranym materiałem, a następnie organizuje wewnętrzny egzamin językowy obowiązkowy dla wszystkich kandydatów. Egzamin obejmuje część pisemną oraz ustną. Do części ustnej przystępują studenci, którzy zdali część pisemną na min. 3,5.

4.Postępowanie rekrutacyjne studentów na wyjazdy na część studiów przebiega w trzech etapach:

A.etap I: selekcja kandydatów, którzy uzyskali średnią ocen z wewnętrznego egzaminu językowego na poziomie min. 3,50. Kandydaci, którzy spełnili ten wymóg przechodzą do etapu II, pozostali zostają nie zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego;

B.etap II: selekcja kandydatów zakwalifikowanych w etapie I w oparciu o opinię wystawioną przez właściwego prodziekana. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywną opinię za strony prodziekana, przechodzą do etapu III, pozostali zostają nie zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego;

C.etap III: selekcja kandydatów według ustalonych kryteriów (pkt. 5), a następnie ustalenie końcowej listy rankingowej malejącej, oddzielnie na semestr zimowy i na semestr letni oraz listy rezerwowej ogólnej.

5.Kryteria stosowane przy ocenie kandydatów ubiegających się o stypendium w ramach programu Erasmus+:

A.ocena końcowa z egzaminu językowego (waga 0,4);

B.średnia ocen za poprzedni semestr min. 3,60 (waga 0,3);

C.zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni – np.: potwierdzona przez opiekuna działalność w kołach naukowych i kołach zainteresowań, uczestnictwo w wykładach otwartych, konferencjach naukowych, itp., po 2 punkty za każdą „działalność”, jednakże nie więcej niż 10 pkt. (waga 0,1);

D.uczestnictwo w systemie „Buddy”/”Mentor”, po 3 punktów za każdy semestr uczestnictwa, jednakże nie więcej niż 12 pkt. (waga 0,1);

E.posiadane certyfikaty językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI), po 5 punktów za każdy certyfikat, jednakże nie więcej niż 15 pkt. (waga 0,05);

F.pierwsze uczestnictwo w wymianie międzynarodowej Erasmus – 2 pkt (waga 0,05).

Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2020/2021 skończyła się 24 grudnia 2019!

Wyjazdy na studia

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020