Projekt obejmuje swoim wsparciem studentów kierunku Pielęgniarstwo. Głównymi zadaniami do realizacji w ramach projektu są:

  • Utworzenie i realizacja nowego kierunku studiów I stopnia pn. PIELĘGNIARSTWO na Wydziale Medycznym
  • Wyposażenie laboratorium „Pracownia umiejętności pielęgniarskich” dla kierunku Pielęgniarstwo;
  • Program rozwoju kompetencji – certyfikowane szkolenia, spotkania z przedstawicielami z otoczenia społeczno-gospodarczego;
  • Wsparcie informatyczne zarządzania uczelnią.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji u studentów/tek kierunku Pielęgniarstwo, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji województwa podkarpackiego, poprzez: uruchomienie nowego programu kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo. Studenci poza zajęciami dydaktycznymi wynikającymi z planu studiów mogą brać udział w dodatkowych zajęciach zwiększających kompetencje (szkoleniach, kursach). Dodatkowo w ramach projektu zostaje zapewnione wsparcie organizacyjne na uczelni do dnia 31.10.2023r.

Głównymi zadaniami do realizacji w ramach projektu są:

  1. Utworzenie i realizacja nowego kierunku studiów I stopnia pn. Pielęgniarstwo na Wydziale Medycznym (7 semestralny, stacjonarny, prowadzony w języku polskim);
  2. Wyposażenie laboratorium „Pracownia umiejętności pielęgniarskich” dla kierunku Pielęgniarstwo;
  3. Program rozwoju kompetencji – certyfikowane szkolenia, spotkania z  przedstawicielami z otoczenia społeczno-gospodarczego;
  4. Wsparcie informatyczne zarządzania uczelnią.

Data realizacji projektu: 01.11.2019 - 31.10.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU