BIP WSIiZ
Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”

Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”

Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” jest organizacją pożytku publicznego powołaną przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu dla wspierania rozwoju uzdolnionych uczniów, studentów i absolwentów, a także świadczenia pomocy młodym pracownikom naukowym.

Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja jako organizacja pozarządowa prowadzi działalność pożytku publicznego, a jej dochodami są środki pochodzące z wpłat z tytułu 1% podatku od osób fizycznych. Środki te wykorzystywane są przede wszystkim na realizację programu stypendialnego oraz programu wsparcia młodzieży uczącej się i studiującej, wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości uczniów, studentów i absolwentów oraz dofinansowanie i wspieranie szkoleń, kursów i warsztatów mających na celu przygotowanie do podjęcia pracy. W ramach działalności statutowej, Fundacja realizuje program rozwoju talentów, którego celem jest podejmowanie inicjatyw służących aktywizacji uzdolnionej młodzieży, pomoc w rozwijaniu talentów twórczych i artystycznych oraz wsparcie kół zainteresowań, klubów działających w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Fundacja działa w oparciu o zatwierdzony przez

Radę Fundacji Statut. Cele określone w Statucie realizowane są m.in. poprzez:

 • Promowanie i rozwijanie talentów, szczególnie w obszarach nauki, edukacji, kultury i sztuki,
 • Przyznawanie stypendiów (nagród rzeczowych) dla wyróżniających się uczniów i studentów,
 • Przyznawanie stypendiów oraz grantów naukowych i dydaktycznych nauczycielom z przeznaczeniem na rozwój naukowy,
 • Wspieranie, dofinansowanie i organizowanie wykładów, kursów, konkursów i szkoleń mających na celu poprawę ogólnego poziomu edukacji społeczeństwa oraz przygotowanie do objęcia nowych stanowisk w życiu zawodowym i społecznym,
 • Wspomaganie i promocję inicjatyw naukowych kadry naukowo-dydaktycznej,
 • Realizację programów naukowo-badawczych, w szczególności dotyczących efektywności systemu kształcenia oraz jakości pracy dydaktycznej nauczycieli,
 • Realizację programów i projektów dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli, w kraju i za granicą,
 • Umożliwienie uczniom i studentom zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w projektach naukowo-badawczych,
 • Promowanie uzdolnionych uczniów i studentów, niesienie im pomocy w doskonaleniu umiejętności i zdobywaniu wiedzy w różnych dziedzinach poprzez udzielanie fachowej pomocy merytorycznej oraz materialnej,
 • Organizowanie lub dofinansowanie wyjazdów uczniów i studentów na seminaria, konferencje i zjazdy naukowe, szkolenia, kursy, olimpiady krajowe i zagraniczne, mające na celu edukację i rozwój talentów,
 • Prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej,
 • Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji dzieci i młodzieży związanej z rozwojem talentów i zainteresowań,
 • Tworzenie, prowadzenie oraz wspieranie projektów dot. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych i starszych,
 • Wspieranie organizacyjne i finansowe działalności organizacji studenckich.

Od 2013 r. Fundacja wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zrealizowała cztery edycje projektu pt. „Wirtualny Menedżer II – konkurs ekonomiczny dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych” dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Głównym celem projektu jest wykształcenie postaw przedsiębiorczych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Cel projektu jest realizowany poprzez przeprowadzenie konkursu ekonomicznego „Wirtualny Menedżer” z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne”. Umiejętności nabyte przez uczniów w ramach projektu są przydatne w olimpiadach i innych konkursach przedmiotowych, pracach kół naukowych. Działania projektu mają stanowić zachętę do kontynuacji nauki na kierunkach ekonomicznych oraz pomoc w kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej poprzez uświadamianie uczniom umiejętności i kompetencji potrzebnych do pracy w charakterze menedżera. Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanego projektu znajdują się na stronie: http://wm.wsiz.pl/ W 2016 r.

Fundacja wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zrealizowała realizowała projekt pt.: „Praktyczne wykorzystanie narzędzi finansowych w życiu codziennym” dofinansowany ze środków  Narodowego Banku Polskiego. 12 oraz 13 grudnia 2016 roku odbyły się bezpłatne warsztaty  dla studentów uczelni z województwa podkarpackiego dotyczące wykorzystania narzędzi finansowych w życiu codziennym. W zajęciach wzięło udział w sumie 60 osób, podzielone były one na trzy bloki tematyczne: zarządzanie budżetem domowym (podstawy finansów i cele finansowe, planowanie i kontrolowanie wydatków); instytucje i usługi finansowe oraz zasady funkcjonowania i inwestowania na rynku kapitałowym, zakładania działalności gospodarczej i źródeł jej finansowania. W okresie od września 2007 do grudnia 2013 roku w ramach Fundacji działała Szkoła Matematyczno-Informatyczna, która była niepubliczną placówką oświatową umożliwiającą młodzieży gimnazjów i liceów rozwijanie uzdolnień z zakresu informatyki, matematyki oraz fizyki. Z zajęć tych prowadzonych w tematycznych grupach korzystało corocznie kilkudziesięciu uczniów gimnazjów oraz liceów z Rzeszowa i okolic. Działalność Fundacji obejmuje także:

 • coroczne dofinansowywanie „Dnia otwartego kół naukowych i organizacji studenckich”,
 • coroczne dofinansowywanie Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych „Nauka I Pasja – Kluczem Do Sukcesu”,
 • fundowanie nagród dla uczestników m.in. „Warsztatów biznesowych- załóż własną firmę”, konkursu Maratonu Kreatywnego Myślenia, nagród dla 10 finalistów II etapu Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności  współorganizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 • wspieranie inicjatyw kół naukowych – np. dofinansowanie organizacji zawodów programistycznych CodeCamp zorganizowanych przez Koło Naukowe Nowych Technologii Programistycznych w 2015 r.

 

Chcesz wspomóc Naszą Fundację? Wskaż naszą Fundację jako beneficjenta wpłaty 1% podatku. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu możesz przekazać nam 1% swojego podatku, wpisując w odpowiednie rubryki swojej deklaracji podatkowej dane: nr KRS: 0000068639 nazwa organizacji: Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”

Przekaż darowiznę Zrób wpłatę na konto Fundacji: 60 1500 1100 1211 0002 8210 0000, wpisując w treści przelewu „Darowizna na Fundację Na rzecz nauki i edukacji – talenty” Dane do przelewu: Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty ul. Sucharskiego 2 35-225 Rzeszów Nr konta: 60 1500 1100 1211 0002 8210 0000 Tytuł przelewu: Darowizna na Fundację „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” Każda przekazana Fundacji kwota zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Fundacji i uwzględniona w regularnie przez nas publikowanej szczegółowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Czasami wystarczy naprawdę niewiele, by uczynić coś wyjątkowego! Liczymy na Państwa wsparcie!

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content